Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Råd og rettleiing

Utskriftsvenleg side Lagt ut 11. februar 2015 kl. 19:46 av Terje Langeland
1. Tenestedefinisjon (teneste nr 24200)

Sosialtenesta skal gi opplysning, råd og rettleiing som kan hjelpa til å løysa eller førebyggja sosiale problem.
Kan sosialtenesta ikkje gi slik hjelp, skal den om mogeleg syta for at andre gjer det.


2. Kven får tenesta

Alle som oppheld seg i Kvam.


3. Korleis få tenesta

Ta kontakt med NAV-kontoret og be om timeavtale for samtale med ein sakshandsamar.
Det kan ta frå 1 til 3 veker før du får timeavtale.
I særlege tilfelle, når det hastar svært, kan du få time same dag.


4. Kva omfattar tenesta

Råd og rettleiing om økonomi
Råd og rettleiing om andre aktuelle ordningar, til dømes bustønad, rusproblem m.m. (syner til eigne serviceerklæringar)

Råd og rettleiing i situasjonar der det er vanskar i familien
Andre opplysningar, råd og rettleiing som kan hjelpa til å løysa sosiale problem.
Syna deg til rett instans dersom NAV Kvam ikkje har tilstrekkeleg kompetanse.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte
At dei held teieplikta si
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast


6. Pris

Tenesta er gratis.


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltninga § 17.
Forvaltningslova


8. Når ting ikkje fungerer

Dersom du opplever at du ikkje får den hjelpa du treng, kan du ta kontakt med leiar av NAv Kvam.


9. Klage

Finn du grunn til å klaga på innhaldet i tenesta, ta kontakt med leiar av NaV Kvam.
Klagen må vera skriftleg og innehalda kva du er misnøgd med og kva du ynskjer annleis.
Dersom du ynskjer det, kan du få hjelpa til med å skriva ned klagen
Dersom NAV-kontoret ikkje imøtekjem klagen, vert den sendt til Klagenemnda i kommunen for vurdering der.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon:

www.kvam.no


11. Praktiske opplysningar

NAV-kontoret ligg i 1. etg i Tingbakken i Norheimsund.
Opningstid er måndag,tirsdag,onsdag,fredag kl. 09.00–15.00
torsdag kl. 11.00-15.00
Adresse: Sandvenvegen 3, 5600 Norheimsund
Postboks 93, 5601 Norheimsund
Telefon: 53 04 48 73 Telefax: 53 04 48 45
E-post: postmottak@kvam.kommune.no


Epost: terje.langeland@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no