Lenke til artikkelinnhald - Årsmelding og rekneskap 2010Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Innsyn og postjo..
- Kommunestyre- og..
- Kurs i å meistra..
- Ferieoversikt fo..
- Skredsikringa av..
- Sperringane av g..
- Politisk sak om ..
- Skutlabergvegen ..
- Melding om oppst..
- Offentleg etters..
- Offentleg etters..
- Utgreiing av kom..
- Strategiplan for..
- FERIE FOR ALLE -..
- Kunngjering av n..
- Tidlegrøysting ..
- Kommunedelplan f..
- Søknad om utvida..
- Treningstid i id..
- Melding om oppst..
- Endringar i Plan..
- Opningstider for..
- Offentleg etters..
- Offentleg etters..
- Offentleg etters..
- Torpevegen - Del..
- Godkjente vallis..
- KVAM 2030 – Ve..
- Ny nasjonal ordn..
- Pris- og gebyrhe..
- Presentasjon av ..
- Opningstider i T..
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Årsmelding og rekneskap 2010

Utskriftsvenleg side Lagt ut 8. april 2011 kl. 09:00 av Arild M. Steine
Kvam herad sitt rekneskap og årsmelding for 2010 skal handsamast av formannskapet 26. april og i heradsstyret 10. mai 2011.


Driftsrekneskapen for 2010 viser eit netto driftsresultat på 10,9 mill. kr. mot eit budsjettert resultat på 5,6 mill. kr. Samanlikna med 2009 er dette ei betring på 1,7 mill. kr.Etter avsetningar til fond og bruk av fond er rekneskapen gjort opp med eit resultat på kr. 7,8 mill.

Investeringsrekneskapen viser at det er brukt 39,0 mill. kr. mot budsjettert 49,4 mill. kr. I 2009 vart det investert for 62,4 mill. kr.


Investeringane er finansiert med 21,4 mill. kr. i bruk av lånemidlar og resten er bruk av fond og andre midlar.


Lenke: http://www.kvam.no/informasjon/filarkiv/07042011_161924.pdf


Innsyn og postjournal i ferietida !

13. juli 2015 kl. 08:00 - Sigrid Laupsa
Innsyn og postjournal i ferietida ! Avvikling av ferie gjer at vi ikkje kan yta same service når det gjeld publisering av postliste som ved ordinær drift.
I veke 29 vert Innsyn ikkje oppdatert, i vekene 30,31 og 32 vert innsyn oppdatert med postliste og dokument, men med lengre intervall enn vanleg.

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 - Står du i manntalet?

10. juli 2015 kl. 14:02 - Kari Weltzien Vik
For å kunna røysta ved kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 må du stå i manntalet. Du kan finna ut om du står i manntalet i Kvam herad ved å kontrollera manntals-listene som vert lagt ut på følgjande stader:
 • Kvam rådhus og Norheimsund bibliotek, frå veke 30
 • Biblioteket i Ålvik og Strandebarm, frå veke 34.
Manntalet ligg ute til offentleg ettersyn fram til valdagen 14. september 2015. Krav om å verta ført inn i manntalet, endra krins eller verta stroken frå manntalet, må vera skriftleg grunngjeve. Det skal sendast til valstyret i Kvam. Adressa er: Kvam valstyre, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund Søknaden kan òg sendast på e-post til postmottak@kvam.kommune.no Melder du flytting etter 30.juni, må du kontrollera manntalet - og røysta – i den kommunen du flytta frå.

Kurs i å meistra belastning (KIB)

8. juli 2015 kl. 14:18 - Anne Merete Flekstad Vik
Kurs i å meistra belastning (KIB) Kurs i meistring av belastning (KIB,) er utarbeidd for personar som ønskjer å betra si evne til å meistra livsbelastningar knytt til arbeid og privatliv. Dette kan vera:
 • Vanskar i parforhold, i relasjon til barn eller medarbeidarar på jobb
 • Stress og utbrent
 • Nedstemd/depresjonsfølelse
Frist for påmelding er 10.august 2015.

Ferieoversikt for helsetenestene i Kvam 2015

7. juli 2015 kl. 10:43 - Åslaug Bøhn Botnen
Her finn du:
 • Ferieoversikt for helsetenestene i Kvam 2015. Desse har vanleg opningstid heile sommaren:
 • Norheimsund legesenter: 56 55 39 40
 • Helsebanken legekontor : 56 55 38 50
 • Kvam legevakt: 56 55 19 10
 • Akutt naudhjelp: 113
 • Skredsikringa av Kambabekken, Klyvevegen, er no ferdigstilt

  3. juli 2015 kl. 14:30 - Leif Skår
  Den 28. okt. losna eit jordskred ca. 400 m oppe i lia som demma Kambabekken og skredet gjekk vidare nedover Kambabekken som eit flaumskred. Skredet gjekk heilt ned til sjøen og to familiar måtte evakuere i lang tid, og vegen innover mot Klyve vart stengt. NVE prioriterte hastetiltak og starta opp skredsikring av bekken. Skredsikring er no ferdigstilt.

  Sperringane av gangvegen rundt Movatnet vert no tatt vekk

  3. juli 2015 kl. 13:30 - Leif Skår
  Anleggsarbeidet i Skutlabergvegen tar no ferie. Område på oppsida av vegen er sikra med mur og vatnet er drenert vekk frå område som har vore på sig. Område som har vore på sig sidan oktober er derfor klart meir stabil no enn det har vore før. Den generelle skredfaren i område er derfor betre no enn det den var før gangvegen vart stengt i oktober i fjor. Kvam herad vil derfor fjerne skilta med rasfare og ta vekk sperringane som vart sett opp etter skredhendinga i oktober så snart det lar seg gjere.

  Politisk sak om kommunal deltaking i Hardangerbadet

  3. juli 2015 kl. 11:28 - Arild McClellan Steine
  Kvam heradsstyre skal i ekstramøte 24. august handsama sak om kommunal deltaking i Hardangerbadet.

  Skutlabergvegen vert open for alminneleg ferdsel frå kl 15 den 3. juli

  3. juli 2015 kl. 11:25 - Leif Skår
  Skutlabergvegen vert open for alminneleg ferdsel frå kl 15 den 3. juli Arbeidet med å utbetra Skutlabergvegen tar no ferie. Område på oppsida av vegen som har vore på sig sidan oktober er no sikra. Vegen vert frå fredag 03.07 kl.15.00 opna for alminneleg ferdsel. Det vil bli vurdert etter ferien om det skal gjerast meir arbeid i område.

  Melding om oppstart av detaljreguleringsplan - Teigaberg på Kvamskogen

  3. juli 2015 kl. 11:00 - Trond Inge Brakestad
  Geoplan AS skal på vegne av Svein Steine utarbeide framlegg til detaljreguleringsplan

  Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Gråsteindalen, Kvamskogen

  3. juli 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

  NPB-utvalet har i møte den 29.06.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Gråsteindalen på Kvamskogen skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 048/15

  Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Tryglakleiv, Kvamskogen

  3. juli 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

  NPB-utvalet har i møte den 29.06.2015 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Tryglakleiv på Kvamskogen leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 049/09

  Utgreiing av kommunestruktur

  25. juni 2015 kl. 21:46 - Arild McClellan Steine
  Den administrative utgreiinga av to moglege kommunesamanslåingar mellom a) Ullensvang, Odda og Jondal, og b) Odda, Jondal og Kvam, vart lagt fram for alle kommunestyra i Hardanger den 22. juli. Rapporten er tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format her.

  Strategiplan for integrering, høyringsutkast

  25. juni 2015 kl. 14:31 - Knut Markhus
  Strategiplan for integrering, høyringsutkast Kvam heradsstyre vedtok i møte 16. juni 2015 at framlegg til strategiplan for integrering skal leggjast ut til høyring og offentleg ettersyn.

  FERIE FOR ALLE - ferieaktivitetar for aldersgruppa 11-16 år

  25. juni 2015 kl. 08:05 - Mary Ann Sørheim
  Brosjyreframside Er du mellom 11- 16 år og vil oppleva kjekke ferieaktivitetar saman med andre i sommar,- kan FERIE FOR ALLE vera noko for deg ! Ulike frivillige organisasjonar, Grannehjelpa og Kvam herad samarbeider om ulike aktivitetar i sommar, for eksempel sykkeldag med Eirik Ulltang, golf, besøk på Hardanger Fartøyvernsenter, familietur til Mikkelparken, baking, kino, tur til Pers Resort på Gol, tur til Voss Klatrepark, tur med vikingskipet TYRA, bowling, klatring mm. Turen til Gol 1.-3.7 er fullbooka !

  Kunngjering av namnesaker

  24. juni 2015 kl. 10:18 - Bjørn Vik
  Heradet kunngjer forslag til skrivemåten av fleire stadnamn.

  Tidlegrøysting frå 1. juli

  23. juni 2015 kl. 13:36 - Kari Weltzien Vik
  Veljarar som ikkje kan røysta ved ordinær førehandsrøysting (10.august – 11. september) eller på valtinget 14.september 2015, kan «tidlegrøysta» i perioden 1.juli - 9.august. Fellessekretariatet på rådhuset er ansvarleg for mottak av «tidlegrøyster. Dersom du ønskjer å tidlegrøysta skal dette avtalast på førehand, på tlf.56 55 30 00, ev. senda e-post til postmottak@kvam.kommune.no eller møta opp på rådhuset for å gjera avtale. Tidlegrøysting er berre mogeleg i ekspedisjonstida på rådhuset: kl.10:00 -14:00 måndag – fredag. Du treng ikkje valkort, men hugs å ta med legitimasjon!

  Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

  23. juni 2015 kl. 10:50 - Åslaug Bøhn Botnen

  Offentleg ettersyn – Framlegg til kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

  Framside plan

  Søknad om utvida utsleppsløyve på lokalitet 13156, Tørvikvatnet i Kvam herad

  23. juni 2015 kl. 08:00 - Jon Nedkvitne
  Hardingsmolt AS søkjer om utviding av utsleppsløyve innafor gjeldande konsesjon 5,0 millionar sjødyktig setjefisk på lokalitet 13156, Tørvikvatnet i Kvam herad

  Treningstid i idrettshallane 15/16- søknadsfrist 03.08.2015

  19. juni 2015 kl. 14:00 - Magreth Børve Olsen
  Søknadsskjema om treningstid på kveldstid i hallane i Strandebarm, Norheimsund og Øystese finn ein i vårt digitale søknadssenter. Søknadsfrist er 03.08.2015

  Melding om oppstart privat regulering for gnr 11 bnr 5 m.fl. Hagen, Norheimsund

  19. juni 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

  Geoplan AS skal på vegne av Håkon T. Sandven utarbeida framlegg til endring av gjeldande reguleringsplan for gnr 11 bnr 5 m.fl. delområde II og III Hagen, Norheimsund

  Endringar i Plan- og bygningslova frå 1.juli 2015

  17. juni 2015 kl. 10:29 - Bjørn Vik
  Frå 1. juli 2015 kan du byggja fleire tiltak utan å søkja, men du har sjølv ansvar for å sjekka at tiltaket ikkje er i strid med plan- og bygningslova, gjeldande planar eller anna regelverk. Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidd eit informasjonsskriv som samanfattar endringane.

  Opningstider for sommaren - rådhuset og biblioteka

  12. juni 2015 kl. 14:20 - Sigrid Laupsa
  I tabellen under ser du opningstidene til biblioteka og rådhuset denne sommaren. Rådhuset går over til sommaropningstider (kl.10-14) frå og med måndag 22.juni.

  Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Busdalen-Meierihola-Grustaket-Øystseelva

  12. juni 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
  NPB-utvalet har i møte den 02.06.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Busdalen-Meierihola-Grustaket-Øystseelva skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 041/15

  Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Bakka - Breievne

  12. juni 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
  NPB-utvalet har i møte den 05.05.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Bakka - Breievne skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 037/15

  Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Sandvold i Øystese

  12. juni 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
  NPB-utvalet har i møte den 05.05.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan Sandvold i Øystese, gnr 43 bnr 21 og 22, skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 036/15

  VIKTIG MELDING!
  Torpevegen - Delvis stengt i perioden 15.juni til 30.oktober

  8. juni 2015 kl. 15:00 - Nils Eivind Stranden
  I tidsrommet 15.juni til 30.oktober 2015, er det planlagt anleggsarbeid i Torpevegen. Det skal leggjast nye vass- og avløpsleidningar og vegen skal utvidast. Arbeidet medfører sprenging og vegstenging måndag til fredag i tida kl.08.30 - 18.00
  • Stengt: 08.30 - 11.30
  • Ope: 11.30 - 12.00
  • Stengt: 12.00 - 15.00
  Gåande kan passera etter avtale med mannskap på plassen. Mellom kl.07.00 - 08.30 og 15.00 - 18.00 kan det verta korte stopp på inntil 10 min. Varslingsprosedyre ved sprenging:
  • Før sprenging: Korte støyt i sirena
  • Etter sprenging: Eit langt støyt i sirena.

  Godkjente vallister til kommunestyrevalet 2015

  4. juni 2015 kl. 09:46 - Kari Weltzien Vik
  Valstyret i Kvam herad har den 19.05.2015 godkjent 8 vallister til kommunestyrevalet 2015.

  KVAM 2030 – Ver med å utvikle Kvam vidare!

  2. juni 2015 kl. 08:00 - Jon Nedkvitne

  Off. ettersyn – Framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel 2015-2030

  Framside plan

  Ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling gjeldande frå 1.mai

  21. mai 2015 kl. 15:15 - Astrid -Anett Steine
  Frå 1. mai 2015 skal ingen hushaldningar betala meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass. Foreldrebetalinga er også avgrensa av maksimalprisen, som frå 1. mai 2015 er kr.2580 per månad

  Pris- og gebyrhefte for 2015

  6. januar 2015 kl. 13:59 - Anita Hesthamar
  Kvam heradsstyre vedtok 16.12.14 prisar og gebyr for 2015

  Presentasjon av moglegeitsstudiet for den gamle ungdomsskuletomta i Norheimsund -samt Straumhaugen

  18. desember 2014 kl. 13:50 - Jon Nedkvitne
  I Norheimsund har det sidan midten på 1990-talet vore satsa mykje på tettstadsutvikling, noko som førte til at Norheimsund fekk Statens pris for attraktiv stad i 2013.

  Opningstider i Tolomarka gjenvinningsanlegg

  2. januar 2012 kl. 07:18 - Frank Tangen
  Mandag 10.00 - 18.00 Onsdag og fredag 10.00 - 15.00 Lørdag 10.00 - 15.00 Tlf. 55 52 71 65
  FACEBOOK Facebook

  Godkjent HTML 4.01 Transitional
  Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no