Lenke til artikkelinnhald - Sakshandsamar i barneverntenesta Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Høgskuletilbod v..
- Melding om vedta..
- Vegstenging av k..
- Klyvevegen - pla..
- Anbodskonkurrans..
- Informasjon om r..
- Tildeling av adr..
- Radonmålingar - ..
- Offentleg etters..
- Innspel om frilu..
- Kvam herad tilby..
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Sakshandsamar i barneverntenesta

Utskriftsvenleg side Lagt ut 22. mai 2013 kl. 13:00 av Anne Vestrheim
Saknr.13/587
Barneverntenesta i Kvam herad har ledig eit 70 % vikariat som sakshandsamar. Vikariatet er ledig i eitt år f.o.m 15.08.2013.

Barneverntenesta har eit godt og stabilt fagmiljø som er i stadig utvikling.
Det er for tida 5,6 stillingar knytt opp mot sakshandsaming i barneverntenesta.I tillegg til dette er 2,8 stilling knytt til Kvam familiesenter, som yter heimebaserte tenester til familiar som mottek hjelp frå barneverntenesta. Kvam familiesenter er eit tiltak i barnevernet.

Hovedarbeidsoppgåver:


Stillinga vil innebera arbeidsoppgåver knytta til sakshandsaming etter lov om barneverntenester.

Kvalifikasjonar:


Det er ynskjeleg med sosialfagleg høgskuleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom og gjerne med relevant vidareutdanning.

Det vil bli lagt vekt på:


• kompetanse og arbeidserfaring frå barnevernet
• personlege eigenskapar vert tillagt stor vekt
• evne til å arbeida både sjølvstendig og i team
• evne til å inspirere og vilje til å omsetje initiativ til handling
• god munnleg og skriftleg framstillingsevne
• strukturert og nøyaktig
• evne til å skapa framdrift i enkeltsaker
• gode datakunnskapar

Søkjar må ha førarkort og høve til å disponera eigen bil.

Me kan tilby:


• triveleg arbeidsmiljø
• spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
• anledning til å vera med å vidareutvikle barneverntenesta i kommunen

Avlønning etter gjeldande sentrale tariffavtalar og lokalt lønssystem
Gode pensjons- og forsikringsordningar

Ved tilsetjing vert det stilt krav om politiattest jf. Forskrift av 15.10.99 til lov om barneverntenester av 17 juli 1992 nr 100 § 6-10 siste ledd.

Me ynskjer ei jamnare fordeling av kvinner og menn i barneverntenesta og oppfordrar menn om å søkja.

Nærmare opplysningar om stillinga, får ein ved å kontakta:


Barnevernsleiar Anne Nyquist Valland tlf. 56553078 / 976 35 351 eller nestleiar Liv Berit K. Befring tlf. 56553091 / 995 24 612

Søknadsfrist: 7. juni 2013

Søknaden skal sendast via vårt digitale søknadssenter.
Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.
Høgskuletilbod ved Studiesenteret i Øystese

29. mars 2017 kl. 09:59 - Frank Tangen
15. april er søknadsfrist for dei som ynskjer å utvida sin horisont ved å studera ved Studiesenteret i Øystese. Studiesenteret ligg i 2. høgda i fruktlagerbygget.
  • Lærarutdanning 1. - 7. trinn og 5. - 10. trinn
  • Økonomi og leiing
  • Interkulturell kommunikasjon
  • Innjkjøpsleiing
  • Nyskaping og samfunnsutvikling

Melding om vedtak i sak om endring av reguleringsplan for fv. 7 strekninga Skipadalen - Norheimsund

24. mars 2017 kl. 15:22 - Leiv Ingmar Kaale
I samband med gjennomføring av vegprosjektet har Statens vegvesen ynskt å endra deler av reguleringsplanen.

Vegstenging av kommunal veg i Mundheimsdalen

24. mars 2017 kl. 13:24 - Leif Skår
Kommunal veg i Mundheimsdalen vert stengd for rundkjøyring på grunn av reparasjon av bru.
  • Dette gjeld frå 13. mars og fram til 1. april.
  • Stenginga vert ved utkjørsel til Fylkesveg og avkjørsle til Mundheimsdalen 113.
Eventuelle spørsmål kan rettast til Leif Skår på mobil 91105616.

Klyvevegen - planlagt utbetring

22. mars 2017 kl. 10:13 - Nils Eivind Stranden
Det er sig fleire stader langs Klyvevegen. Det har vore utført høgdemålingar av vegbana for å halda kontroll på dette. Kvam herad planlegg no å gjera ei oppgradering av vegbana på to stader, for å hindra vidare sig.

Anbodskonkurransar kunngjort på Doffin

3. mars 2017 kl. 10:33 - Eivind Dyrøy
Anbodskonkurransane «Rammeavtalar for Kvam herad – tekniske handverkstenester» og «Rammeavtalar for Kvam herad – tekniske konsulenttenester» er kunngjort på Doffin.no. Tilbodsfrist er tysdag 11. april 2017 kl. 13:00, og me ber interesserte tilbydarar om å setja seg inn i konkurransevilkåra og nye reglar om offentlege anskaffingar frå 1. januar 2017. Kontaktperson for Kvam herad er innkjøpskonsulent Eivind Dyrøy, og spørsmål til konkurransane skal rettast skriftleg på e-post til eivdyr@kvam.kommune.no.

Informasjon om riving av Ålvik skule

16. februar 2017 kl. 07:43 - Tore Skeie
AF Decom vil starta rivearbeid ved Ålvik skule frå 20. februar og framover i ca. 9 veker. Dette vil medføra noko maskinstøy i området rundt skulen samt anleggstrafikk inn og ut av området. Arbeid med maskiner vil føregå måndag til torsdag i tida kl. 07-19, og fredag kl. 07-16 etter behov. Arbeidet inneber også pigging av betongkonstruksjonar som er særleg støyande arbeid. Pigging vil difor avgrensast til tida mellom kl 08-16.

Tildeling av adresser på Kvamskogen

1. februar 2017 kl. 14:00 - Benjamin Danielsen
Kvam herad har vedteke vegadresser til dei fleste eigedomane på Kvamskogen. Klager er gjennomgått og endringar er utført.

Radonmålingar - tilbod til innbyggjarane i Kvam herad

6. januar 2017 kl. 12:45 - Kommunegeologen
Målesesongen for radon er frå ca. 15. okt. til 15. apr. (sporfilm må setjast ut seinast 15. feb). Kvam herad har ein avtale med Radonlab som gjer innbyggjarar i Kvam rimelelege sporfilmmålarar. Innbyggjarar må sjølv tinga sporfilm via Radonlab sine nettsider eller på telefon 21 96 03 50 (passord "Kvam").

Offentleg ettersyn - Framlegg til reguleringsplan for Kvednaskogen

19. desember 2016 kl. 14:10 - Leiv Ingmar Kaale

NPB-utvalet har i møte den 22.11.2016 vedteke at framlegg til reguleringsplan Kvednaskogen i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 080/16

Innspel om friluftsområde i Kvam

28. november 2016 kl. 14:40 - Reidun Braut Kjosås
Kvam herad og Bergen og omland friluftsråd treng hjelp frå deg til å få oversikt over område som vert nytta til friluftsliv i Kvam? Kvam har mange flotte friluftsområde både langs fjorden og høgare opp i fjellet. Mykje har me oversikt over, men det er fleire område som kan registrerast. - Frist for innsending av innspel er 29. januar 2017

Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura

12. juni 2016 kl. 06:58 - Kristi Neteland
AvtaleGiro og eFaktura Du kan velja mellom eFaktura, Avtalegiro eller ein kombinasjon av begge. Avtalen kan du enkelt oppretta her ved hjelp av BankID. Eventuelt kan du oppretta avtalen i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken din. Dersom du ikkje har nettbank kan du inngå avtale om AvtaleGiro ved å fylla ut og senda inn vår svarkupong.


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no