Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Psykiatrisk heimesjukepleie

Utskriftsvenleg side Lagt ut 9. juli 2014 kl. 10:46 av Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr.:25404 )
 • Psykiatrisk heimesjukepleie er ei teneste som skal gje støtte til personar som har psykiske vanskar og som treng oppfølging i kvardagen.


  2. Kven får tenesta
 • Personar over 18 år i Kvam herad, som har behov for teneste frå psykiatrisk sjukepleiar.Avdelinga kan ved særskilt behov gje teneste til ungdom under 18 år.


  3. Korleis få tenesta
 • Søknad om tenesta skal rettast til avdeling Stab og forvaltning i helse og omsorg, sjå oversikt punkt 11. Søknad kan kome (munnleg eller skriftleg) frå brukar/pårørande,ulike kommunale etatar, lege eller sjukehus.

  Du vil snarast og seinast innan 14 dagar verta kontakta av sakshandsamar som vurderar søknaden. Du får skriftleg svar ( vedtak ) innan 14 dagar.
  Av vedtaket går det fram:
 • Om søknad er innvilga, og opplysingar om kor mykje hjelp, kva type hjelp og kor lenge du får hjelp.
 • Om søknad er avslått. Det er høve til å søkja på nytt, dersom situasjonen endrar seg.


  4. Kva omfattar tenesta
 • Fagleg kompetanse på dagtid frå kl:08:00-15:30, måndag til fredag.
 • Har du behov for hjelp utover dette, kan du kontakte Kvam legevakt eller vakthavande sjukepleiar i den sona/ gruppa du evt.tilhøyrer. (sjå punkt 11)
  Du kan få hjelp til:
 • Støtte og samtaleterapi.
 • Hjelp til medisinering.
 • Koordineringstiltak: helsetenester, bustad, arbeid/sysselsetting, fritidsaktivitetar.
 • Informasjon og rettleiing om ulike arbeids og aktivitetstilbod, t. d. Storeholmen A/S, Arbeid med bistand,aktivitetstilbodet Holmsund, støttekontaktordninga,ulike tilbod via Vaksenopplæringa og evt. andre tilbod.
 • Tverrfagleg samarbeid med andre kommunale og statlege etatar ved behov.


  5. Kva kan eg forventa av dei tilsette
 • At eg blir møtt på ein respektfull og høfleg måte.
 • At dei held teieplikta si .
 • At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast.


  6. Pris / kostnad / tilskotsordningar
 • Tenesta er gratis.


  7. Heimelsgrunnlag for tenesta
 • Pasient og brukarrettighetslova § 2-1 a
 • Helse- og omsorgstenestelova § 3-2 nr.6 a
 • Forvaltningslova


  8. Når ting ikkje fungerer
 • Dersom du opplever at du ikkje får den tenesta du har krav på i følgje vedtaket, kan du ta kontakt med Stab og forvaltarkontoret, pleie og omsorgsleiar eller leiar i avdeling psykisk helse.


  9. Klage
 • Finn du grunn til å klage på vedtaket, eller på helsepersonellet som utfører tenesta, ta kontakt med forvaltarkontoret, pleie og omsorgsleiar eller leiar i avdeling psykisk helse, sjå punkt 11.
 • Klagen må vere skriftleg og innehalda kva du er misnøgd med og kva du ynskjer annleis.
 • Dersom du ynskjer det, kan du få hjelp til å skriva ned klagen.
 • Dersom avdeling psykisk helse ikkje imøtekjem ein klage som gjeld innhaldet i tenesta, eller som gjeld helsepersonellet, vert klagen sendt vidare til Fylkesmannen i Hordaland, for endeleg avgjerd/vurdering der.
  1o. Praktiske opplysningar
 • Opningstider kvardagar: 08.00 – 15.30.
 • Telefonnummer 56553000, Fax,56553001
 • E-post, postmottak@kvam.kommune.no
  Helse og omsorgssjef : 56 55 3000/ 3093/ 90 598579
 • Avdelingsleiar Rus og psykiatri: 56553000 / 48 12 88 21
 • Pleie og omsorgsleiar: 56 55 86 00/ 02, 90 681038
  Avdeling Stab og forvaltning: Toloheimen, Nedre Norheim 44, 5600 Norheimsund . 56 55 86 00/ 77 12 / 99 54 88 56


  Epost: aabb@kvam.kommune.no • Legevakt 116117  FACEBOOK Facebook

  Godkjent HTML 4.01 Transitional
  Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no