Lenke til artikkelinnhald - Årsmelding og rekneskap 2010Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Dokumentasjon på..
- Skutlabergvegen-..
- Klyvevegen steng..
- Kjære foreldre i..
- Fv7 Tokagjelet ..
- Skutlabergvegen ..
- Stenging av Klyv..
- Ope møte om gra..
- Offentleg etters..
- Godkjend reguler..
- Møte for lag og ..
- Fitjadalsvegen ..
- Listeframlegg ti..
- Bornas verdsdag ..
- Avlesing av vass..
- Influensavaksine..
- Fiskefondet for ..
- Ny NAV leiar..
- Innsamling av ar..
- Opningstider i T..
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Årsmelding og rekneskap 2010

Utskriftsvenleg side Lagt ut 8. april 2011 kl. 09:00 av Arild M. Steine
Kvam herad sitt rekneskap og årsmelding for 2010 skal handsamast av formannskapet 26. april og i heradsstyret 10. mai 2011.


Driftsrekneskapen for 2010 viser eit netto driftsresultat på 10,9 mill. kr. mot eit budsjettert resultat på 5,6 mill. kr. Samanlikna med 2009 er dette ei betring på 1,7 mill. kr.Etter avsetningar til fond og bruk av fond er rekneskapen gjort opp med eit resultat på kr. 7,8 mill.

Investeringsrekneskapen viser at det er brukt 39,0 mill. kr. mot budsjettert 49,4 mill. kr. I 2009 vart det investert for 62,4 mill. kr.


Investeringane er finansiert med 21,4 mill. kr. i bruk av lånemidlar og resten er bruk av fond og andre midlar.


Lenke: http://www.kvam.no/informasjon/filarkiv/07042011_161924.pdf


Dokumentasjon på høgste flaumnivå

31. oktober 2014 kl. 15:06 - Tore Dolvik
NVE har sendt ein forespørsel til Kvam herad om dokumentasjon på høgste flaumnivå etter flaumen dei siste dagane. Øysteseelva har høg prioritet for NVE. Ta kontakt med heradet om du har informasjon om høgste flaumnivå, t.d. bilde. Det hadde vore flott om ein kan merke av høgste flaumnivå i elva (t.d. med å slå ned ein pinne, eller på anna vis merke av høgste flaumnivå).

For Kvam herad er det òg interessant å få dokumentert høgste flaumnivå (kulminasjonsvasstand) i andre elvar og innsjøar i kommunen. Om ein har tidspunkt og høgde på høgste flaumnivå, så kan det sendast med anna dokumentasjon. Sett gjerne eit merke, eller på anna måte vise høgste flaumnivå i elva eller vatnet.

Ved kapasitet og prioritering vil kommunen måle inn høgste flaumnivå og sende inn desse dataene til NVE, slik at dei har betre data til å jobbe vidare med.


Tilbakemelding kan sendast postmottak@kvam.kommune.no, eller kommunegeolog Tore Dolvik, tordol@kvam.kommune.no eller på telefon 56 55 30 76.

Skutlabergvegen- og gangvegen langs Movatnet stengt for all ferdsel - Oppdatert informasjon

31. oktober 2014 kl. 13:47 - Sigrid Laupsa
Vegen til Skutlaberg og gangvegen langs Movatnet i Norheimsund er framleis stengde på grunn av ras og fare for nye ras.
 • Skutlabergvegen er stengt ved krysset til Utroningen. Geolog har vurdert området og konklusjonen er at veggrunnen og grunnen i området er svært ustabil, ingen må gå inn i det avstengde område.
 • Det er sett opp målesystem for å registrera eventull bevegelse i grunnen. Det vert utført målingar fram til tysdag 4.november. På bakrgunn av måleresultata vil det verta gjort nye vurderingar.
 • Gangvegen langs Movatnet (Nesthus-Sundsvik) vil i alle høve vera stengt fram til tysdag. Eventuelle spørsmål kan rettast til Nils Eivind Stranden tlf.959 42 881

Klyvevegen stengt - Oppdatert informasjon

31. oktober 2014 kl. 13:30 - Sigrid Laupsa
Klyvevegen i Fyksesundet vart stengt tysdag kveld på grunn av ras, og bebuarar i nærleiken av raset vart evakuert. Personar må ikkje bevega seg inn i rasområdet!
Me har forståing for at den stengde vegen skapar problem for bebuarane i området, og me arbeider for at vegen kan opnast så snart han vert vurdert som sikker.
 • Geolog har vurdert forholda og situasjonen er framamleis svært usikker. Sikrings- og ryddingsarbeidet kan ikkje starta før måndag. I løpet av helga vil maskiner og utstyr koma på plass.
 • Tysdag eller onsdag vil det verta gjort forsøk på å frakta bilar gjennom rasområdet. Det vert gjeve nærae informasjon til bebuarane om dette over helga.
 • Oppryddingsarbeidet kan ta opp til ei veke, og vi forventar at vegen kan opnast innan neste helg.
 • Redningstenste, brann- og helsevesen er orienterte om forholda og skyssbåten er i beredskap.
 • Posten vert sendt til Klyve frå og med måndag 3.november. Dei som framleis vil henta posten i Øystese må snarast råd melda frå om dette på tlf. 95 90 28 33
Det er ingen endringar i rutetidene for båtskyss.

Kjære foreldre i Kvam

31. oktober 2014 kl. 12:21 - Nita Aameflot
Thomas DyrdahlOppveksteininga i Kvam herad ynskjer velkomen til foredrag med Thomas Nordahl (bilete) der tema er "Foreldra sin innverknad på borna si læring".
 • STAD: Norheimsund idrettshall
 • TID: måndag 10. november 2014 kl. 19:00 (slutt: måndag 10. november 2014 kl. 21:00)

VIKTIG MELDING!
Fv7 Tokagjelet - Nattarbeid og vegstenging

30. oktober 2014 kl. 15:16 - Sigrid Laupsa
På grunn av støyping av ny portal i Snauhaugtunnelen vert vegen stengt fredag 31.10 kl. 22.30 til laurdag 01.11 kl. 06.30 Ettersom det skal støypast «under heng» kan heller ikkje køyretøy under utrykking passere. I denne omgangen vert første del av portalen støypt i ni meters lengde. Siste delen skal støypast seinare. Kontaktperson i Statens vegvesen Byggjeleiar Knut Tøn tlf.: 945 01 986

Skutlabergvegen er stengt for all ferdsel!

29. oktober 2014 kl. 16:40 - Sigrid Laupsa
Vegen til Skutlaberg i Norheimsund er stengt ved krysset til Utroningen. Geolog har vurdert området og konklusjonen er at veggrunnen og grunnen i området er svært ustabil, ingen må gå inn i det avstengde området Bebuarane i området er orienterte om situasjonen. Eventuelle spørsmål kan rettast til Nils Eivind Stranden tlf.959 42 881

Stenging av Klyvevegen - Båtskyss og skulerute

29. oktober 2014 kl. 15:00 - Sigrid Laupsa
Klyvevegen i Fyksesundet er stengt grunna ras! Det er eit pågande ras i området og vegen er stengd. Personar må ikkje bevega seg inn i rasområdet!
Me har forståing for at den stengde vegen skapar problem for bebuarane i området, og me arbeider for at vegen kan opnast så snart han vert vurdert som sikker igjen. Persontransport Kvam herad er ansvarleg for å skaffa båttransport i samband med reiser til arbeid og skule. Reiser til fritidssysler må tilpassast dei rutetidene som er sett opp. Ved sjukdom vert ekstra transport organisert. Rutetidene er no justerte i samsvar med skuleskyssen, sjå vedlagt rute som gjeld måndag- sundag.

Ope møte om graving i offentleg veg og ny VA-norm

24. oktober 2014 kl. 08:51 - Nils Eivind Stranden
Kvam heradsstyre har nyleg vedteke retningsliner for "Graving i offentleg veg- og gategrunn" og felles "VA-norm for Hardanger". Retningslinene skal mellom anna sikra lik handtering av saker knytt til graving i offentleg veg og nye kommunale VA-anlegg som skal byggjast eller overtakast av Kvam herad.

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Sjoaskår, Øystese

24. oktober 2014 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 24.09.14 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Sjoaskår gnr/bnr 44/280, 45/1 m.fl, Øystese i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 074/14

Godkjend reguleringsplan med konsekvensutgreiing for gnr. 53, bnr. 3 og 5 mfl, Masseuttak på Haukeli

24. oktober 2014 kl. 06:38 - Trond Inge Brakestad
Reguleringsplan med konsekvensutgreiing for gnr. 53, bnr. 3 og 5 mfl, Masseuttak på Haukeli vart vedteken av Kvam heradstyre 30.09.2014 HST-sak 087/14

Møte for lag og organisasjonar om registrering i Einingsregisteret/Frivilligregisteret 6.11.14

22. oktober 2014 kl. 13:30 - Mary Ann Sørheim
Frå 1.1.15 vil Kvam herad krevja organisasjonsnummer frå alle lag og organisasjonar som søkjer og mottek kommunalt tilskot til kulturarbeid.

Fitjadalsvegen - periodevis stengt i vekene 43 - 45

17. oktober 2014 kl. 14:00 - Leif Skår
Fitjadalsvegen - periodevis stengt i vekene 43 - 45 Fitjadalsvegen vert stengt periodar på inntil 3 timar om gongen, frå måndag 20.oktober t.o.m. fredag 7.november. Gjeld berre kvardagar, måndag til torsdag mellom kl. 0700–1700, og fredag kl. 0700-1500. Arbeidet vil føregå på strekninga «Myraleitet – Fetet». Utrykkingskøyretøy kan passera om naudsynt. Spørsmål kan rettast til: Bjørn Øyri GBS Entreprenør as, tlf. 913 04 270.

Listeframlegg til kommunestyrevalet 2015

15. oktober 2014 kl. 08:49 - Sigrid Laupsa
Kor mange kandidatar skal/kan førast opp på listene i Kvam?

Bornas verdsdag Hardanger - 15.11 kl 11:30 - 16:00

14. oktober 2014 kl. 10:40 - Arngunn Timenes Bell
Bornas verdsdag Denne dagen vert Norheimsund skule forvandla! Klasserom vert verdsrom. Fargar, lydar, lukter og flott dekor vil ta deg med på ei reise verda rundt! Du kan få prøve deg på Rytmar frå Sri Lanka, Dans frå Java, Streetdance, Yoga, Gamelan frå Indonesia, det vert «I Kouame si verd» (0-3 år), norsk folkedans og spikkeverkstaden «Gjer eit spikk». Det vert hennamaling, hårfletting, konsertar, sirkuskunstar, teiknekrok og internasjonal kafe!

Avlesing av vassmålar

13. oktober 2014 kl. 08:58 - Maria Skeie
Avlesing av vassmålar Det er no sendt ut vassmålarkort til abonnentane i Kvam herad. Nytt av året er at innrapportering kan skje via sms eller på internet. Utsatt frist for avlesing er 1. november 2014

Influensavaksine

9. oktober 2014 kl. 09:08 - Torill Høyland
Også i år er det tilbod om vaksine mot sesonginfluensa i Kvam. Det vert vaksinering fylgjande stader og tider:

Fiskefondet for Bergsdalsvassdraget og Flatabøelva

6. oktober 2014 kl. 14:30 - Sigrid Laupsa
Utlysing av fondsmidlar for 2014. Fondet skal nyttast til fiskefremjande tiltak i Bergsdalsvassdraget og Flatabøelva. Ifølgje vedtektene har fellestiltak og tiltak som kjem ålmenta til gode, prioritet. Grunngjevne søknadar med kostnadsoverslag, skal sendast til: Vaksdal kommune, Landbruksforvaltninga, Konsul Jebsensgt. 16, 5277 Dalekvam Søknadsfrist er 1.desember 2014. Fondsstyret

Ny NAV leiar

18. september 2014 kl. 11:50 - Kari Sagen
Terje Langeland (36) er tilsett som leiar for NAV Kvam.

Innsamling av arkivmateriale frå lag- og organisasjonar

28. januar 2014 kl. 10:00 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne arkivera dette materialet.

Opningstider i Tolomarka gjenvinningsanlegg

2. januar 2012 kl. 07:18 - Frank Tangen
Mandag 10.00 - 18.00 Onsdag og fredag 10.00 - 15.00 Lørdag 10.00 - 15.00 Tlf. 55 52 71 65
FACEBOOK Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no