Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Hjelpemiddellageret

Utskriftsvenleg side Lagt ut 30. september 2016 kl. 13:38 av Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon.

Utlån av tekniske hjelpemidlar.


2. Kven får tenesta

Tilbod til personar som bur i/ oppheld seg i Kvam, og som etter ei fagleg vurdering treng hjelpemidlar for å klare seg i kvardagen.


3. Korleis få tenesta

Kontakt direkte med Kvam hjelpemiddellager, eller via kontakt med fysioterapeut, ergoterapeut eller heimetenesta i den sona der du bur.
Du får hjelpemidlane så snart dei kan skaffast. Akutt behov vert prioritert.


4. Kva omfattar tenesta

Formidling av kommunale ( korttidsutlån) og statlege ( varig utlån ) hjelpemidlar som legg til rette for at du kan fungere på eit så høgt fysisk funksjonsnivå som råd.
Formidling av hjelpemidlar som kan betra syn og høyrsel, t.d. leselupe, leseapparat, teleslynge m.m.
Vurdering/ kartlegging av behov, utført av fagleg / tverrfagleg personell.
Utkøyring, innhenting, montering, reparasjon og vedlikehald av tekniske hjelpemidlar.
Henting og tilbakelevering av mindre tekniske hjelpemiddel kan skje i ekspedisjonstida eller etter avtale.
Hjelpemiddellageret har arbeidstid 0800- 15.30 kvardagar.
Ekspedisjonstid mandag, onsdag og fredag 9-13.


5. Kva kan eg forvente av dei tilsette

At eg blir møtt på ein respektfull og høfleg måte.
At dei held teieplikta si.
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast.


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Lån av hjelpemidlar er gratis. Unnateke er lån av krykker m/ utstyr, der det er eigenbetaling


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Lov om Folketrygd § 10-5, 10-7 og 20-3
Pasient og brukarrettighetslova § 2-1 a
Helse- og omsorgstenestelova § 3-1
Forvaltningslova


8. Når ting ikkje fungerer

Dersom du opplever at du ikkje får den hjelpa du treng, kan du ta kontakt med leiar ved Kvam Rehabiliterings- og behandlingsavdeling snarast, sjå punkt 11.


9. Klage

Finn du grunn til å klage på innhaldet i tenesta eller på helsepersonellet som utfører tenesta, ta kontakt med leiar ved Kvam Rehabiliterings- og behandlingsavdelinga, sjå punkt 11.
Klagen må vere skriftleg og innehalda kva du er misnøgd med og kva du ynskjer annleis.
Dersom du ynskjer det, kan du få hjelp til å skriva ned klagen.
Dersom leiar ikkje imøtekjem ein klage som gjeld innhaldet i tenesta, eller helsepersonellet som utfører tenesta vert klagen sendt vidare til Fylkesmannen i Hordaland, for endeleg avgjerd der.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon

Du kan finna informasjon på Kvam herad si nettside: www.kvam.kommune.no


11. Praktiske opplysningar

Kvam hjelpemiddellager,Toloheimen, Nedre Norheim 44, 5600 Norheimsund telefon 56 55 69 11. Kontortid mandag, onsdag, fredag klokka 12-15.
Leiar for hjelpemiddellager er å treffa på tlf. 56 558620 / mobil 97 73 06 18 kvardagar 8- 15.30
Ambulerande vaktmeister er å treffa på mobil 99 54 88 51 alle kvardagar 8- 15.30.
Aktuelle telefonnummer i pleie og omsorgstenesta:
Helse og omsorgssjef 56 55 30 93/ 90 59 85 79
Adresser: Rådhuset Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Opningstider kvardagar: 0800 – 1530.
Telefonnummer.56 55 30 00, Fax,56 55 30 01
E-post, postmottak@kvam.kommune.no
Pleie og omsorgsleiar : 56 55 86 02/ 90 68 10 38, adr. Toloheimen
Leiar Kvam rehabiliterings- og behandlingsavdeling : 56 55 86 06/ 97 42 32 86

Epost: aabb@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no