Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Kommunedelplan, reguleringsplan og utbyggingsplan

Utskriftsvenleg side Lagt ut 16. mars 2009 kl. 15:03 av Bjørn Vik
1. Tenestedefinisjon (teneste nr 30020)

Utarbeiding av reguleringsplanar og utbyggingsplanar (bebyggelsesplanar)
Utarbeiding og rullering av kommunedelplan,


2. Kven får tenesta

Grunneigarar, naboar og brukarar i planområde som i samråd med Kvam herad ynskjer å lovfesta/regulera bruken av eit areal gjennom reguleringstiltak.
Kva krav / vilkår vert sett for å motta tenesta?
Utarbeiding av reguleringsplanar vert utført i område, vist i kommuneplanen, der det er :

Søkt løyve for større bygge og anleggsarbeid, også endra trafikkløysingar
Ved attreising etter brann
For område der interessentane ynskjer å lovfesta arealbruken


3. Korleis få tenesta

Tenesta er løpande, jamfør politiske prioriteringar.
Handsamingstida vil variera mykje, etter omfang, innhald og samansetnad av planen Saksgangen er vist på http://www.kvam.kommune.no
Planavdelinga er ansvarleg for sakshandsaming av private planframlegg. Off. planarbeid vil verta utført i samarbeid med rådmannen sin stab.


4. Kva omfattar tenesta

Saksførebuing for vedtak om oppstart av planframlegg, jfr http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-006.html #20-1 og. http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-006.html #23 og der føremålet er å samordna statleg, fylkeskommunal og kommunal verksemd og gje grunnlag for bruk og vern av ressursar, utbygging og å sikra estetiske omsyn.
Kvalitetssikring av planframlegget med omsyn til særskilde krav til det einskilde byggetiltaket
Å leggja til rette for at arealbruk og bygging vert til størst mogleg gagn for den einskilde og for samfunnet.
Å sikra lovleg varsling av tiltaket til grunneigarar og andre partar.
Kunngjering av vedtak i dei einskilde delar av planprosessen.
Vurdering av innkomne merknader, innarbeiding av merknader i planen.
Utarbeiding av saksdokument for politisk handsaming, der føremålet er stadfesting av planen.

Sakshandsamingstid:
12 veker til 1. gongs handsaming. Som brukar har du påverknad på planresultatet gjennom merknader innan kunngjorde fristar. Du må vera aktiv, ta kontakt og følgja opp prosessen innan fristane.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg blir møtt på ein respektfull og høfleg måte.
At eg får tenleg og tilstrekkeleg hjelp når eg ynskjer drøfta spørsmål om planen.


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Sjå Kvam herad sine internettsider under menyvalet avgifter.


7. Heimelsgrunnlaget for tenesta

Lov- og plangrunnlaget er
Forvaltningslova
Plan- og bygningslov.
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven).
Lov om jord (jordlova).
Lov om brannvern m.v.
Lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.
Lov om havner og farvann m.v.
Lov om vederlag ved oreigning av fast eigedom.
Lov om viltet.
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven).
Lov om kulturminner.
Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven).
Lov om naturvern.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Lov om skogbruk og skogvern.
Veglov.
Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova).
Lov om oreigning av fast eigedom.
Lov om friluftslivet.
Lov om avståing av grunn m.v. til drift av ikke mutbare mineralske forekomster.
Lov om vassdragene.
Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker.
Kommuneplan for Kvam, arealdelen, vedtak HST-sak 61/99, 28.09.1999
Kommunedelplan for Norheimsund Vest, vedtak HST-sak 95/52, 22.06.1995 Kommunedelplan for Kvamskogen, vedtak HST-sak 94/90, 20.12.1990
Alle gjeldande reguleringsplanar, disposisjonsplanar, utbyggingsplanar


8. Når ting ikkje fungerer

Avvik kan føra til lengre planprosess.


9. Klage

Dersom du ikkje er nøgd med måten du vert møtt på, kontakt Kvam herad, plan- og eigedomsavdelinga
Skriftleg klage på innhald i vedtak vert avgjort av fylkesmannen, sendt via Kvam herad. Klagefrist er 3 veker etter Kvam heradsstyre si stadfesting (eigengodkjenning) av planen.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon:

Du finn brosjyrar og informasjon i Miljøverndepartementet sin Veiledning for kommuneplanar T 1225 og reguleringsplanar T 1381. I planførebuinga kan det vera nyttig å bruka elektronisk planrettleiar som Statens bygningstekniske etat har lagt til rette på www.be.no.
Annan og meir informasjon får du i fellessekreteriatet eller hjå sakshandsamar
Meir info i fellessekreteriatet eller hjå sakshandsamar


11. Praktiske opplysningar

Opningstider rådhuset 09.00 – 15.00 mand - fred
Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Telefonnummer: 56 55 30 00 - Fax: 56 55 30 01
E-post: postmottak@kvam.kommune.no
Internettadresse: www.kvam.kommune.no
Ajourholdt av avdeling/ansvarleg person: plansjef

Epost: bjvi@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no