Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Gjeldsrådgjeving

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. februar 2013 kl. 16:26 av Helga Sørhus
1. Tenestedefinisjon ( kostra 24200)

Gjeldsrådgjeving er tilbod til enkeltpersonar om ei særskilt rådgjeving for å få kontroll over økonomien. Gjeldsrådgjeving er frivillig og skal vera prøvd før ein kan søkja Namsmannen om gjeldsforhandling etter Gjeldsordningslova.


2. Kven får tenesta

Privatpersonar med alvorlege gjeldsproblem, - ikkje personar der gjelda er knytta til næringsverksemd som er i drift (ikkje avslutta).


3. Korleis få tenesta

Ta kontakt med NAV-kontoret og be om timeavtale med ein sakshandsmar.
Du vil få timeavtale i løpet av 1-3 veker. Du vil få vedtak på om du har rett på slik teneste eller ikkje, og kan klaga på det dersom du er usamd.
Du må ta med alle papir som syner inntekt, gjeld og ubetalte rekningar.
Det vert stilt krav om at du møter til avtalar og utfører dei oppgåver me vert samde om. Utan at du deltek, vil dette arbeidet ikkje føra fram.


4. Kva omfattar tenesta

Gjeldsrådgjevar vil, i samarbeid med deg, setja opp ein oversikt over økonomien med alle dine ubetalte krav.
Gjeldsrådgjevar sender brev til alle kreditorane med framlegg om ein nedbetalingsplan du er i stand til å klara, og gjerne framlegg om å få sletta ein del av kravet. ("frivillig gjeldsordning")
Dersom ein av kreditorane ikkje godtek dette, kan gjeldsrådgjevar senda saka over til namsmannen for søknad om "Gjeldsordning etter gjeldsordningslova".


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte
At dei held teieplikta si
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast


6. Pris

Tenesta er gratis.


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersonar
Lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17.
Forvaltningslova


8. Når ting ikkje fungerer

Dersom du opplever at du ikkje får den hjelpa du treng, kan du ta kontakt med leiar av NAV Kvam.


9. Klage

Finn du grunn til å klage på innhaldet i tenesta, ta kontakt med leiar av NAV Kvam.
Klagen må vera skriftleg og innehalda kva du er misnøgd med og kva du ynskjer annleis.
Dersom du ynskjer det, kan du få hjelp til å skriva ned klagen.
Dersom NAV- kontoret ikkje imøtekjem klagen, vert den sendt vidare til klagenemnda i kommunen for vurdering der.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon

Forbrukerrådet "Når gjelden blir for stor"
www.kvam.no


11. Praktiske opplysningar

NAV-kontoret ligg i Tingbakken i Norheimsund, 1. etg.
Opningstid er måndag,tirsdag,onsdag,fredag kl. 9.00 - 15.00
torsdag kl. 11.00 - 15.00
Adresse: Sandvenvegen 3, 5600 Norheimsund
Postboks 93, 5601 Norheimsund
Telefon: 53 04 48 86 Telefaks: 53 04 48 45
E-post: postmottak@kvam.kommune.no

Epost: helga.sorhus@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no