Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Fysioterapi for born

Utskriftsvenleg side Lagt ut 8. februar 2015 kl. 19:42 av Torild Kveberg
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr.24120)

Ambulerande og stasjonær teneste for barn 0 - 18 år. Kontorplass i Helsebanken.


2. Kven får tenesta

Barn i alderen 0 -18 år i Kvam som har behov for fysioterapi og som er praktisk vanskeleg å gje på institutta.


3. Korleis få tenesta

Tilvising frå lege, helsesøster, spesialteneste, PPT, barnehage, skule og foreldre/føresette. Skal skje via standardisert tilvisingsskjema som er tilgjengelege hos lege, helsestasjon, PPT, skule og barnehage. Skjemaet finn ein og på heimesidene til Kvam herad
Tenesta kan ta initiativ i samband med førebyggande arbeid.
Hastesak: Undersøking/vurdering 1 veke etter motteken melding.
Vanleg sak: Undersøking/vurdering 2 veker etter motteken melding.


4. Kva omfattar tenesta

Undersøking og vurdering.
Behandling, rettleiing og oppfølging individuelt og / eller i grupper.
Formidling og tilpassing av hjelpemidlar.
Førebyggjande arbeid.
Foredragsverksemd.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg blir møtt på ein respektfull og høfleg måte.
At dei held teieplikta si.
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast.


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Tilbodet er gratis.


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Lov om helse- og omsorgstjenester
Lov om folkehelse
Lov om helsepersonell
Forvaltningslova


8. Når ting ikkje fungerer

Det kan bli noko lengre ventetid i ferier og ved sjukdom, men akutte situasjoner vil ha særs høg prioritet.
Dersom du opplever at du ikkje får den hjelpa du treng, kan du ta kontakt med leiar for ergo- og fysioterapitenesta.sjå punkt 11.


9. Klage

Finn du grunn til å klage på helsepersonellet som utfører tenesta, ta kontakt med leiar for fysio- og ergoterapitenesta, sjå punkt 11.
Klagen må vere skriftleg og innehalda kva du er misnøgd med og kva du ynskjer annleis.
Dersom du ynskjer det, kan du få hjelp til å skriva ned klagen.
Dersom leiar for ergo- og fysioterapitenesta ikkje imøtekjem ein klage som gjeld helsepersonellet som utfører tenesta vert klagen sendt vidare til Fylkeslegen i Hordaland for endeleg avgjerd.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon:

Du kan finna informasjon på Kvam herad si nettside: www.kvam.no


11. Praktiske opplysningar

Leiar for ergo- og fysioterapitenesta. Hardangerfjordvegen 650, 5610 Øystese
Tlf. 56 55 38 62 Mob. 90 17 61 66
Adresser: Rådhuset Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Telefonnummer..56 55 30 00, Fax 56 55 30 01
E-post, postmottak@kvam.kommune.no
Kontoradresse: Helsebanken, 56 55 38 62 Fax 56 55 61 55
Hardangerfjordveien 650, 5610 Øystese.
Opnings tider måndag, tirsdag, torsdag,annenhver fredag kl. 08.15 - 15.30
Jannike Tvedteraas Fagervik mobil: 48103065
Fysioterapeut Torild Kveberg mobil: 90176166

Ajourført av leiar for ergo- og fysioterapitenesta 08.02.15

Epost: Torild.Kveberg@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no