Lenke til artikkelinnhald - NyhendeLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- To barnehagar un..
- Kulturmidlar 201..
- Verdas toalettda..
- Invitasjon til m..
- Budsjett 2016 og..
- Ung fritid i Kva..
- Offentleg etters..
- Offentleg etters..
- SvarUt - elektro..
- Gamle Bjølvo kra..
- Skutlabergvegen ..
- Melstveitvegen -..
- Oppdatert info: ..
- Radonmålingar - ..
- Informasjon om V..
- Utgreiing av kom..
- Pris- og gebyrhe..
- Presentasjon av ..
- Opningstider i T..
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

To barnehagar under tak

Utskriftsvenleg side Lagt ut 24. november 2015 kl. 13:16 av Tore Skeie
Dei nye barnehagane i Øystese og Tørvikbygd er under tak, og held den planlagde framdrifta. Veggelementa som vart produserte på verkstad, førte til at monteringa på byggjeplass vart kjapp. Same prinsipp er tenkt nytta for alle dei fire barnehagane som det lokale selskapet Fuglafjell AS har kontrakt på.

Tørvikbygd barnehage er planlagt ferdig 1 juli 2016 og Øystese barnehage i slutten av august 2016.
Arbeidet med den nye barnehagen i Norheimsund er også godt i gang med omlegging av veg og sprenging av ny parkeringsplass. Arbeid med tomta vil pågå fram til sommaren, og nybygget vil starta opp i april/mai 2016. Norheimsund barnehage vil stå ferdig i mars 2017.

Strandebarm barnehage vert også starta opp før jul med rivingsarbeid. Utomhusarbeida tek til på nyåret og held fram til våren 2016. Strandebarm barnehage er planlagd ferdig i mars 2017.

Godkjent budsjett er på 118 mill eks mva, og det er venta at totalbudsjettet skal halda. Under ser du nokre foto tekne 23. nov 2015.

Tørvikbygd barnehage

Norheimsund barnehage

Øystesebarnehage


Kulturmidlar 2015 - Utbetaling av tilskot

20. november 2015 kl. 09:14 - Mary Ann Sørheim
Illustrasjon av pengesedlar I samband med vedtak om tildeling av kulturmidlar 2015
(t.d driftstilskot til kulturorganisasjonar,kulturhus, nærmiljøtiltak,leikeplassar,turvegar,idrett mm ) er fristen for innsending av bilag og oppdatering på lagsportalen 30.11.15. Ein kan ikkje overføra tilskot til 2016.
Dokumentasjon skal sendast postmottak@kvam.kommune.no.

For meir informasjon, kontakt kulturkontoret v/Mary Ann Sørheim,
56 55 69 06 / 954 07 710, mars@kvam.kommune.no

Verdas toalettdag, også i Noreg

19. november 2015 kl. 10:30 - Frank Tangen
Toalett Den 19. november vert verdas toalettdag markert. Bakgrunnen for denne markeringa er at 2,4 milliardar menneske manglar tilfredsstillande toalettforhold. Viss me ser lokalt så er det ikkje det å ha tilfredsstillande toalettforhold som er utfordringa, men korleis me nyttar toalettet. Det vert kasta meir og meir avfall i toaletta, noko som fører til tette leidningar, forureining av naturen og auka rotteplager. Oppmodinga til oss her nord er difor å bruke meir dovett og ikkje kaste anna i toalettet enn toalettpapir.

Invitasjon til miniseminar og informasjon rundt arbeidet med innføring av velferdsteknologi i Kvam

17. november 2015 kl. 21:52 - Hans Chr Berstad
STAD: Kvam rådhus TID: 30. november kl 13.00 MÅLGRUPPE: Leverandørar, tilsette, politikarar, tenestemottakarar, andre interesserte. Føremålet med møtet er å informere og drøse om kva løysingar me ser for oss og kva de som leverandører evt bør tenkje på, og vis versa. Velferdsteknologi er i satsingsområdet for Kvam herad i åra framover og me har difor starta ei prosjektgruppe som skal utarbeide eit velferdsteknologiprogram for framtida. Velferdsteknologi er eit samleomgrep som dekker mange områder, eit av dei er tryggleikskapande teknologi.

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

10. november 2015 kl. 17:00 - Anita Hesthamar
felles Rådmann Arild M. Steine presenterte framlegg til budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 i heradsstyremøtet tysdag 10. november 2015.

Ung fritid i Kvam- aktivitetstilbod for born og unge 10-16 år

10. november 2015 kl. 12:26 - Lillian Kvamsøy
Logo for ung fritid i Kvam Kvam herad har fått tilskotsmidlar frå Bufdir til eit prosjekt der born og unge ( 10-14 år) skal få prøva ulike fritidsaktivitetar. Her er programmet for 2015:

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Strandebarm hotell

6. november 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 27.10.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Strandebarm hotell skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 072/15 Planområde

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Furedalen – Åreiane, Kvamskogen

6. november 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 27.10.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan Furedalen – Åreiane på Kvamskogen skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 074/15 Planområde

SvarUt - elektronisk brev

3. november 2015 kl. 14:20 - Frank Tangen
Kvam herad ynskjer å utvide og utvikle den digitale kommunikasjonen med innbyggjarar og verksemder/organisasjonar. Ein digital kommunikasjonsflyt vil vere ein vinn vinn situasjon for alle. Kvam herad er difor i gang med å innføre levering av post til mottakar si digitale postkasse i staden for på papir.

Gamle Bjølvo kraftverk - status oktober 2015

30. oktober 2015 kl. 14:53 - Rolf Jenssen, Statkraft
Riksantikvaren har oppheva frednings-vedtaket og Gamle Bjølvo kraftverk skal rivast. Arbeidet er sendt ut på prising til 5 store norske selskap. Det er planlagt signering av kontrakt i 1. kvartal 2016 og rivningsarbeidet vert sett i gong omgåande. Alt arbeid er planlagt gjennomførd innan sommaren 2018.

Skutlabergvegen – rassikring pågår

29. oktober 2015 kl. 14:21 - Nils Eivind Stranden
Arbeid med rassikring vil fortsetje i øvre del av vegen framover. Sjølv om Kvam herad vil prøve å utbetre utan å stenge vegen, kan dette bli aktuelt i periodar. Kjosås Maskin utfører arbeidet på vegene av KH.

Melstveitvegen - Delvis stengt framover

29. oktober 2015 kl. 14:18 - Nils Eivind Stranden
Kvam herad skal i gang med utbetring og sikring av vegen ved Smalanosi i øvre del av Melstveitvegen. GBS entreprenør utfører arbeidet på vegen av KH. Arbeidet medfører sprenging og vegstenging måndag til fredag i tida kl. 08:15 – 15:30. Arbeidet er vêravhengig, og det er forventa at arbeidet i alle fall vil pågå fram mot jul.

Oppdatert info: Torpevegen - Delvis stengt framover

29. oktober 2015 kl. 14:00 - Nils Eivind Stranden
Arbeidet med utbetring og vassleidingar i Torpevegen pågår etter planen. Det er også avdekka at noko av vegbanen må sikrast betre enn i dag, spesielt i øvre delen. I tidsrommet mellom 28 oktober til 30 november vert stengningstida difor vidareført. Ny vurdering vert gjort i slutten av november.

Radonmålingar - tilbod til innbyggjarane i Kvam herad

15. oktober 2015 kl. 13:00 - Kommunegeologen
Kvam herad har forlenga avtalen med Radonlab som gjer innbyggjarar i Kvam rimelelege sporfilmmålarar. Innbyggjarar må sjølv tinga sporfilm via Radonlab sine nettsider eller på telefon 21 96 03 50 (passord "Kvam").

Informasjon om VA-utbygging på Stronda i Øystese

4. september 2015 kl. 14:18 - Nils Eivind Stranden
Etter informasjonsmøtet på rådhuset 1.september, var det eit ynskje om utlegging av teikningar og kart for utbygginga innan vatn og avløp. Denne informasjonen er no lagt ut under. Gjer merksam på at det kan bli endringar på teikningane, men at stikk for vatn og avløp truleg vil forbli i same området. Når det gjeld kart og trasear knytt til private røyr, kan det vere manglar knytt til informasjonen som er registrert hjå Kvam herad. Det er fint om de gjev ei tilbakemelding på dette.

Utgreiing av kommunestruktur

25. juni 2015 kl. 21:46 - Arild McClellan Steine
Den administrative utgreiinga av to moglege kommunesamanslåingar mellom a) Ullensvang, Odda og Jondal, og b) Odda, Jondal og Kvam, vart lagt fram for alle kommunestyra i Hardanger den 22. juli. Rapporten er tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format her.

Pris- og gebyrhefte for 2015

6. januar 2015 kl. 13:59 - Anita Hesthamar
Kvam heradsstyre vedtok 16.12.14 prisar og gebyr for 2015

Presentasjon av moglegeitsstudiet for den gamle ungdomsskuletomta i Norheimsund -samt Straumhaugen

18. desember 2014 kl. 13:50 - Jon Nedkvitne
I Norheimsund har det sidan midten på 1990-talet vore satsa mykje på tettstadsutvikling, noko som førte til at Norheimsund fekk Statens pris for attraktiv stad i 2013.

Opningstider i Tolomarka gjenvinningsanlegg

2. januar 2012 kl. 07:18 - Frank Tangen
Mandag 10.00 - 18.00 Onsdag og fredag 10.00 - 15.00 Lørdag 10.00 - 15.00 Tlf. 55 52 71 65


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no