Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Barnevern - tiltak i familien

Utskriftsvenleg side Lagt ut 28. februar 2017 kl. 11:18 av Torill Svendsen

Organisering av barneverntenesta:
Barneverntenesta i Kvam er organisert i eining for oppvekst, og er ei av tenestene i Kvam familie- og læringssenter (KFL).

Formål:
Barnevernet si hovedoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal vere med å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Målgruppe:
Barneverntenesta skal sette i verk tiltak overfor barn/ungdom under 18 år som oppheld seg i Kvam der barna/ungdomen
- av ulike årsaker ikkje får den oppfølginga og omsorga dei treng i heimen sin og at det kan skada deira helse og utvikling,
- er sjuke, funksjonshemma eller spesielt hjelpetrengande og ikkje får behandling eller opplæring,
- blir utsett for vold eller seksuelle overgrep.

Barneverntenesta skal søke å avdekke omsorgssvikt, åtferds-, sosiale og emosjonelle problem, og sette i verk tiltak i forhold til dette, så tidleg at barn unngår å få varige problem.

Ungdom mellom 18-23 år kan, dersom han/ho samtykkjer til det, og tiltaket er iverksett før han/ho fylte 18 år, fortsatt ha tiltak frå barneverntenesta.

Melding og undersøking:
Melding til barnevernstenesta kan formidlast skriftleg eller munnleg. Melding kan gjevast av familien, barnet sjølv eller andre privatpersonar. Offentleg tilsette har plikt til, og utan hinder av teieplikt, å gje opplysningar til barnevernet når det er grunn til å tru at barn lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling. Offentleg tilsette skal levere ei skriftleg melding, og om mogleg (unntak ved vold og overgrep) informere føresette om meldinga til barnevernet.

Ei melding til barnevernstenesta vert gjennomgått innan 1 veke. Det skal konkluderast anten med at meldinga vert lagt bort eller at forholda rundt barnet skal undersøkjast nærare.

Ei undersøking skal gjennomførast innan 3 månader. Det vert innhenta opplysningar om barnet, familien og miljø, men skal ikkje gjerast meir omfattande enn alvoret i saka tilseier. Det skal leggjast vekt på å hindra at kunnskap om undersøkinga vert spreidd unødig.

Undersøkinga kan føra til henlegging av saka eller til vedtak om tiltak, herunder hjelpetiltak eller flyttetiltak. Eit flyttetiltak skal kun setjast i verk dersom det ikkje kan skapast tilfredsstillande forhold for barnet ved hjelpetiltak i heimen. Barnevernet skal leggje avgjerande vekt på å finne tiltak som er til det beste for barnet. Herunder skal det leggast vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen.

Hjelpetiltak vert vanlegvis gjennomført i samråd med barnet/ familien, men kan i særlege tilfelle påleggjast foreldra.


Hjelpetiltak frå barneverntenesta:
- Familieveiledning
- Familieråd
- Fritidskontakt / fritidsaktivitet
- Plass i barnehage
- Besøksheim
- Støttefamilie
- Leksehjelp
- Ungdomsveileder
- Bolig med oppfølging for ungdom
- Råd og rettleiing
- Ulike veiledningstiltak frå Familiesentret i KFL
- Tilsyn i heimen
- Miljøarbeid i heimen
- Midlertidig flytting av barn i fosterheim

Tiltak som barnevernet sett i verk vert dekka av det offentlege.

Når barnet vert plassert utanfor heimen i fosterheim eller institusjon, kan foreldre bli pålagt barnebidrag i samsvar med bidragsfuten sine vanlege retningsliner.


Dersom du opplever at du ikkje får den hjelpa du treng, kan du ta kontakt med barnevernleiar eller Fylkesmannen i Hordaland.


Verdiar i KFL
Barn og familiar skal:
- bli møtt med respekt.
- bli sett, høyrt, støtta og verdsett.
- bli involvert og får medverknad i avgjerder.
- få hjelp på ein føreseieleg måte.
- bli møtt med ein heilskapeleg tankegang.
- oppleve at reglane om teieplikt vert overheld.


Heimelsgrunnlag for barneverntenesta:
Lov om barneverntjenester
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Lov om barn og foreldre § 43 a.

Klage:
Vedtak om tiltak frå barnevernet eller avgjersle tatt av fylkesnemnda kan klagast inn for ny prøving, jfr. fvl. § 28.

Finn du grunn til å klage på vedtak, ta kontakt med barnevernleiar. Klagen må vera skriftleg og innehalde kva du er misnøgd med og kva du ynskjer annleis.
Dersom du ynskjer det, kan du få hjelpa til med å skriva ned klagen. Dersom barneverntenesta ikkje ettergjev klagen, vert klagen sendt vidare til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd der.


Meir informasjon:
- Bufdir.no/barnevern
- Regjeringen.no/ Brosjyre "Barnevernet til barnets beste"
på ulike språk.
- www.kvam.kommune.no


Praktiske opplysningar:
Opningstid er måndag - fredag kl. 9.00 - 15.00.
Besøksadresse: Steinsdalsvegen 104, 5600 Norheimsund

For samtale kan du ta kontakt på telefon eller ved å kome til barneverntenesta for nærare avtale med leiar eller barnevernkonsulent.

Postadresse: Barnevernstenesta i Kvam, Rådhuset, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund

Telefon: 56 55 30 00/56 55 30 50
E-post: postmottak@kvam.kommune.no /
torsve@kvam.kommune.no

Tilsette i barneverntenesta:
May Lysen Stenberg: Merkantil
Torill Svendsen: Barnevernsleiar
Kjersti Kloløck: Barnevernkonsulent / Stedfortredar
Ingelin Karlsøen: Barnevernkonsulent
Inger Dysvik: Barnevernkonsulent /fosterheimsansvarleg
Torunn Litlebø: Fosterheimskonsulent
Mari Arnesen: Barnevernkonsulent
Birte Brakestad: Barnevernkonsulent
Kari Tveitarås/Aina Johansen: Vikar for barnevernkonsulent
Ingunn Mo: Barnevernkonsulent / ansvarleg for EMF
Ingvill Nygård: Miljøarbeider


Epost: torsve@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.kvam.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no