Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Middagsutkøyring

Utskriftsvenleg side Lagt ut 9. juli 2014 kl. 10:59 av Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr 25400)

For dei som treng det, kan Kvam herad tilby middagsombringing til heimebuande i alle soner.
Kvam herad har avtale med ekstern leverandør om middagslevering til institusjonar og heimebuande.


2. Kven får tenesta

Personar som ikkje sjølv klarer å oppretthalde eit tilfredsstillande kosthald i det daglege.


3. Korleis få tenesta

Søknad om å få middag levert i heimen skal rettast til avdeling Stab og forvaltning i helse og omsorg.(sjå pkt. 11). Søknadsskjema kan du få ved å kontakta forvaltarkontoret, pleie og omsorgsleiar eller fellessekretariatet på rådhuset. Du kan også ta kontakt med dei pr. telefon.
Sakshandsamar avtalar heimebesøk innan 14 dagar og vil då vurdera hjelpebehovet ditt.
Du vil snarast og seinast innan 14 dager få tilsendt vedtak. Av vedtaket går det fram om:

- Søknad om tenesta er innvilga, og kor mange dagar i veka du får tilbod om middag
- Søknad om tenesta er avslått. Det er høve til å søkja på nytt dersom situasjonen endrar seg


4. Kva omfattar tenesta

Middag frå 1 dag pr. veke til 7 dagar pr. veke.
Du får:

- kald middag, 2 rettar ( hovudrett- suppe/ dessert )
- diett etter behov
- middag levert direkte i kjøleskap, for tida onsdag og laurdag mellom klokka 08- 18
- tilsyn og hjelp frå pleie og omsorgstenesta ved behov


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg blir møtt på ein respektfull og høfleg måte.
At dei held teieplikta si.
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast.


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Pris pr. middag kr 81,00 kommunale satsar pr. 01.01.2014.


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Pasient og brukarrettighetslova § 2-1 a
Helse- og omsorgstenestelova § 3-1
Forvaltningslova


8. Når ting ikkje fungerer

Dersom du grunna sjukehusinnlegging, ferie eller liknande ikkje skal ha middag må du gje beskjed til arbeidsgruppa eller pleie og omsorgsleiar seinast mandag klokka 09.00


9. Klage

Finn du grunn til å klage på innhaldet i tenesta, ta kontakt med forvaltar-kontoret eller pleie og omsorgsleiar, sjå punkt 11.
Klagen må vere skriftleg og innehalda kva du er misnøgd med og kva du ynskjer annleis.
Dersom du ynskjer det, kan du få hjelp til å skriva ned klagen.
Dersom Pleie og omsorgstenesta ikkje imøtekjem ein klage som gjeld innhaldet i tenesta, vert klagen sendt vidare til Klagenemnda i kommune/ Fylkesmannen i Hordaland, for endeleg avgjerd der.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon:

Aktuelle brosjyrar kan du finna på Rådhuset, Legekontor og på Institusjonane til pleie og omsorg i Kvam herad.
Du kan og finna informasjon på Kvam herad si nettside: www.kvam.no


11. Praktiske opplysningar

Eining helse og omsorg : Rådhuset Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Opningstider kvardagar: 09.00 – 15.00.
Telefonnummer 56 55 30 00, Fax,56 55 30 01
E-post, postmottak@kvam.kommune.no
Helse og omsorgsjef: 56 55 30 00/ 3093 / 90 59 85 79
Avdeling Stab og forvaltning :Toloheimen,Nedre Norheim 44, 5600 Norheimsund . 56 55 86 00/ 77 12 / 99 54 88 56
Pleie og omsorgsleiar: 56 55 86 00/ 8602 /90 68 10 38

Epost: aaslaug.boehn.botnen@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no