Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Legevakt

Utskriftsvenleg side Lagt ut 31. august 2010 kl. 11:01 av Arne Aksnes
1. Tenestedefinisjon(nr. 24120 legevakt)

Legevakt skal sikra øyeblikkeleg legehjelp, ved akutt sjukdom eller skade, utanom fast opningstid på legekontora.


2. Kven får tenesta?

Alle som oppheld seg i Kvam herad, som treng hjelp frå lege og ikkje kan venta til legekontora opnar.


3. Korleis få tenesta?

Ring 56551910 - Kvam legevaktsentral, i tida kl 23:00 - 08:00 svarar legevaktsentralen på Voss.
I naudsituasjonar skal du ringa 113 ( medisinsk naudtelefon)


4. Kva omfattar tenesta?

Legevaktstelefonen er bemanna med sjukepleiar heile døgeret.
For å få rask og rett hjelp må du oppgi:

- Kvar er pasienten?
- Kvar ringjer du frå?
- Kva er problemet?.
- Pasienten sitt namn, fødselsdato, adresse og telefonnummerLegevaktskontoret er bemanna frå klokka 16 - 23 på kvardagar, frå klokka 0800 til 2300 på laurdagar, søndagar og heilagdagar.
Det som høyrer til fastlegeoppgåver, skal løysast hjå fastlege - fastlegekontor på dagtid. Legevakta er ikkje eit utvida legetilbod på kveldstid.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette?

At eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte.
At dei held teieplikta si.
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast.


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar:

Takstar framgår av oppslag på venterommet


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Lov om helsetenester i kommunane
Lov om pasientrettar
Lov om helsepersonell
Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.
Forvaltningslova


8. Når ting ikkje fungerer?

Dersom du opplever du ikkje får den hjelpa du treng, kan du kontakta kommuneoverlegen neste dag.
For vidare klage sjå under.


9. Klage

Finn du grunn til å klage på arbeidet eller på helsepersonellet på legevakta, kan du først kontakta behandlande sjukepleiar og lege.
Klagen kan setjast fram skiftleg, og dersom du ynskjer det, kan du få hjelp til å utforma klagen.
Om du klagar skriftleg, skal klagen stilast til Fylkeslegen i Hordaland, men sendast til Kvam herad ved kommuneoverlegen.
I klagen skal du skriva kva du er misnøgd med, og kva du meinar burde vore gjort annleis.
Dersom kommuneoverlegen ikkje imøtekjem ein klage som gjeld innhaldet i tenesta, eller som gjeld helsepersonellet, vert klagen sendt vidare til Fylkeslegen i Hordaland for endeleg avgjerd/ vurdering der.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon:

Kvam herad si nettside : www.kvam.kommune.no


11. Praktiske opplysningar

Opningstid: telefonen vert svara heile døgnet, 08 - 23 alle dagar lokalt i Kvam, 23 - 08 Interkommunal legevaktsentral på Voss.
Adresse: Kvam Legevakt, Helsebanken, 5610 Øystese
Adresse: Interkommunal legevakt, Fylkessjukehuset på Voss, 5700 Voss
Telefonnummer..56551910
E-post, kommuneoverlege: arak@kvam.kommune.no
Ajourført 07.07.09 av kommuneoverlege

Epost: arne.aksnes@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no