Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Bål og bråtebrenning

Utskriftsvenleg side Lagt ut 18. juli 2017 kl. 11:56 av Arthur Strømme
Kjem du i vårstemning når du kjenner lukta av bål eller bråtebrann.
Bål og bråtebrenning Ver då merksam på at røyken frå brenning av hageavfall luktar spesielt grunna ufullstendig forbrenning. Røyken inneheld helse- og miljøskadelege stoff som kan vera til stor plage. Særleg er dei som har astma og allergi utsette.
Brenning av gras og hageavfall fører dessutan kvart år til skogbrann med fare for mennesker, dyr og tap av verdiar.
Ta difor særleg omsyn til naboane.

Forkrift om brannførebygging seier:
Det er forbode å gjera opp eld eller gjera bruk av ting som utgjer ein brannfare utandørs under slike tilhøve eller på ein slik måte at det kan føra til brann. Ein må ikkje forlata oppgjord eld før den er fullstendig sløkt.

Utan løyve frå heradet er det forbod mot open eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark i tida 15. april til 15. september.
Det er likevel tillate å gjera opp eld når dette heilt tydeleg ikkje kan føra til brann.

Dersom faren for brann er særskilt stor utover tidsrommet nemnd ovafor, kan heradet innføra forbod mot å gjera opp eld eller gjera bruk av brannfarlege ting utandørs i bestemte område.

Meld frå om bålbrenning
For å unngå unødig utrykning; meld frå til brannvernet når og kor det vert brent hageavfall, og om telefonnummer ein kan verta nådd på. Ved bålbrenning utan løyve/varsel, som medfører unødig utrykning, må ein rekna med å verta ilagd gebyr som dekkar brannvernet sin kostnad med utrykninga.

Kva kan me gjera med hageavfallet?
I staden for å brenna rusk og rask frå hagen kan du laga til ein komposthaug for hageavfallet.
Du produserer din eigen kompost som er eit verdifullt jordforbetringsmiddel.
Dersom du ikkje har høve til dette, kan hageavfall som greiner, lauv og anna trevyrkje, leverast til avfallsstasjonen for sortert avfall i Tolomarka, tlf. 56 55 57 79.

Opningstider:
måndag kl. 10.00 - 18.00
onsdag, fredag og laurdag kl. 10.00 - 15.00

Brann og redningstenesta, vakthavande 948 48 110
Kvam herad, tlf. 56 55 30 00

Brannsjefen Teknisk sjef


Epost: arthur.stroemme@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no