Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Økonomisk sosialhjelp

Utskriftsvenleg side Lagt ut 11. februar 2015 kl. 19:47 av Terje langeland
1. Tenestedefinisjon (teneste nr. 28111)

Økonomisk sosialhjelp skal sikra at alle har tilstrekkelege midlar til livsopphald, slik at den som ikkje sjølv kan syta for dette likevel har eit minimum av økonomisk tryggleik. Økonomisk sosialhjelp kan i tillegg ytast til personar som treng det for å koma over eller tilpassa seg ein vanskeleg livssituasjon.


2. Kven får tenesta

- Alle som oppheld seg i Kvam og som ikkje kan sørgje for sitt livsopphald gjennom arbeid eller økonomiske rettar, t.d. frå folketrygda eller forsytar (foreldre / ektefelle / sambuar).
Alle eigne mogelegheiter eller andre hjelpeordningar skal utnyttast fullt ut før ein har rett til stønad.
- Alle som oppheld seg i Kvam og som er i ein særleg vanskeleg livssituasjon

Det er krav om at du dokumenterer inntekter og utgifter siste månader, eventuell formue og anna som sosialkontoret finn nødvendig for sakshandsaminga.
Det kan stillast vilkår for utbetaling av sosialhjelp. Vilkåret skal ha nær samanheng med det saka gjeld, t.d. at du må melda deg som arbeidssøkjar dersom du er utan arbeid, eller forhandla med bank om utsett betaling på lån dersom dette er medverkande årsak til vanskane.


3. Korleis få tenesta

- Skriftleg søknad (Skjema "Søknad om økonomisk stønad"). Søknaden skal sendast til NAV Kvam.
- eller ta kontakt med NAV-kontoret og be om timeavtale for samtale med ein sakshandsamar.
Sakshandsamingstid er frå 1 til 3 veker. Dersom sosialtenesta får forståing for at det hastar svært, kan saka avgjerast same dag
Du vil få skriftleg vedtak. Av vedtaket går det fram:
Om søknaden er innvilga.
Om søknaden er avslått.

Det er høve til å søkja på nytt dersom situasjonen endrar seg
Er du innvilga stønad, vil denne verta overført til din bankkonto eller til kreditor innan 2 dagar.


4. Kva omfattar tenesta

- Ei kartlegging av din økonomi og det i din livssituasjon som er viktig for saka.
- Utbetaling av økonomisk stønad,- overført til deg eller til kreditoren.
- Hjelpa vert vanlegvis gitt som bidrag, men kan gjevast som lån dersom det er venta at du innan kort tid vil koma i ein betre økonomisk situasjon.
- Råd og rettleiing om korleis du kan koma deg ut av den vanskelege situasjonen
- Hjelp til å ta kontakt med andre instansar, dersom du treng det.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte
At dei held teieplikta si
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Tenesta er gratis.


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 18, § 19 og § 20
Forvaltningslova


8. Når ting ikkje fungerer

Dersom du ikkje er nøgd med måten du vert møtt på, bør du melda frå til leiar i NaV Kvam.


9. Klage

Du kan klaga på sosialtenesta sitt vedtak dersom du ikkje er nøgd.
Klagen må vera skriftleg og skal sendast til NAV Kvam. NAV-kontoret kan hjelpa deg å skriva ned klagen dersom du ynskjer det.
I klagen skal du skriva kva du er misnøgd med og kva du ynskjer annleis.
Dersom Nav Kvam ikkje imøtekjem klagen, vert den sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd der.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon:

Brosjyra "Når alt anna er prøvd".
www.kvam.no


11. Praktiske opplysningar

NAV-kontoret ligg i 1. etg i Tingbakken i Norheimsund.
Opningstid er måndag – fredag kl. 9.00 – 15.00.
Adresse: Sandvenvegen 3, 5600 Norheimsund
Postboks 93, 5601 Norheimsund
Telefon: 81581000 Telefax: 53 04 48 45
E-post: postmottak@kvam.kommune.no

Epost: terje.langeland@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no