Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Kommunal avløpsteneste

Utskriftsvenleg side Lagt ut 29. februar 2016 kl. 15:42 av Lars Ese Ur
1. Tenestedefinisjon (Teneste nr. 35000 og 35300)

Kommunal avløpsteneste


2. Kven får tenesta

Dei som kan knytast til kommunal avlaupsleidning, eventuelt via leidningsanlegg i privat eige. Kvam herad kan krevja at abonnentar knyter seg til dersom avstand frå kommunalt leidningsanlegg er mindre enn 125 m, i særlege tilfelle også der avstanden er større.
Alle med innlagt vatn skal ha kommunal slamtøming dersom dei ikkje er tilkopla avlaupsleidning der anna ordning for reinsing inngår.


3. Korleis få tenesta

Søknad om tilkopling på særskilt skjema: "Søknad om sanitærabonnement". Skjema hjå autorisert røyrleggjar eller hjå Kvam herad, avgiftskonsulenten. Hjå avgiftskonsulenten får du også kart, prisar og opplysningar om søknadsprosessen.
Ingen søknadsfrist. Søknad skal vera godkjend og tilknytingsavgift skal vera betalt før tilknyting finn stad.
Sakshandsamingstid ved komplett søknad, sak: Innan 3 veker.


4. Kva omfattar tenesta

Transport og handsaming av avløpsvatn i kommunalt leidningsnett. Kvam herad har leidningsnett for avløp i Norheimsund, Øystese, Strandebarm, Tørvikbygd, Omastrand, Ålvik, Mundheim og på Kvamskogen.
Reinsing av avløpsvatn skal som minimum gjennom slamavskiljar (ofte privat) før transport gjennom leidningsanlegg til godkjent resipient. Kvam herad har fleire større slamavskiljarar, samt 2 silanlegg (Norheimsund og Øystese).
Tenesta skal byggja på »Kommunedelplan avløp 2006 - 2014», vedteken i heradsstyre 12 desember 2006, og val som er gjort i denne.
Tenesta skal som eit minimum stetta dei krav som Fylkesmannen set til utsleppsløyve for Kvam herad.
Private leidningsanlegg må vera av ein slik kvalitet at innlekking av framandvatn ikkje skjer. I så fall vil dette ha negativ verknad på kapasiteten i avløpssystemet. Der eksisterande hovudleidningar, bygd som fellessystem, vert separert, må også dei private ta kostnaden med tilsvarande separering av sine anlegg.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte.
At eg får fagleg og forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast.


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Kvam er delt i 2 avgiftsområde: 1. Heile heradet, unnateke Kvamskogen. 2. Kvamskogen.
Årsgebyr kan reknast etter areal på bygning eller etter målt vassforbruk (vassmålar). Gebyr for avløp er delt i 2 terminar, med forfall 01.04 og 01.10. For forbruk målt ved vassmålar har heile gebyret forfall 01.12.
Satsane for årsgebyr og tilknytingsgebyr vert fastsett årleg ved heradsstyrevedtak.


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Forvaltningslova
Forureiningslova av 13.03.1981
Plan- og bygningslova av 14.06.1985 §§ 65 og 66.
HST -sak 50/9 : Tilknytingskrav etter PBL §§65 og 66, retningslinjer.
"Utsleppsløyve for Kvam herad" gjeve av Fylkesmannen i Hordaland, datert 26.09.1994.
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid av 06.12.1996
Forskrift om internkontroll av 17.12.1999


8. Når ting ikkje fungerer

Leidningsbrot kan medføra nedsett kapasitet eller tiltetting. Leidningsbrot må då lokaliserast og utbetrast.
Ved lengre straumbrot vil pumpestasjonar falla ut, noko som vil medføra overløp frå stasjonen.
I periodar med store nedbørsmengder kan det på fellessystem eller utette seperatsystem renna inn så store mengder vatn at det vert kapasitetsproblem. Store deler av leidningsnettet er fellessystem, dvs. direkte påverka av nedbørsmengda.
Det kan oppstå feil på teknisk utstyr som pumper, ventilar etc, dette kan føra til driftsforstyrringar.


9. Klage

Klager som gjeld avlaupstenesta skal rettast til Teknisk etat, driftsavdelinga.
Klager som gjeld gebyr skal rettast til avgiftskonsulenten i Kvam herad.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon:

Info på heimesidene til Kvam herad og i gebyrhefte.


11. Praktiske opplysningar

Rådhuset har opningstid 0900 til 1500, måndag til fredag.
Kvam herad, teknisk etat, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Telefonnummer: 56 55 30 00, Fax: 56 55 30 01
Teknisk vakt utanom kontortid: 56 55 34 00
Epost: postmottak@kvam.kommune.no
Internettadresse: www.kvam.kommune.no
Ajourført 18.11.01 av driftsavdelinga teknisk etat, Kvam herad

Epost: laesur@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no