Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Barnevern

Utskriftsvenleg side Lagt ut 8. juli 2014 kl. 14:21 av Torill Svendsen
1. Tenestedefinisjon for serviceerklæringa.

Barnevernet skal sikra at barn og ungdom som lever under tilhøve som kan skada deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid.
Dersom barnet ikkje kan få tilstrekkeleg hjelp og omsorg i heimen, skal barnevernet overta omsorg for barnet og plassera det i eigna fosterheim eller institusjon.


2. Kven får tenesta

Alle barn under 18 år som oppheld seg i Kvam og som ikkje kan få god nok hjelp i heimen.
Barn i heimar der det er alvorlege manglar ved den daglege omsorga
Barn i heimar der foreldra ikkje syter for at eit sjukt, funksjonshemma eller spesielt hjelpetrengjande barn får behandling og opplæring
Barn som blir mishandla eller utsett for alvorlege overgrep
Barn i heimar der det er svært sannsynleg at barnet si helse og utvikling kan bli alvorleg skadd fordi foreldra er ute av stand til å ta tilstrekkeleg ansvar for det.
Ungdom mellom 18 og 23 år dersom han/ho samtykkjer til det, og tiltaket er iverksett før han/ho fyllte 18 år.


3. Korleis få tenesta

Melding til barnevernstenesta skal gjevast skriftleg eller muntleg t.d. pr. telefon.
Melding kan gjevast av familien, barnet sjølv eller andre privatpersonar. Offentleg tilsette skal av eige tiltak, utan hinder av teieplikt, gi opplysningar til barnevernet når det er grunn til å tru at barn lever under tilhøve som kan skada deira helse og utvikling.
Framgangsmåte i barnevernsak:

Meldinga vert gjennomgått innan 1 veke. Det skal konkluderast; anten med at meldinga vert lagt bort eller at tilhøvet skal undersøkjast nærare.
Ei undersøking skal gjennomførast innan 3 månader. Det skal gjerast slik at den minst mogeleg skadar nokon av partane i saka, og skal ikkje gjerast meir omfattande enn føremålet tilseier. Det skal leggjast vekt på å hindra at kunnskap om undersøkinga vert spreidd unødig.
Undersøkinga kan føra til henlegging av saka eller til vedtak. Av vedtaket skal det gå fram om det skal setjast i verk hjelpetiltak for barnet / familien, eller om det skal reisast sak for Fylkesnemnda for sosiale saker i Hordaland. Av saksframlegg skal det gå fram om barnevernet foreslår at kommunen bør overta omsorga for barnet eller om barnet/ungdomen bør plasserast på institusjon i inntil 1 år utan eige samtykke.
Når det vert reist sak for Fylkesnemnda vil familien og barnevernet la seg representera av kvar sin advokat. Det vert gjerne nytta sakkunnig utgreiing ved til dømes psykolog.
Fylkesnemnda gjer vedtak om kven som skal ha omsorg for barnet framover, foreldra eller barnevernet. Dersom barnevernet får omsorga, skal det avgjerast kvar barnet skal bu og korleis det skal ha samvær med foreldra.
Fylkesnemda avgjerd også om ungdomen har behov for behandling og institusjonsplassering i inntil 1 år utan samtykke.
Dersom barnet er utan omsorg eller det er fare for at barnet kan verta vesentleg skadelidande ved å verta verande i heimen, kan barnevernet gjera mellombels akuttvedtak om å plassera barnet utanfor heimen. Slikt vedtak skal innan 48 timar godkjennast eller opphevast av leiaren i Fylkesnemnda. Deretter skal saka handsamast i Fylkesnemnda på vanleg måte.


4. Kva omfattar tenesta

Plassering av barnet utanfor heimen i godkjent fosterheim eller institusjon som skal ha den daglege omsorga for barnet.
Økonomisk dekking av utgifter for barnet, løn til fosterforeldre eller kommunal eigenbetaling for opphald i institusjon.
Tilsyn med barnet i fosterheimen.
Syta for at fosterforeldre får rettleiing.
Fylgja nøye med i utviklinga til barnet og syta for at det får den omsorg og behandling som er nødvendig.
Bidra til samvær mellom barnet og foreldra
Støtta dei biologiske foreldra, og hjelpa dei til å koma i ein posisjon der dei igjen kan makta omsorga for barnet.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte
At dei held teieplikta si
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Når barnet vert plassert utanfor heimen i fosterheim eller institusjon, kan foreldre vert pålagt barnebidrag i samsvar med bidragsfuten sine vanlege retningsliner.
Tenesta elles er gratis


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Lov om barneverntenester §§ 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-19, 4-20, 4-21, 4-22.
Forvaltningslova


8. Når ting ikkje fungerer

Dersom du opplever at du ikkje får den hjelpa du treng, kan du ta kontakt med barnevernleiar eller fylkesmannen i Hordaland.
Det kan bli noko ventetid ved ferie og sjukdom, men akutt situasjonar vil bli prioritert


9. Klage

Finn du grunn til å anka vedtaket i Fylkesnemnda for sosiale saker i Hordaland, ta kontakt med advokaten din.
Anke av vedtaket vert handsama og avgjort av Heradsretten. Deretter er det vidare høve til å anka saka inn for Lagmannsretten og Høgsterett.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon:

www.kvam.kommune.no


11. Praktiske opplysningar

Barneverntenesta sitt kontor ligg i 3. etg i "Gamlebanken", Grovabrotet 8, 5600 Norheimsund
Opningstid er måndag - fredag kl. 8.00 - 15.00.
For samtale kan du henvenda deg på telefon eller ved å henvenda deg i resepsjonen i 3. etg. i "gamlebanken" for avtale med leiar eller sakshandsamar i barneverntenesta.
Postadresse: Rådhuset, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Telefon: 56 55 30 00/56 55 30 78 Telefax: 56 55 30 01
E-post: postmottak@kvam.kommune.no /
anne.nyquist-valland@kvam.kommune.no

Tilsette i barneverntenesta:
Tone Haugland: sakshandsamar
Liv Berit Kvernes Befring: nestleiar/familieveiledar
Ingelin Karlsøen: sakshandsamar
Solveig Lundblad-Sandbakk: rådgjevar/sakshandsamar
Kjersti Kloløck: sakshandsamar
Ottar D. Strømsten:sakshandsamar
Inger Dysvik: fosterheimsansvarleg/sakshandsamar
Anne N. Valland: Barnevernleiar/familieterapaut
Hallgeir Kjosås: familieveiledar
Torunn Litlebø:sakshandsamarEpost: torill.svendsen@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.kvam.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no