Lenke til artikkelinnhald - Årsmelding og rekneskap 2010Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Øystese som crui..
- Regionale kultur..
- Kulturprisen 201..
- Landbrukslegatet..
- Barnehagen i Nor..
- Etablerarfond fo..
- Val av lagrettem..
- Gamle Bjølvo kra..
- Offentleg etters..
- Offentleg etters..
- Arbeid på Torpev..
- Informasjon om i..
- Ferieklubben 201..
- Årsmelding 2015..
- Bål og bråtebren..
- Ung fritid i Kva..
- Informasjon om f..
- Ny mellombels lo..
- Kvam herad tilby..
- Nye planar for v..
- Velferdsteknolog..
- Kulturminneplan ..
- Utgreiing av kom..
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Årsmelding og rekneskap 2010

Utskriftsvenleg side Lagt ut 8. april 2011 kl. 09:00 av Arild M. Steine
Kvam herad sitt rekneskap og årsmelding for 2010 skal handsamast av formannskapet 26. april og i heradsstyret 10. mai 2011.


Driftsrekneskapen for 2010 viser eit netto driftsresultat på 10,9 mill. kr. mot eit budsjettert resultat på 5,6 mill. kr. Samanlikna med 2009 er dette ei betring på 1,7 mill. kr.Etter avsetningar til fond og bruk av fond er rekneskapen gjort opp med eit resultat på kr. 7,8 mill.

Investeringsrekneskapen viser at det er brukt 39,0 mill. kr. mot budsjettert 49,4 mill. kr. I 2009 vart det investert for 62,4 mill. kr.


Investeringane er finansiert med 21,4 mill. kr. i bruk av lånemidlar og resten er bruk av fond og andre midlar.


Lenke: http://www.kvam.no/informasjon/filarkiv/07042011_161924.pdf


Øystese som cruisebåthamn?

4. mai 2016 kl. 07:59 - Frank Tangen
I morgontimane i dag låg cruiseskipet AIDAvita midt i øystesebukta. Det sjøormdekorerte skipet er eit vanleg skue på veg inn eller ut Hardangerfjorden, men det er heller sjeldan at det stoppar opp i Kvam.

Regionale kulturmidlar i Hardanger på kr 100 000

4. mai 2016 kl. 07:46 - Frank Tangen
Alle kommunane i Hardanger lyser i felleskap ut regionale kulturmidlar. Hardanger Kulturråd er nemnd for tildeling. Søknad skal sendast til Hardangerådet på post@hardangerraadet.no innan 6. juni 2016. Nye tiltak og prosjektutvikling med regional karakter vert prioritert. Tiltaka må femna om fleire kommunar.

Kulturprisen 2016

2. mai 2016 kl. 10:50 - Mary Ann Sørheim
Kvam herad ønskjer innspel til kven som skal få kulturprisen 2016.

Landbrukslegatet deler ut 350 000 kroner

2. mai 2016 kl. 10:45 - Frank Tangen
Landbrukslegatet, som Det Kongelige Selskap for Norges Vel forvaltar, deler ut inntil 350 000 kroner i 2016. Målet er å støtta aktuelle utviklingstiltak som bidreg til næringsutvikling og nyskaping innan landbruket. Søknadsfrist er 1. juni 2016.

Barnehagen i Norheimsund reiser seg snart

28. april 2016 kl. 07:34 - Tore Skeie
Den største barnehagen i utbyggingsprosjektet ligg i Norheimsund. Den skal husa 120 born. Prosjektet er i rute, fundamentering er gjort, og montering av veggene på den nye fløyen startar i neste veke. Veggene er laga i element og står lagra på tomta. Etter planen skal barnehagen ha tett hus tidleg i juni. Nokre bilete tekne 27. april viser korleis anleggstaden ser ut.

Etablerarfond for Hardanger 2016

27. april 2016 kl. 14:12 - Jan Tjosås
Etablerarfond for Hardanger 2016 Dette regionale etablerarfondet skal nyttast som eit målretta tilskot på inntil 50.000 kroner til etablering av bedrifter.

Val av lagrettemedlemar og meddommarar samt skjønns- og forliksrådsmedlemar

27. april 2016 kl. 10:59 - Trude Birkenes Buene
Kvam valnemnd har i møte 25.04.16 utarbeidd framlegg til lagrettemedlemar og meddommarar ved lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten, samt skjønnsmedlemar og forliksrådsmedlemar for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020. Framlegget ligg til offentleg ettersyn ved Kvam rådhus, fellessekretariatet og på Kvam herad sine heimesider i tida 27.04. – 11.05.16. Eventuelle merknadar må sendast Kvam herad v/juridisk rådgjevar, e-post: trubue@kvam.kommune.no eller Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, innan 11.05.16.

Gamle Bjølvo kraftverk - status per april 2016

26. april 2016 kl. 09:17 - Frank Tangen
Statkraft melder at arbeidet med demontering av røyrgate er i gang. Etter påske er det gjort førebuande arbeid med rydding av vegetasjon i røyrgata som klargjering for demonteringsarbeidet; reparasjon av trappa frå kraftverket og opp mot 5A, bygging av landingsplassar for helikopter og understell for brakker.

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III, Norheimsund

26. april 2016 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 08.03.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III, Norheimsund i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 012/16

Planområde

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for bustader på Valland, Norheimsund

26. april 2016 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 08.03.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for bustader på Valland, Norheimsund i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 011/16

Planområde

Arbeid på Torpevegen - Oppdatert status

22. april 2016 kl. 12:00 - Nils Eivind Stranden
Kvam formannskap har i dag 22.4.16 løyvd pengar til utvida arbeid med Torpevegen. Arbeid som skal utførast i komande periode er: * Ferdigjering av kabelarbeid langs vegen * Utbetring av sig og sikring i sving ved Hundhammaren * Oppstart av opsjonsarbeid for kabel og vassrøyr frå Torpevegen (Kjerringkleiv) til Gartveit. Vegbanen kan fortsatt vere noko "uryddig" å køyra på, så avpass farten etter forholda. Per no er asfalteringsarbeide i Torpevegen planlagt i slutten på mai. Stengetiden vert fortsatt som tidlegare, ut april og mai. Vegen vert heilt open i tidsrommet 5-6. mai og 16-17. mai:
  • Stengt 08.30 – 11.30
  • Ope 11.30 – 12.00
  • Stengt 12.00 - 15.00

Informasjon om innbyggjarundersøking - kommunereform

21. april 2016 kl. 12:49 - Arild McClellan Steine
Opinion AS skal i tidsrommet 9. mai til 19. mai gjennomføra ei meiningsmåling for Kvam herad om kommunereforma. Selskapet vil utføra telefonintervju med 600 personar i kommunen om deira meining om ei eventuell kommunesamanslåing. Målgruppa for intervjua er personar 16 år og opp (født år 2000 eller tidlegare).

Ferieklubben 2016

18. april 2016 kl. 10:00 - Lillian Kvamsøy
Kulturkontoret arrangerer ferieklubb for born i alderen 6-10 år på dagtid i veke 25,26 og 32. Informasjon om ferieklubben og påmeldingskjema finn du her. Ferieklubben

Årsmelding 2015

15. april 2016 kl. 09:30 - Anita Hesthamar
Kvam herad si årsmelding for 2015 er klar

Bål og bråtebrenning

12. april 2016 kl. 13:39 - Arthur Strømme
Bål og bråtebrenning Kjem du i vårstemning når du kjenner lukta av bråtebrann. Ver då merksam på at røyken frå brenning av hageavfall luktar spesielt grunna ufullstendig forbrenning. Røyken inneheld helse- og miljøskadelege stoff som kan vera til stor plage. Særleg er dei som har astma og allergi utsette.

Ung fritid i Kvam- aktivitetstilbod for born og unge 10-16 år

8. april 2016 kl. 11:26 - Lillian Kvamsøy
Logo for ung fritid i Kvam Kvam herad har fått tilskotsmidlar frå Bufdir til eit prosjekt der born og unge ( 10-16 år) skal få prøva ulike fritidsaktivitetar. Her er programmet for april og mai 2016:

Informasjon om flytting av tenester

4. april 2016 kl. 08:28 - Astrid-Anett Steine
Kvam herad sine tenester, som var lokalisert i Gamlebanken (Grovabrotet 8), har flytta inn i nye lokaler frå 1. april 2016. Dette gjeld einingane PPT, rus og psykisk helse samt barnevernet. Tenestene har flytta inn i tre ulike bygg.

Ny mellombels lokalisering av Kvam Familie- og læringssenter

29. mars 2016 kl. 07:26 - Beate Gauden
No er store deler av Kvam Familie- og læringssenter sine tenester for born/unge/familie etablert og i gang i Sandvenhagen Næringsbygg.

Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura

21. mars 2016 kl. 06:58 - Kristi Neteland
AvtaleGiro og eFaktura Du kan velje mellom Avtalegiro, eFaktura eller ein kombinasjon av begge. Du kan opprette avtale i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken din. Dersom du ikkje har nettbank kan du inngå avtale om AvtaleGiro ved å fylle ut og sende inn vår Svarkupong.

Nye planar for vatn og avløp – høve til å kome med innspel

17. mars 2016 kl. 11:46 - Nils Eivind Stranden
Gjeldande hovudplan for vatn for Kvam herad er frå desember 2001. Tilsvarande plan for avløp er frå desember 2006. Det er i Kvam heradsstyre gjort vedtak om å utarbeida nye planar.

Velferdsteknologi i Kvam - Handterminaler i Pleie og omsorg.

28. februar 2016 kl. 12:35 - Hans Chr Berstad \ Velferdstek
Kvam herad har sidan 2014 hatt handterminaler i pleie og omsorg. Dette er og eit delprosjekt i Velferdteknologi prosjektet.

Kulturminneplan er under arbeid

22. desember 2015 kl. 14:31 - Knut Markhus
Arbeidet med kulturminneplan for Kvam er i gang, og alle innspel til planarbeidet er velkomne.

Utgreiing av kommunestruktur

25. juni 2015 kl. 21:46 - Arild McClellan Steine
Den administrative utgreiinga av to moglege kommunesamanslåingar mellom a) Ullensvang, Odda og Jondal, og b) Odda, Jondal og Kvam, vart lagt fram for alle kommunestyra i Hardanger den 22. juli. Rapporten er tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format her.


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no