Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Helsestasjon

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. juli 2017 kl. 14:52 av Torill B. Høyland
1. Tenestedefinisjon(teneste nr. 23200)

Born frå 0-5 år og deira foreldre, får tilbod om helseteneste gjennom helsestasjonen, ved målretta helseundersøkingar, vaksinasjon, foreldre-rettleiing og helseopplysning.


2. Kven får tenesta

Helsestasjonen er eit tilbod til alle barnefamiliar med barn frå 0-5 år. Alle innbyggjarar har dessutan høve til å få reisevaksinasjon. Influensavaksine vert gjeve til personar i risikogruppe.


3. Korleis få tenesta

Helsestasjonen får melding om alle nyfødde frå fødeavdeling.
Helsesøster tek så kontakt og tilbyr heimebesøk innan to veker etter fødselen.
Nytilflytta tek sjølv kontakt med helsestasjonen.


4.Kva omfattar tenesta

Helsestasjonen er eit tilbod til alle barnefamiliar der dei vil få rettleiing av helsesøster, lege og eventuelt fysioterapeut.
Me fylgjer barna si utvikling gjennom dei fyrste åra, og helsestasjonsprogrammet er slik:

Heimebesøk, innan 10 dager etter fødselen. Helsesøster avtalar då vidare konsultasjon.
6 vekers kontroll med helsesøster/lege.
3 mnd. kontroll med helsesøster/lege.
4 mnd. med helsesøster
5 mnd. med helsesøster
6 mnd. med helsesøster/lege.
7/8 mnd. med helsesøster
10 mnd. med helsesøster
12 mnd. med helsesøster/lege.
15 mnd. med helsesøster
18 mnd. med helsesøster
2,5 år, med helsesøster/lege.
4 år. med helsesøster
5 år med helsesøster/lege.
Fleire konsultasjonar ved behov. Legen tilviser til andre instansar ved behov. Helsestasjonen tilbyr vaksiner og tek opp tema som er aktuelle på ulike alderstrinn.
I einskilde situasjonar tilbod om å vera med i grupper.
Barnet må møta til avtalt time. Dersom dette ikkje let seg gjennomføra, må helsestasjonen få melding. Brukar som ikkje gir beskjed, må rekna med ventetid.
Dersom det er ynskje om å snakke med helsesøster utanom avtalt tid, kontakt helsestasjonen.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte
At dei held teieplikta si.
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Tenesta er gratis. Unnatak er reisevaksine og influensavaksine, som brukar sjølv må betala.


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Helse-og omsorgstenestelova med merknader og forskrifter.Folkehelselova.Pasientrettighetslova og helsepersonell-lova
Forvaltningslova


8. Når ting ikkje fungerar

Dersom du opplever at du ikkje får den hjelpa du treng, kan du ta kontakt med leiande helsesøster.


9. Klage

Finn du grunn til å klage på innhaldet i tenesta eller på helsepersonellet som utfører tenesta, ta kontakt med leiande helsesøster, sjå punkt 11.
Klagen må vere skriftleg og innehalda kva du er misnøgd med og kva du ynskjer annleis.
Dersom du ynskjer det, kan du få hjelp til å skriva ned klagen.
Dersom leiande helsesøster ikkje imøtekjem ein klage som gjeld innhaldet i tenesta, eller helsepersonellet som utfører tenesta vert klagen sendt vidare til Fylkeslegen i Hordaland, for endeleg avgjerd der.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon:.

Informasjon/brosjyrar om diverse helsetema får du på helsestasjonen.


11. Praktiske opplysningar

Spørsmål kan rettast til din helsestasjon:
Øystese helsestasjon v/ leiande helsesøster, Helsebanken, 5610 Øystese.
Tlf. 56 55 38 59 Mob. 91711245 /95402669 Faks 56 55 38 60
Norheimsund helsestasjon, Tingbakken, 5600 Norheimsund. tlf. 56 55 34 60 Mob.48279566 / 48273130
Strandebarm helsestasjon, 5630 Strandebarm, tlf. 56 55 69 34 Mob. 48279566
Ålvik helsestasjon, 5614 Ålvik. tlf. 56 55 71 70 Mob. 90636059
Ajourhelde 04.07.17 av leiande helsesøster.

Epost: toho@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no