Lenke til artikkelinnhald - Årsmelding 2011Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Torpevegen open ..
- Barnehagen i Nor..
- Etablerarfond fo..
- Val av lagrettem..
- Gamle Bjølvo kra..
- Offentleg etters..
- Offentleg etters..
- Arbeid på Torpev..
- Informasjon om i..
- Folkemøte om kom..
- Ferieklubben 201..
- Årsmelding 2015..
- Bål og bråtebren..
- Ung fritid i Kva..
- Informasjon om f..
- Ny mellombels lo..
- Kvam herad tilby..
- Nye planar for v..
- Velferdsteknolog..
- Kulturminneplan ..
- Utgreiing av kom..
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Årsmelding 2011

Utskriftsvenleg side Lagt ut 29. mars 2012 kl. 11:13 av Arild McClellan Steine
Framsida av årsmeldingaDet er kanskje vel tidleg å stille spørsmål om Kvam herad har nådd vendepunktet ved årslutt 2011, 11 dagar etter at budsjettet «Pimp my kommune» vart vedteke. Ved oppsummering av året ser eg likevel ein del symbolikk som gjer håp om at lyset lengre framme i tunellen ikkje er toget som kjem rett i mot oss. Trass den allmenne oppfatning av kommunen som ein relativt sedat organisme opplever me kontinuerleg at nye eller gamle utfordringar set oss på prøve. Det er ikkje utfordringane i seg sjølv som definerer oss, men korleis me handterer dei, og det er her eg er gryande optimist.

Kvifor rådmannen er optimist kan du lesa meir om i Årsmeldinga for 2011.

Rekneskap og årsmelding for 2011 skal handsamast av formannskapet 3.mai og i heradsstyret 15. mai 2012.

Driftsrekneskapen for 2011 viser eit netto driftsresultat på 51,6 mill. kr. mot eit budsjettert resultat på 30,2 mill. kr.Lenke: http://www.kvam.no/informasjon/filarkiv/29032012_112912.pdf


Torpevegen open for biltrafikk måndag 2.mai!

29. april 2016 kl. 14:56 - Eivind Stranden

Måndag 2 mai vil Torpevegen vera open for biltrafikk heile dagen.
Det vil bli utført arbeid som ikkje krev at vegen blir stengt for bilar. Ein må pårekna ventetid på 10 min.
Frå tysdag 3 mai blir stengetidene som tidlegare varsla.

Barnehagen i Norheimsund reiser seg snart

28. april 2016 kl. 07:34 - Tore Skeie
Den største barnehagen i utbyggingsprosjektet ligg i Norheimsund. Den skal husa 120 born. Prosjektet er i rute, fundamentering er gjort, og montering av veggene på den nye fløyen startar i neste veke. Veggene er laga i element og står lagra på tomta. Etter planen skal barnehagen ha tett hus tidleg i juni. Nokre bilete tekne 27. april viser korleis anleggstaden ser ut.

Etablerarfond for Hardanger 2016

27. april 2016 kl. 14:12 - Jan Tjosås
Etablerarfond for Hardanger 2016 Dette regionale etablerarfondet skal nyttast som eit målretta tilskot på inntil 50.000 kroner til etablering av bedrifter.

Val av lagrettemedlemar og meddommarar samt skjønns- og forliksrådsmedlemar

27. april 2016 kl. 10:59 - Trude Birkenes Buene
Kvam valnemnd har i møte 25.04.16 utarbeidd framlegg til lagrettemedlemar og meddommarar ved lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten, samt skjønnsmedlemar og forliksrådsmedlemar for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020. Framlegget ligg til offentleg ettersyn ved Kvam rådhus, fellessekretariatet og på Kvam herad sine heimesider i tida 27.04. – 11.05.16. Eventuelle merknadar må sendast Kvam herad v/juridisk rådgjevar, e-post: trubue@kvam.kommune.no eller Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, innan 11.05.16.

Gamle Bjølvo kraftverk - status per april 2016

26. april 2016 kl. 09:17 - Frank Tangen
Statkraft melder at arbeidet med demontering av røyrgate er i gang. Etter påske er det gjort førebuande arbeid med rydding av vegetasjon i røyrgata som klargjering for demonteringsarbeidet; reparasjon av trappa frå kraftverket og opp mot 5A, bygging av landingsplassar for helikopter og understell for brakker.

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III, Norheimsund

26. april 2016 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 08.03.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III, Norheimsund i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 012/16

Planområde

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for bustader på Valland, Norheimsund

26. april 2016 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 08.03.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for bustader på Valland, Norheimsund i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 011/16

Planområde

Arbeid på Torpevegen - Oppdatert status

22. april 2016 kl. 12:00 - Nils Eivind Stranden
Kvam formannskap har i dag 22.4.16 løyvd pengar til utvida arbeid med Torpevegen. Arbeid som skal utførast i komande periode er: * Ferdigjering av kabelarbeid langs vegen * Utbetring av sig og sikring i sving ved Hundhammaren * Oppstart av opsjonsarbeid for kabel og vassrøyr frå Torpevegen (Kjerringkleiv) til Gartveit. Vegbanen kan fortsatt vere noko "uryddig" å køyra på, så avpass farten etter forholda. Per no er asfalteringsarbeide i Torpevegen planlagt i slutten på mai. Stengetiden vert fortsatt som tidlegare, ut april og mai. Vegen vert heilt open i tidsrommet 5-6. mai og 16-17. mai:
  • Stengt 08.30 – 11.30
  • Ope 11.30 – 12.00
  • Stengt 12.00 - 15.00

Informasjon om innbyggjarundersøking - kommunereform

21. april 2016 kl. 12:49 - Arild McClellan Steine
Opinion AS skal i tidsrommet 9. mai til 19. mai gjennomføra ei meiningsmåling for Kvam herad om kommunereforma. Selskapet vil utføra telefonintervju med 600 personar i kommunen om deira meining om ei eventuell kommunesamanslåing. Målgruppa for intervjua er personar 16 år og opp (født år 2000 eller tidlegare).

Folkemøte om kommunereforma

18. april 2016 kl. 12:42 - Jorunn Drægni Mæland
Alle kommunar skal fatta vedtak i kommunereforma innan 1. juli 2016. Kvam herad har inngått intensjonsavtale med Jondal kommune og ein tilleggsavtale med Granvin herad. Det skal gjennomførast ei innbyggjarundersøking i perioden 9. mai til 19. mai. Det vert arrangert fire folkemøte i Kvam for å informera og drøfta reforma og avtalane.

Ferieklubben 2016

18. april 2016 kl. 10:00 - Lillian Kvamsøy
Kulturkontoret arrangerer ferieklubb for born i alderen 6-10 år på dagtid i veke 25,26 og 32. Informasjon om ferieklubben og påmeldingskjema finn du her. Ferieklubben

Årsmelding 2015

15. april 2016 kl. 09:30 - Anita Hesthamar
Kvam herad si årsmelding for 2015 er klar

Bål og bråtebrenning

12. april 2016 kl. 13:39 - Arthur Strømme
Bål og bråtebrenning Kjem du i vårstemning når du kjenner lukta av bråtebrann. Ver då merksam på at røyken frå brenning av hageavfall luktar spesielt grunna ufullstendig forbrenning. Røyken inneheld helse- og miljøskadelege stoff som kan vera til stor plage. Særleg er dei som har astma og allergi utsette.

Ung fritid i Kvam- aktivitetstilbod for born og unge 10-16 år

8. april 2016 kl. 11:26 - Lillian Kvamsøy
Logo for ung fritid i Kvam Kvam herad har fått tilskotsmidlar frå Bufdir til eit prosjekt der born og unge ( 10-16 år) skal få prøva ulike fritidsaktivitetar. Her er programmet for april og mai 2016:

Informasjon om flytting av tenester

4. april 2016 kl. 08:28 - Astrid-Anett Steine
Kvam herad sine tenester, som var lokalisert i Gamlebanken (Grovabrotet 8), har flytta inn i nye lokaler frå 1. april 2016. Dette gjeld einingane PPT, rus og psykisk helse samt barnevernet. Tenestene har flytta inn i tre ulike bygg.

Ny mellombels lokalisering av Kvam Familie- og læringssenter

29. mars 2016 kl. 07:26 - Beate Gauden
No er store deler av Kvam Familie- og læringssenter sine tenester for born/unge/familie etablert og i gang i Sandvenhagen Næringsbygg.

Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura

21. mars 2016 kl. 06:58 - Kristi Neteland
AvtaleGiro og eFaktura Du kan velje mellom Avtalegiro, eFaktura eller ein kombinasjon av begge. Du kan opprette avtale i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken din. Dersom du ikkje har nettbank kan du inngå avtale om AvtaleGiro ved å fylle ut og sende inn vår Svarkupong.

Nye planar for vatn og avløp – høve til å kome med innspel

17. mars 2016 kl. 11:46 - Nils Eivind Stranden
Gjeldande hovudplan for vatn for Kvam herad er frå desember 2001. Tilsvarande plan for avløp er frå desember 2006. Det er i Kvam heradsstyre gjort vedtak om å utarbeida nye planar.

Velferdsteknologi i Kvam - Handterminaler i Pleie og omsorg.

28. februar 2016 kl. 12:35 - Hans Chr Berstad \ Velferdstek
Kvam herad har sidan 2014 hatt handterminaler i pleie og omsorg. Dette er og eit delprosjekt i Velferdteknologi prosjektet.

Kulturminneplan er under arbeid

22. desember 2015 kl. 14:31 - Knut Markhus
Arbeidet med kulturminneplan for Kvam er i gang, og alle innspel til planarbeidet er velkomne.

Utgreiing av kommunestruktur

25. juni 2015 kl. 21:46 - Arild McClellan Steine
Den administrative utgreiinga av to moglege kommunesamanslåingar mellom a) Ullensvang, Odda og Jondal, og b) Odda, Jondal og Kvam, vart lagt fram for alle kommunestyra i Hardanger den 22. juli. Rapporten er tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format her.


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no