Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Dagsenter eldre

Utskriftsvenleg side Lagt ut 9. juli 2014 kl. 10:47 av Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr 23411)

For å hjelpa personar som ikkje greier seg sjølv i det daglege kan Pleie og omsorg i Kvam Herad tilby dagsenterplass på Øysteseheimen, Strandebarmsheimen og i Ålvik omsorgsbustad.


2. Kven får tenesta

Personar som treng hjelp til trening, tryggleik, sosial stimulering.


3. Korleis få tenesta

Søknad om dagsenterplass skal rettast avdeling Stab og forvaltning i helse og omsorg, sjå oversikt pkt. 11. Søknadsskjema kan du få ved å kontakta Stab og forvaltarkontoret, pleie og omsorgsleiar eller fellessekretariatet på rådhuset. Du kan også munnleg ta kontakt med dei.
Sakshandsamar tek kontakt innan 14 dagar og avtalar heimebesøk for å vurdera hjelpebehovet ditt
( dersom personen ikkje er kjend i tenesta ).
Du vil snarast og seinast innan 14 dager få tilsendt vedtak. Av vedtaket går det fram :

Om tenesta innvilga
Om tenesta er avslått. Det er høve til å søkja på nytt, dersom situasjonen endrar seg


4. Kva omfattar tenesta

Dagsentertilbod 1-5 dagar pr. veke 9:00/9:30-15/15:30. Stengt laurdagar, helge- og høgtidsdagar
Transport til og frå dersom behov.
Saft/ frukt, middag og kaffi.
Hjelp ved måltids situasjonar, ulike diettar etter behov, tilrettelagt mat.
Aktivitetar tilpassa behovet:

- Hobbyaktivitetar, trivselskapande aktivitetar, sosial kontakt
Formidling av hjelpemidlar
Høve til kvile
Medikamentutdeling
Etter fagleg vurdering kan du få hjelp til:

- Opptrening /vedlikehald av ferdigheter
- Tilsyn og fagleg rettleiing etter behov
- Hjelp ved forflytting / toalett besøk
- Fysisk trening
Mot eigenbetaling kan avtalast timebestilling for

- Frisør
- Fotpleier


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg blir møtt på ein respektfull og høfleg måte.
At dei held teieplikta si
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast.


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Pris dagplass kr 74,00 pr. dag, vert innkrevd som månadleg abbonementordning ( statleg fastsett sats for dagplass)


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Pasient og brukarrettighetslova § 2-1 a
Helse- og omsorgstenestelova § 3-2 nr.6 c
Forvaltningslova


8. Når ting ikkje fungerer

Dersom du som brukar ikkje nyttar deg av dagplassen din ein dag, må du gje beskjed om dette så raskt som mogeleg, grunna avbestilling av drosje ( beskjed til dagsenter eller gruppeleiar/ pleie og omsorgsleiar)
Dersom du opplever at du ikkje får den tenesta du har krav på i følgje vedtaket, kan du ta kontakt med Stab og forvaltarkontoret eller pleie og omsorgsleiar (sjå punkt 11).


9. Klage

Finn du grunn til å klage på vedtaket eller på helsepersonellet, ta kontakt med Stab og forvaltarkontoret eller pleie og omsorgsleiar, sjå punkt 11.
Klagen må vere skriftleg og innehalda kva du er misnøgd med og kva du ynskjer annleis.
Dersom du ynskjer det, kan du få hjelp til å skriva ned klagen.
Dersom Pleie og omsorgstenesta ikkje imøtekjem ein klage som gjeld innhaldet i tenesta, eller helsepersonellet, vert klagen sendt vidare til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd/ vurdering der.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon:

Aktuelle brosjyrar og anna informasjon kan du finna på Rådhuset, legekontora, i pensjonistforeiningar og på institusjonane til pleie og omsorg i Kvam herad.
Du kan og finna informasjon på Kvam herad si nettside: www.kvam.kommune.no


11. Praktiske opplysningar

Eining helse og omsorg : Rådhuset, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Opningstider på Rådhuset kvardagar: 09.00 – 15.00
Telefonnummer 56 55 30 00, Fax,56 55 30 01
E-post, postmottak@kvam.kommune.no
Helse og omsorgsjef: 56 55 30 00/ 30 93 / 90 59 85 79
Avdeling Stab og forvaltning :Toloheimen,Nedre Norheim 44, 5600 Norheimsund . 56 55 86 00/ 77 12 / 99 54 88 56
Pleie og omsorgsleiar: 56 55 86 00/ 86 02 / 90 68 10 38
Dagsenter Øysteseheimen: 56 55 85 00/ 85 06
Dagsenter Ålvik: 56 55 34 50
Dagsenter Strandebarmheimen: 56 55 31 10

Epost: aaslaug.boehn.botnen@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no