Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Bustad- og husbanksaker

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. januar 2012 kl. 16:20 av Helga Sørhus
1. Tenestedefinisjon ( tenestenr. 31030)

a) Kommunal godkjenning av private byggjeprosjekt der det vert søkt lån i Husbanken.

Søknad om lån /kvalitetstilskot til oppføring av bustad med livsløpstandard
Avgjerd: Husbanken
b) Forvaltning av Husbanken sine ordningar til fordeling i Kvam

* Søknad om lån til omfattande utbetring av bustad.
Avgjerd: Husbanken

* Søknad om utbetringstilskot/utbetringslån, mindre utbetring
(skjema K-blankett 321N)
Avgjerd: Kvam herad

* Søknad om Startlån og/eller etableringstilskott.
Dette er ordningar som skal bidra til at husstandar som har vanskar med å skaffa seg eigen bustad skal få høve til å etablera seg og bli buande i nøkterne og gode bustader. Kan nyttast til kjøp, bygging, refinansiering og utbetring
PDF-dokument på 50 KB - vert opna i eige vindaugaSkjema HB 7.S.13 Avgjerd: Kvam Herad

* Søknad om bustønad
PDF-dokument på 234 KB - vert opna i eige vindaugaSkjema HB 9.S.01N. Avgjerd: Husbanken2. Kven får tenesta

Punkt a: Husbyggjarar som søkjer lån i Husbanken
Punkt b: Alle som bur i Kvam.
Ordningane er økonomisk behovsprøvde, dvs. er retta mot husstandar med svak økonomi.
Frå 1. juli 2009 er det vedtatt at alle personar over 18 år som er folkeregistrert i Noreg, kan søkja om bustønad, også studentar med born. Bustønad skal ikkje kunne gjevast til studentar utan born og militære/sivilt tenestepliktige. Studentar kan likevel søkja når dei deltek som eit ledd i arbeidskvalifisering.

Finansieringskravet skal fjernast for alle bustader. Det vil sei at det ikkje er krav til at bustaden har finansiering frå Husbanken eller Innovasjon Norge for nokre grupper. Elles skal bustaden vere godkjent for bruk heile året og vere ein sjølvstendig bustad med eigen inngang og ha funksjonalitet for kvile og matlaging i tillegg til eige toalett/bad.3. Korleis få tenesta

Punkt a) Skriftleg søknad på fastsett skjema til Kvam herad
Søknadsskjema kan ein få på Rådhuset, NAV-kontoret eller på Husbanken si internettside husbanken.no.
Punkt b)
Send skriftleg søknad på fastsett skjema til Kvam herad, eller ta kontakt og be om timeavtale med sakshandsamar:
* startlån: Helene Hushagen
* tilskott/ lån til etablering og tilpassing av bustad: Mari Jervell
Du vil få timeavtale i løpet av 1-3 veker
Søknader som skal avgjerast av kommunen vert handsama så snart som råd.
Søknader som skal avgjerast av Husbanken har 1 mnd. sakshandsamingstid der + den tida det tek for kommunen å innhenta nødvendig informasjon / dokumentasjon i saka.
Du får skriftleg vedtak.
Bustønad vert utbetalt 1 gong pr. månad. Søknadsfrist er den 14. i kvar månad.


4. Kva omfattar tenesta

Hjelp til utfylling av søknadsskjema
Sakshandsaming i dei saker der kommunen har avgjerdsmynde
Vidaresending til Husbanken i saker der Husbanken har avgjerdsmynde


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte
At dei held teieplikta si
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Tenesta er gratis.


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Husbanken sine reglar og retningsliner.
Forvaltningslova


8. Når ting ikkje fungerer

Dersom du ikkje er nøgd med måten du vert møtt på, jfr.pkt.b, kan du ta det opp med leiar av NAV Kvam eller Einingsleiar for Helse og Velferd.


9. Klage

Finn du grunn til å klage på vedtaket under punkt b, ta kontakt med sakshandsamar.
Klagen må vera skriftleg og innehalda kva du er misnøgd med og kva du ynskjer annleis.
Dersom du ynskjer det kan du få hjelp til å skriva ned klagen.
Dersom klagen ikkje vert imøtekommen, vert den sendt vidare til Klagenemnda i kommunen for vurdering der.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon

Brosjyre "Lån til kjøp av bustad"
Brosjyre "Lån til utbetring"
Brosjyre "Etableringslån"
Brosjyren "Bustønad"
www.husbanken.no
www.kvam.kommune.no


11. Praktiske opplysningar

Saker som gjeld bustønad og startlån:
vend det til kontor i Rådhuset.
Opningstid er måndag - fredag kl. 9.00 – 15.00.
Adresse: Rådhuset, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Telefon: 56 55 30 00 Telefax: 56 55 30 01
E-post: postmottak@kvam.kommune.no

Saker som gjeld utbetringslån/ tilskot og etableringstilskot:
vend det til NAV-kontoret i Tingbakken i Norheimsund, 1.etg.
Adresse: Sandvenvegen 3, 5600 Norheimsund
Postboks 83 5601 Norheimsund
Telefon: 53 04 48 65 / 53 04 48 73 Telefax: 53 04 48 45


Epost: helga.sorhus@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.husbanken.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no