Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Hjelp til rusmiddelavhengige

Utskriftsvenleg side Lagt ut 7. juni 2016 kl. 13:56 av Anne Merete Flekstad Vik
1. Tenestedefinisjon (teneste nr 24300)

Hjelp til å koma bort frå misbruk av rusmidlar.


2. Kven får tenesta

Alle som oppheld seg i Kvam, som har behov for, og som ynskjer å arbeida med rusproblema sine.


3. Korleis få tenesta

Ta kontakt med Avdeling for rus og psykisk helse og be om samtale med ein kontaktperson for å leggja fram situasjonen din.
Du vil verta innkalla til samtale så snart som råd, seinast innan 3 veker.

Deretter vert det inngått avtale om kva hjelp du kan få og korleis vi kan samarbeida om dette.


4. Kva omfattar tenesta

Ei kartlegging av det i livssituasjonen din som er viktig i saka.
Råd og rettleiing om korleis du kan koma deg ut av den vanskelege situasjonen.
Behandlingsopplegg i heimemiljøet som til dømes kan vera oppfylgjing frå ruskonsulent, miljøarbeidar, lege, psykiatrisk sjukepleiar, støttekontakt, arbeidsgjevar.
Hjelp til å ta kontakt med andre i det offentlege hjelpeapparatet dersom du treng det.
Hjelp til å skaffa bustad.(jfr. Serviceerklæring om bustad til vanskelegstilte)
Hjelp til arbeid / aktivisering
Hjelp til treningskontakt/ støttekontakt (jfr. Serviceerklæring om støttekontakt)
Hjelp til å søkja plass i behandlingsinstitusjon.
Oppfylgjing frå kontaktperson i Avdelings for rus og psykisk helse under behandling i institusjonen og etter at behandlinga der er avslutta.
Rettleiing til pårørande
Tvangsinnlegging i institusjon i inntil 3 månader for undersøkjing og tilrettelegging av behandling. Vedtak om dette skal gjerast av Fylkesnemnda for Sosiale Saker i Hordaland, etter framlegg frå NAV Kvam.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte
At dei held teieplikta si
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast


6. Pris

Tenesta elles er gratis.


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 3-1, 3-2, 10.
Forvaltningslova


8. Når ting ikkje fungerer

Dersom du ikkje er nøgd med måten du vert møtt på, bør du melda frå til leiar av NAV Kvam.


9. Klage

Finn du grunn til å klage på vedtaket, ta kontakt med leiar for Avdeling for rus og pasykisk helse.
Dersom du ynskjer det kan du få hjelp til å skriva ned klagen.

10. Brosjyrar, anna/meir informasjon:

Brosjyren "Når du vil ut av rusmiddelmisbruken".
www.kvam.no


11. Praktiske opplysningar

Avdeling for Rus og psykisk helse ligg i Gamle ungdomsskulen i Norheimsund, 2. etg.
Vi er tilgjengeg alle kvardagar mellom 09.00 og 15.00.
Det er ikkje alltid me er inne på kontoret, så det er lurt å gjera avtale fyrst. Leiar kan nåast på tlf. 97 60 31 30.
Adresse: Kvam Herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund

Telefon: 56 55 00 00
E-post: postmottak@kvam.kommune.no


Epost: annevi@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no