Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Helsestasjon for flyktningar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 28. februar 2017 kl. 09:45 av Torill B. Høyland
1. Tenestedefinisjon

Helsestasjon for flyktningar. (teneste nr. 23202)


2. Kven får tenesta

Tilbod til alle flyktningar i Kvam herad.


3. Korleis få tenesta

Helsestasjonen kallar inn til 1. gongs undersøking og vidare oppfølging, også i samarbeid med lege.


4.Kva omfattar tenesta

1. gongs undersøking på flyktningar som kjem direkte til Noreg.
Tuberkulose status
Blodprøvar og avføringsprøvar
Kartlegging av fysiske og psykiske tilstandar som eventuelt treng behandling og oppfølging.
Tilbod om vaksinar.
Vidare oppfølging for alle flyktningane.
Ved behov: Tverrfagleg samarbeid med andre kommunale einingar.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte
At dei held teieplikta si
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Tenesta er gratis.


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Helse-og omsorgslova med merknader og forskrifter,2011.
Lov om Vern mot smittsame sykdommar.1.januar 1995.
Forvaltningslova
Lov av 2. juli 1999 nr.63 om pasientrettigheter.
Lov av 2. juli 1999 nr.64 om helsepersonell.
Relevante forskrifter, bl.a.;
Forskrift av 21. juni 2002 nr.567 om tuberkulosekontroll.
Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal.
Forskrift av 3. april nr. 450 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Forskrift av 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer.
Forskrift av 25. april 2003 nr.586 om miljøretta helsevern.


8. Når ting ikkje fungerer

Dersom du opplever at du ikkje får den hjelpa du treng, kan du ta kontakt med leiande helsesøster.


9. Klage

Finn du grunn til å klage på innhaldet i tenesta eller på helsepersonellet som utfører tenesta, ta kontakt med leiande helsesøster, sjå punkt 11.
Klagen må vere skriftleg og innehalda kva du er misnøgd med og kva du ynskjer annleis.
Dersom du ynskjer det, kan du få hjelp til å skriva ned klagen.
Dersom leiande helsesøster ikkje imøtekjem ein klage som gjeld innhaldet i tenesta, eller helsepersonellet som utfører tenesta vert klagen sendt vidare til Fylkeslegen i Hordaland, for endeleg avgjerd der.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon:.

Brosyrar frå UDI utgitt på ulike språk, får du på helsestasjon for flyktningar, samt nokre brosjyrar på norsk.
Informasjon om helsestasjonen for flyktningar kan ein finna i Fellesekretariatet på Rådhuset.
www.kvam.kommune.no


11. Praktiske opplysningar

Helsestasjon for flyktningar med helsesøster er åpen 1 dag kvar veke. Lege er med 1 dag anna kvar veke.
Ein kan kontakta Norheimsund helsestasjon kvar mandag,
tlf. 56553464 eller 90636059
Tingbakken, 5600 Norheimsund
Ajouholdt 22.01.2015 av leiande helsesøster.

Epost: torill.hoyland@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no