Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Kvam

Utskriftsvenleg side Lagt ut 22. januar 2015 kl. 09:27 av Kari Weltzien Vik
I samsvar med rundskriv frå Arbeids-og inkluderingsdepartementet om lov om råd eller anna representasjonsordning for mennekse med nedsett funksjonsevne har Kvam heradsstyre valt Råd for menneske med nedsett funksjonsevne.
 1. Rådet skal vera eit rådgjevande organ for kommune og statlege etatar på kommunalt nivå.
 2. Etter § 1 i Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne står det at kommunen "skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne". Rådet arbeider etter den politiske målsetjinga om full deltaking og likestilling for funksjonshemma i samfunnet.
 3. Rådet skal ha 7 medlemer. Sekretær for rådet er politisk sekretær.
  Rådet si samansetjing for perioden 2011-2015:
  • Leiar:Gunnar Helle (f.o.m 18.02.2014)(Hallvar Soldal, LHL fekk fritak frå dette vervet 18.06.2013. Harald Kjosås, Krf fungerte som leiar i tidsrommet 18.06.13 - 18.02.2014),(Personleg vara: Oddrun Småbrekke, NDF- Kvam og Jondal)
  • Medlemer:
   - Nestleiar: Leiar for tidl. tenesteutvalet i Kvam herad: Harald Kjosås, Krf.
   (personleg vara: Nestleiar i tidl. tenesteutvalet: Eilen Rykkje, Ap)
   - Varaordførar Borghild Storaas Ones (tok over etter at Atle Naterstad, Ap fekk fritak frå sine verv) (personleg vara: Ordførar Asbjørn Tolo)
   - Britt Helle, Mental helse avd. Kvam (personleg vara: Gunnar Helle, Mental helse avd. Kvam fungerte som vara fram til 18.02.2014. Det har ikkje blitt gjort nyval etter dette)
   - Marit Seim, Astma/Allergi (personleg vara:Karen Elise Berge, MHK)
   - Ivar Vik, Norges blindeforbund (personleg vara:Margun Vikane, Norges blindeforbund)
   - Anne Kristin Teigland, FFB (personleg vara: Kjellaug Gravdal, NFU)

  • Sekretær:politisk sekretariat

 4. Rådet drøftar saker som er viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Rådet skal orienterast fast om aktuelle saker som er under arbeid. Sakene skal leggast fram for rådet på eit tidleg tidspunkt i saksgangen.
 5. Rådet skal laga ein møteplan og skal halde møte minst fire gonger for året. Det skal førast referat frå møta. Rådet utarbeider årsmelding som skal sendast til politisk leiing, sentraladministrasjonen, sektorsjefar og dei funksjonshemma sine organisasjonar.Epost: kwvi@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no