Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Produksjonstilskot

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. juli 2017 kl. 11:02 av Jan Tjosås
1. Tenestedefinisjon (teneste nr 32910)

Handsaming og vidaresending av søknader om produksjonstilskot, avløysartilskot og liknande ordningar under jordbruksavtalen


2. Kven får tenesta

Dei som driv landbruksføretak i Kvam herad, og er meirverdiavgiftspliktige innan landbruksverksemd. Føretaket må vera registrert i Einingsregisteret, og må gje opp organisasjonsnummeret sitt på søknaden. Den meirverdiavgiftspliktige omsetnaden må overstiga 20 000,- kroner i året. Det skal drivast vanleg jordbruksproduksjon, med plante- og/eller husdyrproduksjon på bruket.


3. Korleis få tenesta

Produksjonstilskot, avløysarrefusjon for ferie- og fritid og økologisk landbruk:

Søknadsskjema vert sendt direkte frå Statens landbruksforvalting til alle som søkte ved føregåande søknadsrunde. Nye søkjarar får skjema og forskriftshefte ved å venda seg til landbruksavdelinga. Rettleiing om utfylling får ein ved Kvam herad, landbruksavdelinga.
Søknadsfristar: 20. januar og 20. august.
Avløysarrefusjon ved sjukdom, svangerskap o.l.:

Søknadsskjema, forskrifter og rettleiing får ein ved Kvam herad, landbruksavdelinga.
Søknadsfrist: 3 månader etter siste dag med avløysar
Katastrofetap (avlingssvikt, vinterskader og tap av dyr på beite):

Søknadsskjema, forskrifter og rettleiing får ein ved landbruksavdelinga.
Søknadsfrist: Vinterskader på eng: 15. juli, avlingssvikt og tap av dyr på beite: 1. november
Tilskot til organisert beitebruk:

Søknadsskjema vert sendt direkte frå Fylkesmannen si landbruksavdeling til dei beite- og sankelaga som søkte ved førre søknadsrunde. Nye søkjarar får skjema og forskrifter ved Kvam herad, landbruksavdelinga. Her får ein også rettleiing om utfylling av skjema.
Søknadsfrist: 1. november


Tidlegpensjon for jordbrukarar:

Søknadsskjema, forskrifter og rettleiing får ein ved landbruksavdelinga.
Ingen søknadsfrist


4. Kva omfattar tenesta

Godkjende søknader om produksjontilskot, avløysarrefusjon til ferie og fritid og økologisk landbruk vert sendt vidare til Fylkesmannen si landbruksavdeling etter oppsette fristar. Søknader med manglar vert enten returnerte eller avslått innan 3 veker etter søknadsfristen.
Godkjende søknader om avløysarrefusjon ved sjukdom, svangerskap m.m. og søknader om tidlegpensjon vert sendt vidare til Fylkesmannen si landbruksavdeling innan 1 månad etter at søknaden er komplett.
Godkjende søknader om katastrofetap og søknader tilskot til organisert beitebruk vert sendt vidare til Fylkesmannen si landbruksavdeling etter oppsette fristar. Fylkesmannen avgjer desse sakene.
Svar på søknader vil som regel vera i form av brev frå Statens landbruksforvalting eller Fylkesmannen si landbruksavdeling, evt. utbetaling utan brev.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte
At dei held teieplikta si
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Tenesta er gratis.
Tilskotssatsane for dei enkelte ordningane finst i eigne forskriftshefte, rettleiingshefte og på Internett, sjå pkt. 7 og 10.


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Forvaltningslova
Lov om jord, 12. mai 1995, §§ 3 og 18
Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket
Forskrift om samdrift i mjølkeproduksjon
Forskrift for gjødslingsplanlegging
Forskrift om tilskott til avløysing
Forskrift om erstatning for katastrofetap i husdyrhald
Forskrift for katastrofeordningen i planteproduksjon
Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere
Forskrift om tilskudd til organisert beitebruk


8. Når ting ikkje fungerer

Dersom du ikkje er nøgd med måten du vert møtt på, hjelpa du får til skjemautfylling, handsamingstida eller liknande, kan du ta det opp med landbrukssjefen.


9. Klage

Finn du grunn til å klage på vedtaket, må du senda skriftleg klage til kommunen innan 3 veker etter at du vart gjort kjend med vedtaket. Klagerett og saksgang vil elles gå fram av vedtaket.
Klageorgan er Fylkesmannen si landbruksavdeling når kommunen har gjort vedtak. Når Fylkesmannen si landbruksavdeling har gjort vedtak, er Statens landbruksforvalting klageorgan.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon

Forskriftshefte: "Produksjonstilskudd i jordbruket"
Rettleiingshefte: "Produksjonstilskudd i jordbruket"
Brosjyre "Tidligpensjonsordningen for jordbrukere"
Brosjyre "Erstatning for avlingssvikt"
Brosjyre "Tilskudd til økologisk landbruk"
Forskrift om tilskudd til organisert beitebruk
Forskrift om erstatning for katastrofetap i husdyrhald
http://www.slf.dep.no

11. Praktiske opplysningar

Utviklingseininga, Næringsavdelinga ligg i 3. etg på rådhuset.
Opningstid er måndag – fredag kl. 9.00 – 15.00.
Adresse: Rådhuset, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Telefon: 56 55 30 00 Telefax: 56 55 30 01
Internett: www.kvam.kommune.no
E-post: postmottak@kvam.kommune.no
Sakshandsamar for ovannemnde ordningar er sekretær ved landbruksavdelinga

Epost: jatj@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no