Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Skogkultur

Utskriftsvenleg side Lagt ut 20. august 2013 kl. 11:50 av Jan Tjosås
1. Tenestedefinisjon (teneste nr 32930)

Planting, rydding, kunstig kvisting, avstandsregulering og andre kulturtiltak som fremjar tilvekst og kvalitetsauke i skogbruket.


2. Kven får tenesta

Dei som eig skogeigedom i Kvam.


3. Korleis få tenesta

Ta kontakt med landbruksavdelinga i Kvam herad.


4. Kva omfattar tenesta

Utføring av ulike tiltak i skogbruket som har til føremål å auka den økonomiske verdien av skogen. Tiltaka kan vera: planting, rydding, avstandsregulering, kunstig kvisting, tynning , stell av lauvskog o.l.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte
At dei held teieplikta si
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Kostnaden er 2200 kr/dag + mva. I tillegg kjem kostnader til motorsag, planter etc.
Det vert løyvd tilskot til alt skogkulturarbeid.

7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Forvaltningslova
Lov om skogbruk, 21. mai 1965
ca 40 forskrifter i medhald av denne lova


8. Når ting ikkje fungerer

Dersom du ikkje er nøgd med måten du vert møtt på, arbeidet som vert utført, informasjonen om kostnader og tilskotsordningar eller liknande, kan du ta det opp med landbrukssjefen.


9. Klage

Det er ingen spesielle klagerettar knytt til skogkulturtenesta.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon

Mange brosjyrar og rettleiingar er tilgjengelege på skogbrukssjefen sitt kontor
"Strategiplan for skogbruket i Hordaland"
http:// www.odin.dep.no/ld/norsk/
www.kvam.kommune.no


11. Praktiske opplysningar

Landbruksavdelinga ligg i 3. etg på rådhuset.
Opningstid er måndag – fredag kl. 9.00 – 15.00.
Adresse: Rådhuset, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Telefon: 56 55 30 00 Telefax: 56 55 30 01
E-post: postmottak@kvam.kommune.no
Internett: www.kvam.kommune.no
Den utførande for ovannemnde tenester er fagarbeidar skogbruk Arnfinn Njuolla, 950 58 204.

Epost: jatj@kvam.kommune.no
ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann

ASBJØRN TOLO ORDFØRAR Asbjørn Tolo  ordførar


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no