Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

PPT Kvam

Utskriftsvenleg side Lagt ut 28. februar 2017 kl. 07:55 av Gunvor Ulltang
Pedagogisk-psykologisk teneste for Kvam og Jondal.

LOVGRUNNLAG


PPT er ei lovpålagt teneste, jmfr.Opplæringslova §5-6.
PPT skal sørge for at det vert utarebeidd sakkunnig vurdering (§5-3) der lova krev det. PPT skal hjelpe skulen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Arbeidet med TIDLEG INNSATS i Kvam er eit godt døme på korleis PPT arbeider systemretta i barnehage og skule. (les meir om tidleg innsats på www.kvam.no )

KVA ER EI PPT-TENESTE?


PPT er kommunen sin einaste sakkunnige instans som føretek utgreeing i høve born/unge sine rettar til spesialundervisning etter § 5.1 i opplæringslova. Hovudspørsmålet for vurdering av spesialundervisning er: Har barnet tilfredsstillande utbyte av opplæringa? Kva skal til for at barnet skal lukkast? Foreldre og tilsette i barnehage og skule kan søkja råd i spørsmål som gjeld trivsel, utvikling og opplæring for barn og ungdom. Ungdomar og vaksne kan ta direkte kontakt.

På PPT-kontoret arbeider høgskuleutdanna tilsette med tverrfagleg psykologisk, pedagogisk og spesialpedagogisk kompetanse, med ulik bakgrunn og erfaring. Vi samarbeider med dei som er rundt barnet for å hjelpa til for å sikra barn og unge best mogleg utvikling.

PPT-kontoret samarbeider tett med skular og barnehagar. Vi har etter lova eit ansvar i å hjelpa skulen i arbeidet med å gjera undervisninga tilpassa elevane sine behov for å sigra meistring og god sjølvkjensle, samt at vi har fokus på kva faktorar i systemet rundt barnet som endrast for at barnet skal ha tilfredstillande utbyte av opplæringa.

PPT skal arbeida på systemnivå for å auke barnehagar og skular sin kompetanse, slik at dei i best mogeleg grad kan gje born og unge tidleg hjelp og rett hjelp. TIDLEG INNSATS er regjeringa si målsetjing når det gjeld arbeidet kring born og unge, for å sikra hjelp og ivaretaking og hindra utanforskap og fråfall i vidaregåande skule.

PPT har vore pådrivar i skulen sitt omstillings- og utviklingsarbeid knytt til "Betre læringsmiljø", der målsetjinga er å gje fleire den hjelpa dei treng fleksibelt inne i klassen utan vedtak om spesialundervisning.Det er laga eit felles STØTTESYSTEM for alle skular, med prosedyrar og arbeidsmåtar som på sikt vil auke kompetansen hjå den enkelte lærar, slik at systemet på skulen ivaretek elevar som tidlegare hadde vedtak om spesialundervisning.Dette krev systematisk arbeid og samarbeid mellom skulane og PPT, og dette er me godt igang med. Allereie etter eitt år vart spesialundervisninga halvert, avdi det er bygd opp system for elevstøtte for t.d. elevar med dysleksi som ein del av tilpassa opplæring. No deltek PPT i omsillings- og utviklingsarbeidet LP saman med alle barnehagar og skular.


KVA TYPE VANSKAR ARBEIDER VI MED?


* lærevanskar/fagvanskar
* språk-og talevanskar
* lese-/skrivevanskar
* barn med redusert funksjonsevne
* psykiske vanskar
* skulevegring
* mistrivsel i heim, skule eller barnehage
* ulike typar utviklingsvanskar
* angst
* mobbing

KORLEIS ARBEIDER PPT?


INDIVIDNIVÅ:
UTGREIING: Først har vi ein samtale med foreldra som kjenner barnet best og innhentar informasjon og kartleggingsresultat frå bhg/skule, deretter føretek vi ei fagleg kartleggjing som inneheld observasjon, testar og samtaler.Denne utgreiinga skal gje oss eit fullstendig bilete av eleven sine føresetnader og behov i aktuell opplæringssituasjon.

SAKKUNNIG VURDERING: PPT føretek ei sakkunnig vurdering som baserer seg på kartlegging, og tilrår tilrettelegging av opplærinssituasjonen med utgangspunkt i føresetnadene til eleven. PPT gjev også sakkunnig vurdering i høve utsett/framskunda skulestart, spesialundervisning, fritak frå opplæring og inntak på særskildt grunnlag til vidaregåande skule. PPT tilrår spesialundervisning dersom eleven ikkje har tilfredsstillande utbyte av den ordinære opplæringa, eller den kan konkludera at eleven har tilfredsstillande utbyte av opplæringa, og vi føreslår då tiltak for tilpassa undervisning og endring i strukturar i miljøet kring barnet.

OPPFYLGJING. PPT kan gje oppfølging i form av rettleiing til føresette, tilsette i barnehagar/skular, samt samtaletilbod hjå psykolog. Ved behov, tilviser vi barnet vidare til til 2.linjetenesta.

Arbeid på SYSTEMNIVÅ i barnehagar og skular: Vårt førebyggjande arbeid har fokus på kompetanseheving og organisasjonsutvikling i barnehage og skule. I 2013-16 har TIDLEG INNSATS størst fokus, men vi bidreg også gjennom føredrag på personalmøte og foreldremøte, deltaking i spesialpedagogiske team på skulane, deltaking på leiarmøta i barnehage/skule, gjennomføring av kurs og opplæring retta mot systemnivå i barnehagar og skular. Døme på slik kompetanseheving kan vera ulike tema; året før skulestart, lesing, språk og mobbing.
PPT har vore aktiv i å førebu SNUOPERASJON innan skulane i Kvam, og alle skulane har oppretta STØTTESYSTEM, der elevar med få timar spesialundervisning får den hjela dei treng i klassen. Dette gjeld særleg elevar med dysleksi og andre læreutfordringar som kan møtast med tilpassa undervisning i klassen. Endringa er i tråd med nyare forsking.

KVEN KAN TA KONTAKT?


Når andre enn foreldra ynskjer at barnet skal få hjelp frå PPT, må alltid foreldra vera einige i at det blir teke kontakt. PPT-kontoret må ha skriftleg samtykke før vi kan starta utgreiing, men foreldra er velkomne til å drøfta problem eller spørsmål når dei er usikre på utviklinga til eit barn eller ungdom.

- Alle tilsette ved PPT-kontoret har teieplikt.
- Alle tenester ved PPT-kontoret er gratis.
- Føresette og fagfolk kan få 2 konsultasjonar utan at barnet er tilvist skriftleg.

RUTINER i høve sakkunnig arbeid:


- tilvising med pedagogisk rapport frå barnehage/skule
- føresette får førstesamtale innan 2 mnd etter inntaksmøtet
- førstesamtalen dannar grunnlag for vurdering av vidare arbeid
- innhenting av opplysningar/kartleggjing frå skule/bhg/andre
- kartleggjing/testing/observasjon m.m.
- sakkunnig vurdering

PPT skal hjelpa til slik at barn og unge får hjelp til eit godt skuletilbod. Målgruppa til tenesta er barn som viser vanskar som er større enn det ein til vanleg kan venta hos barn, eller som står i fare for å utvikla særskilde vanskar. PPT er ein stad der føresette, lærarar og førskulelærarar kan søkja råd og rettleiing i tilhøve som har med barna sin trivsel, tilpassing og opplæring å gjera. Ungdomar kan også sjølve ta direkte kontakt med PPT.

PPT-kontoret er organisert som ei avdeling under eining for OPPVEKST, og er ein del av Kvam Familie- og læringssenter. Oppvekstsjef er Astrid-Anett Steine.

Adresse;
Kvam familie- og læringssenter, Sandvenhagen Næringsbygg, Steinsdalsvegen 104.
tlf. 56553050, fax 56557980.
Vil de senda e-post til oss, kan de gjera det til kvar enkelt tilsett eller til leiar ved kontoret, adressa er:
beate.gauden@kvam.kommune.no

VELKOMNE TIL SAMARBEID MED PPT!

Oversikt over tilsette ved PPT-kontoret pr.28.02.17:


Anne Karin Laupsa Nes - Rådgjevar/spesialpedagog-sosialmosjonelle vanskar
Gunvor Ulltang - Rådgjevar/spesialpedagog- samansette lærevanskar
Åse Sandnes Fosse - logoped, lågterskelarbeid barnehage
Karen Matthiessen, - logoped, lese/skrivevanskar
Bente Oma Tveiten, - logoped, lese/skrivevanskar
Tone Flotve - barnevernspedagog/rådgjevar
Laila Torvik Dagstad - rådgjevar/spesialpedagog
May Stenberg Lysen - kontormedarbeidar PPT/Barnevern
Beate Gauden - leiar/rådgjevar spesialpedagogikk- psykisk helse

Kommunelogopeden i Kvam er organisertunder PPT-leiar.Kommunelogoped gjev behandling vedr.ulike typar språklege vanskar hjå born,ungdom, vaksne og eldre.(Stamming, stemmevanskar, afasi, uttalevanskar, dyspraksi m.m.) Åse Sandnes Fosse, Bente Oma Tveiten og Karen Matthiessen deler i denne stillinga. Eige tilvisningsskjema.

PPT har ei avdeling for spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehage som har enkeltvedtak etter § 19c i barnehagelova. Torunn Klyve Soldal, Elna Tufta og Hildegard Berge er tilsette på dette arbeidsfeltet barnehageåret 16/17.

STØTTESYSTEM FOR BARNEHAGANE driv lågterskeltilbod for born i barnehagane i Kvam, med særleg vekt på minoritetesspråklege born, dei yngste borna og 6-åringane. Avdelinga ligg under PPT-leiar. Åse Sandnes Fosse og Laila Dagstad er hovudansvarlege på systemnivå.Tilbodet vert utført i barnehagane.

Tenesta for elevar i vidaregåande skular er lokalisert ved Åsane PPT/OT som skal kontaktast ved behov.

BUP Voss (barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) har psykolog og barnepsykiater ved vårt kontor tys/torsdag.

Kommunepsykologen i Kvam held tilpå rådhuset saman med Familiesenteret i KFL. I stillinga er Anna Mo-Bjørklund, som har samtaler med born/ungdom, foreldre og fagfolk som treng hjelp. Ikkje skriftleg tilvising, kontakt innan 2 veker.

Epost: gunull@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no