Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Barnevern - tiltak i familien

Utskriftsvenleg side Lagt ut 22. januar 2015 kl. 11:16 av Torill Svendsen
1. Tenestedefinisjon.

Barnevernet skal sikra at barn og ungdom, som lever under tilhøve som kan skada deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid.


2. Kven får tenesta

Alle barn under 18 år som oppheld seg i Kvam og som lever under tilhøve som kan skada deira helse og utvikling.
Ungdom mellom 18 og 23 år dersom han/ho samtykkjer til det og tiltaket er iverksett før han/ho fylte 18 år.
Barnevernstenesta er her heilt avhengig av samarbeid med barn / foreldre; brukarane sin medverknad er svært viktig for at hjelpetiltaket skal fungera etter føremålet.


3. Korleis få tenesta

Melding til barnevernstenesta kan gjevast skriftleg eller muntleg t.d. pr. telefon.
Melding kan gjevast av familien, barnet sjølv eller andre privatpersonar. Offentleg tilsette skal av eige tiltak, utan hinder av teieplikt, gi opplysningar til barnevernet når det er grunn til å tru at barn lever under tilhøve som kan skada deira helse og utvikling.
Framgangsmåte i barnevernsak:

Meldinga vert gjennomgått innan 1 veke. Det skal konkluderast, anten med at meldinga vert lagt bort eller at tilhøvet skal undersøkjast nærare.
Ei undersøkjing skal gjennomførast innan 3 månader. Det skal gjerast slik at den minst mulig skadar nokon av dei berørte parter, og den skal ikkje gjerast meir omfattande enn føremålet tilseier. Det skal leggjast vekt på å hindra at kunnskap om undersøkjinga vert spreidt unødig.
Undersøkjinga skal føra til henlegging av saka eller forslag om vedtak. Av vedtaket skal det gå fram om det skal setjast i verk hjelpetiltak for barnet / familien.
Hjelpetiltak vert vanlegvis gjennomført i samråd med barnet/ familien, men kan i særlege tilfelle påleggjast foreldra.
Vedtekne hjelpetiltak vert vanlegvis sett i verk innan 1-4 veker, men nokre tiltak, som t.d. besøksheim, kan det ta inntil 4 månader å få igang - avhengig av tilgang på besøksheimar.


4. Kva omfattar tenesta

Støttekontakt
Plass i barnehage
Avlastingstiltak i heimen
Besøksheim
Økonomisk stønad som hjelpetiltak for barnet
Stimulera barnet sin fritidsaktivitet
Hjelpa til slik at barnet får tilbod om utdanning, arbeid eller høve til å bu utanfor heimen.
Råd og rettleiing v/ familieveiledar, sakshandsamar, utekontakt.
Heimebaserte tenester frå Kvam familiesenter
Setja heimen under tilsyn ved å nemna opp tilsynsførar for barnet.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte
At dei held teieplikta si
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast
At eg vert teken med i alle drøftingar kring meg og min familie og er ein sjølvsagt part i saken.


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Tenesta er gratis - bortsett frå eit tiltak: foreldre kan verta pålagt barnebidrag dersom barnet vert plassert utanfor heimen i fosterheim eller institusjon.


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Lov om barnevern § 4-2, § 4-3, § 4-4, § 9.2
Forvaltningslova


8. Når ting ikkje fungerer

Dersom du opplever at du ikkje får den hjelpa du treng, kan du ta kontakt med barnevernleiar eller fylkesmannen i Hordaland.
Det kan bli noko ventetid ved ferie og sjukdom, men akutte situasjonar vil bli prioritert.


9. Klage

Finn du grunn til å klaga på vedtak, ta kontakt med barnevernleiar.
Klagen må vera skriftleg og innehalda kva du er misnøgd med og kva du ynskjer annleis.
Dersom du ynskjer det, kan du få hjelpa til med å skriva ned klagen
Dersom barneverntenesta ikkje imøtekjem klagen, vert klagen sendt vidare til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd der.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon:

Brosjyre "Barnevernet til barnets beste".
www.kvam.kommune.no


11. Praktiske opplysningar

Barneverntenesta sitt kontor ligg i 3 etg. i "Gamlebanken", Grovabrotet 8, 5600 Norheimsund
Opningstid er måndag - fredag kl. 08.00 - 15.00.
Postadresse: Rådhuset, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Telefon: 56 55 30 00/56 55 30 78 Telefax: 56 55 30 01
E-post: postmottak@kvam.kommune.no
anne.nyquist-valland@kvam.kommune.no

Tilsette i barneverntenesta:
Tone Haugland :sakshandsamar
Liv Berit Kvernes Befring: nestleiar/familieveiledar
Ingelin Karlsøen: sakshandsamar
Solveig Lundblad-Sandbakk: sakshandsamar
Kjersti Kloløck: sakshandsamar
Inger Dysvik: fosterheimsansvarleg/sakshandsamar
Ottar D. Strømsten: sakshandsamar
Hallgeir Kjosås: familieveiledar
Anne N. Valland: Barnevernleiar/familieterapeut
Torunn Litlebø:sakshandsamar


Epost: torsve@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.kvam.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no