Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Avlastning for funksjonshemma barn og unge

Utskriftsvenleg side Lagt ut 9. juli 2014 kl. 10:43 av Åslaug Bøhn Botnen

1. Tenestedefinisjon for serviceerklæringa:


Teneste nr 24200 Avlastningsheim og teneste 25302 Avlastning i institusjon ( Avlastningsbustad)

Avlastning er ei teneste som skal gje foreldre nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi høve til å oppretthalda gode tilhøve til familie og andre.


2. Kven får tenestaForeldre som har eit særleg tyngjande omsorgsansvar for barn og ungdom med særskilde vanskar.


3. Korleis få tenestaVed søknad om tilbod i Avlastningsheim eller Avlastningsbustad: send skriftleg søknad til avdeling Stab og forvaltning i helse og omsorg. (Sjå punkt 11.)
Aktuell sakshandsamar vil ta kontakt og avtale heimebesøk snarast råd og seinast innan 14. dagar. Sakshandsamar vil føreta fagleg vurdering av behovet.
Du vil få skriftleg svar ved vedtak snarast og seinast innan 14 dagar.

Av vedtaket går det fram:Om søknaden er innvilga.
Om søknaden er avslått.

Det er høve til å søkja på nytt dersom situasjonen endrar seg.

Dersom du vert innvilga Avlastningsheim vil sakshandsamar finna ein person / familie til denne oppgåva. Dette vert gjort i samarbeid med dykk.
Kva tid avlastninga kan iverksetjast vert avklara med Avlastningsheim og søkjar.

Dersom du vert innvilga plass i Avlastningsbustad/institusjon vil det kome fram av vedtaket når tilbodet vert iverksett.

4. Kva omfattar tenestaTilbod i Avlastningsheim : ei helg i månaden frå fredag kl. 17.00 til søndag kl. 17.00
Dersom du har ei særs krevjande omsorgsoppgåve, kan det gjevast avlasting oftare.
Avlastingsheimen får regelmessig rettleiing frå sakshandsamar. Godtgjersle til avlastningsheim og dekking av deira utgifter vert gjeve frå heradet etter gjeldande retningsliner.
Tilbod i Avlastningsbustad :3. kvar helg frå fredag e.m til søndag e.m. Omsorg og fagleg kompetanse heile døgnet.
Dersom du har ei særs krevjande omsorgsoppgåve, kan det gjevast avlasting oftare.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsetteAt eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte
At dei held teieplikta si
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast


6. PrisTenesta er gratis.


7. Heimelsgrunnlag for tenestaPasient og brukarrettighetslova § 2-1 a
Helse- og omsorgstenestelova § 3-2 nr.6 d
Forvaltningslova


8. Når ting ikkje fungererDersom du opplever at du ikkje får den tenesta du har krav på ifylgje vedtaket, kan du ta kontakt med aktuell sakshandsamar eller pleie og omsorgsleiar.


9. KlageFinn du grunn til å klage på vedtaket eller personell som utfører tenesta, ta kontakt med aktuell sakshandsamar eller pleie og omsorgsleiar.
Klagen må vera skriftleg og innehalda kva du er misnøgd med og kva du ynskjer annleis.
Dersom du ynskjer det kan du få hjelp til å skriva ned klagen.
Dersom pleie og omsorgstenesta ikkje imøtekjem klagen, vert den sendt vidare til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd der.


10. Brosjyrar, søknadsskjema ,anna/meir informasjon:www.kvam.kommune.no


11. Praktiske opplysningarEining helse og omsorg: Rådhuset, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund.
Helse og omsorgssjef : 56 55 30 00/ 30 93 / 90 59 85 79
E-post: postmottak@kvam.kommune.no
Avdeling Stab og forvaltning :Toloheimen,Nedre Norheim 44, 5600 Norheimsund . 56 55 86 00/ 77 12 / 99 54 88 56
Pleie og omsorgsleiar: 56 55 86 00/ 86 02
90 68 10 38
Denne serviceerklæringa er ajourført 27.02.2014

Epost: aabb@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no