Lenke til artikkelinnhald - Årsmelding 2011Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Skutlabergvegen ..
- Fantasyforfattar..
- Har du sløkkjeut..
- Søknad endring a..
- Symjehallen i St..
- Til politiske pa..
- Opningstider i p..
- Ferieklubben 201..
- Godkjend reguler..
- Informasjon om ..
- Søknad om utvidi..
- Godkjend reguler..
- OBS! Gangvegen r..
- Den attraktive s..
- Høyringsutkast t..
- Adressering på K..
- Da KORK kom til ..
- Er du registrert..
- Vedteke budsjett..
- Pris- og gebyrhe..
- Presentasjon av ..
- Listeframlegg ti..
- Opningstider i T..
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Årsmelding 2011

Utskriftsvenleg side Lagt ut 29. mars 2012 kl. 11:13 av Arild McClellan Steine
Framsida av årsmeldingaDet er kanskje vel tidleg å stille spørsmål om Kvam herad har nådd vendepunktet ved årslutt 2011, 11 dagar etter at budsjettet «Pimp my kommune» vart vedteke. Ved oppsummering av året ser eg likevel ein del symbolikk som gjer håp om at lyset lengre framme i tunellen ikkje er toget som kjem rett i mot oss. Trass den allmenne oppfatning av kommunen som ein relativt sedat organisme opplever me kontinuerleg at nye eller gamle utfordringar set oss på prøve. Det er ikkje utfordringane i seg sjølv som definerer oss, men korleis me handterer dei, og det er her eg er gryande optimist.

Kvifor rådmannen er optimist kan du lesa meir om i Årsmeldinga for 2011.

Rekneskap og årsmelding for 2011 skal handsamast av formannskapet 3.mai og i heradsstyret 15. mai 2012.

Driftsrekneskapen for 2011 viser eit netto driftsresultat på 51,6 mill. kr. mot eit budsjettert resultat på 30,2 mill. kr.Lenke: http://www.kvam.no/informasjon/filarkiv/29032012_112912.pdf


VIKTIG MELDING!
Skutlabergvegen stengt - Tidspunkt for passering

27. mars 2015 kl. 15:51 - Leif Skår
Arbeidet med å utbetra Skutlabergvegen er starta, og i arbeidstida (måndag – fredag) vert vegen no periodevis heilt stengt.
Rasfaren er framleis svært stor og ingen kan passera utan klarsignal frå vakt.

Stengje- og opningstider frå og med fredag 27.mars:

Fantasyforfattar kjem til Strandebarm bibliotek torsdag 9.april

27. mars 2015 kl. 14:39 - Ragna Helene Vestrheim
Fantasyforfattar kjem til  Strandebarm bibliotek torsdag 9.april Fantasyforfattar Kristine Tofte kjem til Strandebarm bibliotek torsdag 9.april kl 18:00 Ho vil fortelja om og lesa frå bøkene sine Song for Eirabu og om fantasy-litteratur. Kristine er busett på Stord. Ho debuterte med fantasyromanen Song for Eirabu : Slaget på Vigrid i 2009. Debutboka har handlinga lagd til heiden norrøn tid og er fyrste del av to i verket Song for Eirabu. Andre delen heiter Song for Eirabu : Vargtid og vart gjeven ut i juni 2012.

Har du sløkkjeutstyr på hytta?

27. mars 2015 kl. 14:00 - Arthur Strømme
Har du sløkkjeutstyr på hytta? I påskeveka vil Kvam brann- og redningsteneste, besøkja nokre av hyttene på Kvamskogen, slik som føregåande år. Gjennom «Hytteaksjonen» ynskjer me å setja fokus på brannvern på hytta. - Me vil banka på hyttedøra, og om det høver, ta ein prat om brannsikring. Me vil då dele ut ei «minihytte» som viser gode brannførebyggjande råd. Denne minihytta vert delt ut gratis, og tanken er at denne skal hengjast opp ein stad i hytta. I minihytta er det også eit batterimagasin og eit røykvarslarbatteri. Her kan ein alltid ha eitt eller fleire ekstra røykvarslarbatteri tilgjengeleg, i fall ein treng å byta. Me håper å treffa mange hyttefolk på denne måten. Om eigar og brukar har nødvendig fokus på branntryggleiken slik ein bør - også når ein er på hytta - kan me kanskje unngå tragiske hyttebrannar i vårt område.

Søknad endring av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og sjøaure på lokalitet 12973 - Saltkjelen

26. mars 2015 kl. 11:38 - Åsta Gjelland
Lingalaks AS søkjer om endring i plassering av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet Saltkjelen i Kvam herad.

Symjehallen i Strandebarm

25. mars 2015 kl. 10:06 - Mary Ann Sørheim
Siste kveldsbading vert torsdag 26.3.15. Laurdagsbading ut april ( ikkje påskeaftan).

Til politiske parti og andre som stiller liste ved kommunestyrevalet 2015

25. mars 2015 kl. 09:16 - Kari Weltzien Vik
Listeforslaget må ha kome fram til Kvam herad kl. 12 (dagtid) 31. mars. Det er ikkje nok at brevet med listeforslaget er poststempla innan fristen. For nærare opplysingar, sjå www.kvam.no (val), www.val.dep.no eller ta kontakt med Kvam herad.

Opningstider i påska

25. mars 2015 kl. 09:00 - Sigrid Laupsa
Opningstider i påska
  • Rådhuset, NAV og biblioteka i Norheimsund og Ålvik har vanleg opningstid måndag 30. og tysdag 31. mars.
  • Onsdag 1. april har Kvam rådhus og NAV ope frå 09.00 til 12.00.
  • Onsdag 1. april har hovudbiblioteket i Norheimsund ope frå 10.00 til 12.00
  • Påskeaftan er biblioteket i Norheimsund stengt.
  • Biblioteket i Strandebarm held stengt heile påskeveka.
Me nyttar høvet til å ynskje alle våre brukarar ei retteleg fin påske.

Ferieklubben 2015

25. mars 2015 kl. 07:00 - Lillian Kvamsøy
Det vert ferieklubb i veke 27, 28 og 33. Informasjon om ferieklubben og påmeldingskjema finn du her. Ferieklubben

Godkjend reguleringsplan for Straumen – småbåthamna på Tolo

24. mars 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
Reguleringsplan for Straumen - småbåthamna vart vedteken av Kvam heradstyre 14.12.2014, HST-sak 115/14

Informasjon om Ålvik skule og barnehageprosjektet

19. mars 2015 kl. 15:12 - Lars Ese Ur
Ny Ålvik skule: Det er gjennomført konkurranse for prosjektering av skulen, og Amhold Engineers & Architects er valt til gjennomføring av prosjekteringa. Det vert lagt opp til at prosjektering av riving av eksisterande skulebygg skal vera klart til juni, medan resterande prosjekteringsarbeid skal vera klart til august 2015. Barnehageprosjektet: Kvam herad har motteke tilbod frå alle dei 5 prekvalifiserte tilbydarane, og har no starta evalueringa av tilboda. Heradet vonar å ha klar ei tildeling i løpet av veka etter påskeferien.

Søknad om utviding av maks tillaten biomasse i anlegg for slaktemerdar av laks og aure på Bakka

17. mars 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
Hardanger Fiskeforedling AS søkjer om utviding av slaktemerdkapasiteten frå 390 tonn til 1170 tonn maksimal tillaten biomasse på lokalitet 19396 på Bakka i Kvam herad.

Godkjend reguleringsplan for Fv.7 Kvamskogen, Ungdomsheimen – NAF-kiosken

13. mars 2015 kl. 11:55 - Åsta Gjelland
Reguleringsplan for Fv.7 Kvamskogen, Ungdomsheimen – NAF-kiosken vart vedteken av Kvam heradstyre 17.02.15, HST-sak 011/15

VIKTIG MELDING!
OBS! Gangvegen rundt Movatnet er stengt for all ferdsel på grunn av skredfare

10. mars 2015 kl. 15:00 - Leif Skår
Gangvegen rundt Movatnet er framleis stengt for all ferdsel på grunn av skred og stor skredfare. Finn deg ein trygg turveg !

Den attraktive staden -Tettstadkonferanse i Kvam

6. mars 2015 kl. 14:00 - Jon Nedkvitne
Den attraktive staden -Tettstadkonferanse  i Kvam Hordaland fylkeskommune, i samarbeid med Kvam herad og Forum for stedsutvikling har gleda av å invitere til to dagars open regional konferanse om by- og tettstadsutvikling 14. og 15. april 2015!

Høyringsutkast til planprogram for kulturminneplan

25. februar 2015 kl. 14:15 - Knut Markhus
Kvam herad har i kommunalplanstrategi for gjeldande valperiode vedteke at kulturminneplan skal vera ein prioritert kommunedelplan i Kvam herad. Utkast til planprogram for kulturminneplanen vart vedteke av Kvam formannskap 11. februar 2015. Dette ligg no ute på høyring.

Adressering på Kvamskogen

24. februar 2015 kl. 10:30 - Benjamin Danielsen
Kvam herad kunngjer med dette oppstart av adresseringsarbeid for alle hytter og eigedomar på Kvamskogen. Me ber om ev. uttale vedkomande følgjande forslag til vegnamn på Kvamskogen.

Da KORK kom til bygda - Kvam

14. januar 2015 kl. 09:54 - Knut Markhus
Da KORK kom til bygda - Kvam Kvam fekk ein glitrande presentasjon i Da KORK kom til bygda. Heile det flotte programmet ligg på NRK sine heimesider: http://tv.nrk.no/serie/da-kork-kom-til-bygda/MKTF90000514/sesong-1/episode-9 Her ligg konsertdelen: http://tv.nrk.no/serie/da-kork-kom-til-bygda/MKTF90001114/sesong-1/episode-10

Er du registrert med rett telefonnummer for sms-varsling?

14. januar 2015 kl. 07:42 - Benjamin Danielsen
Når me sender ut sms-varsling opplever me at enkelte som skulle hatt varselet ikkje får dette. Årsaka kan vere at varselet er sendt til feil person eller at mobilnummeret ditt ikkje er registrert i registra. Det er særs viktig at du er registrert med rett nummer for at varsling skal fungera i ein beredskap / krisesituasjon. Du kan sjølv sjekke om du er registrert med rett mobilnummer ved å gå inn på www.servicevarsling.no og fylgje brukarrettleiinga som kjem fram.

Vedteke budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018

7. januar 2015 kl. 13:30 - Anita Hesthamar
Kvam heradsstyre vedtok 16.12.14 budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018

Pris- og gebyrhefte for 2015

6. januar 2015 kl. 13:59 - Anita Hesthamar
Kvam heradsstyre vedtok 16.12.14 prisar og gebyr for 2015

Presentasjon av moglegeitsstudiet for den gamle ungdomsskuletomta i Norheimsund -samt Straumhaugen

18. desember 2014 kl. 13:50 - Jon Nedkvitne
I Norheimsund har det sidan midten på 1990-talet vore satsa mykje på tettstadsutvikling, noko som førte til at Norheimsund fekk Statens pris for attraktiv stad i 2013.

Listeframlegg til kommunestyrevalet 2015

15. oktober 2014 kl. 08:49 - Sigrid Laupsa
Orinetering om krav til listeframlegg. Kor mange kandidatar skal/kan førast opp på listene i Kvam?

Opningstider i Tolomarka gjenvinningsanlegg

2. januar 2012 kl. 07:18 - Frank Tangen
Mandag 10.00 - 18.00 Onsdag og fredag 10.00 - 15.00 Lørdag 10.00 - 15.00 Tlf. 55 52 71 65
FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no