Lenke til artikkelinnhald - NyhendeLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Desember – den v..
- Opplevingskort f..
- Tildeling av adr..
- Ledige elevplass..
- Offentleg etters..
- Innspel om frilu..
- Innspel til komm..
- Vegstenging Nedr..
- Vegarbeid Gjermu..
- Ny søknadsrunde ..
- Godkjend reguler..
- Politisk møtebol..
- Vegstenging - Kj..
- Offentleg etters..
- Offentleg etters..
- Budsjett 2017 og..
- Planstrategi for..
- 11 nye fagarbeid..
- Radonmålingar - ..
- Spanande plan fo..
- Samferdsel på ag..
- Kvam kino - ny n..
- Kvam herad tilby..
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Desember – den verste brannmånaden i året. Kva har du gjort for å hindra at brann oppstår hjå deg?

Utskriftsvenleg side Lagt ut 1. desember 2016 kl. 08:02 av Arthur Strømme
-Visste du at komfyrbrann er den største einskildårsaka til brann i Noreg, og skjer ofte på dagtid og rammar eldre menneske. Flest liv går likevel tapt i brannar om natta. Då kan det gjerne vera relativt unge menneske, påverka av alkohol som vert ramma. Rusa personer har svekka dømekraft og merksemd, samstundes som dei har lett for å sovna frå komfyren. Ved å installera komfyrvakt kan du hindra komfyrbrann. Komfyren vert då slått av dersom ein farleg situasjon oppstår.

Røykvarslar- Visste du at røykvarslarar reddar 10 til 20 menneskeliv kvart år. I ein bustad skal det vera minst ein røykvarslar i kvar etasje. Alarmen skal du kunna høyra tydeleg i alle opphaldsrom og soverom, sjølv om døra mellom romma er lukka. Difor rår me til å kopla røykvarslarane i serie, noko som inneber at dei pip samstundes ved røykutvikling/brann i bustaden. Dette kan verta avgjerande og gje deg den tida du treng for å evakuera, til dømes dersom ein brann startar i kjellaren og du søv i andre etasje. Det kan vera med på å redda deg og familien din.

Røykvarslarane bør ein testa jamleg, og kvar gong du har vore borte over lengre tid. Dersom du i tillegg støvsugar dei jamleg, aukar du levetida for varslarane. Gjer det til ein hugseregel å bytta batteri 1. desember, på «Røykvarslardagen».

Husbrannslange- Visste du at det skal finnast sløkkjeutstyr i bustaden som du sjølv skal kunna nytta ved ein brann. Det vil oftast vera brannsløkkjingsapparat eller husbrannslange. Husbrannslange skal vera fast tilkopla vassnettet og har den fordelen at han normalt gjev uavgrensa mengde med sløkkjemiddel.

For å setja søkjelyset på branntryggleiken i heimen, vil me gjennomføra «Aksjon bustadbrann» dette året òg. Me startar opp i slutten av denne veka og held fram neste veke, hovudsakleg i tida 5. - 7. desember. Denne aksjonen vert innleia med «Røykvarslardagen», som er den 1. desember, og me oppmodar alle til å gjennomføra sjekk av røykvarslarane i heimen denne dagen.

kokingMe vil banka på hjå 100 husstandar i heradet og tilby informasjon og ein enkel sjekk av brann- og el-tryggleiken i bustaden, som omfattar fylgjande: - Varslingsutstyr - Sløkkjeutstyr - Elektriske apparat og anlegg - Eldstader og skorstein – Rømingstilhøve.

Tilbodet er gratis og uforpliktande. Kvart besøk tek omlag 30 minutt og vil hovudsakleg gå føre seg ettermiddag og kveld for å treffa flest mogeleg heime. Kontrollen er ikkje eit normalt tilsyn, og det er heilt frivillig om ein vil ta i mot tilbodet om ein ekstra sjekk av branntryggleiken i heimen.

Eldre og pleietrengjande, personar med nedsett funksjonsevne og rusmisbrukarar representerer heile 75 prosent av dei som misser livet i brann i Noreg, viser tal frå direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Difor vil det vera ei målsetjing for oss å besøkja fleire av desse i samband med denne aksjonen.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen. Representantar frå Kvam brann- og redningsteneste, feiartenesta og Kvam kraftverk ved elektrisitetstilsynet står for gjennomføringa.

www.sikkerhverdag.no finn du nyttig informasjon om komfyrvakt og andre tiltak som vil betra branntryggleiken.
Meir informasjon om førebyggjande brannvern finn du elles på Facebook

Opplevingskort for born og unge 2016 - hugs å bruka kortet !

1. desember 2016 kl. 08:01 - Mary Ann Sørheim
Alle born og unge frå 5.-10.klasse i Kvam har fått gratis opplevingskort med 3 aktivitetar i 2016. Laurdag 3.desember kan kortet brukast på kulturskulen sin kakaokonsert i Kabuso kl 13 00. Kortet gjev og ein gratis billett på Kvam kino, og 1 inngang til symjehallen i Strandebarm.

Tildeling av adresser på Kvamskogen

1. desember 2016 kl. 07:00 - Benjamin Danielsen
Kvam herad har vedteke vegadresser til dei fleste eigedomane på Kvamskogen. Adresseoversikt finn du på vedlagte lister. Eigedomar som ikkje er registrert i listene vil få adresser etter kvart som nye vegnamn vert godkjent eller nye eigedomar vert oppretta.

Ledige elevplassar i kulturskulen

29. november 2016 kl. 13:53 - Rolf K. Seldal
For vårsemesteret 2017 har kulturskulen ledige elevplassar for born og unge som ynskjer å utvide sitt kunstarlege repertoar. Søk elevplass på heimesida: http://www.kvam.kommune.no/kulturskulen , eller ta kontakt med kulturskulerektor Rolf K. Seldal på 56553064, 92483273 eller på e-post rose@kvam.kommune.no .

Offentleg ettersyn- Budsjett 2017-2020, Økonomiplan 2017- 2020 og Avgiftsbudsjett 2017

29. november 2016 kl. 10:01 - Kari Weltzien Vik

Kvam formannskap sitt framlegg til "Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020"

FSK-080/16 Tilråding:

Innspel om friluftsområde i Kvam

28. november 2016 kl. 14:40 - Reidun Braut Kjosås
Kvam herad og Bergen og omland friluftsråd treng hjelp frå deg til å få oversikt over område som vert nytta til friluftsliv i Kvam? Kvam har mange flotte friluftsområde både langs fjorden og høgare opp i fjellet. Mykje har me oversikt over, men det er fleire område som kan registrerast.

Innspel til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

28. november 2016 kl. 14:31 - Reidun Braut Kjosås
Gode aktivitetstiltak og aktivitetsanlegg gjev rom for allsidig fysisk aktivitet for alle målgrupper. For å kunna søkja om spelemidlar, følgja med i tida og bidra til at flest mogleg er fysisk aktive, treng Kvam herad ein oppdatert kommunedelplan på fagfeltet. Kvam herad ønskjer innspel på kva som kan gjerast for å fremja fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i kommunen.

Vegstenging Nedre Vik

25. november 2016 kl. 10:20 - Nils Eivind Stranden
  • Kvam herad oppgraderer leidningar for vatn og avløp i nedre del av Vikvegen og området rundt. Kvam kraftverk og Statens Vegvesen får også utført arbeid samstundes.
  • Stengetida er nødvendig for å leggje nødvendige røyr, montere kummar og samtidig ivareta drikkevassforsyning, overvass- og avløpskapasitet.
  • Samtidig med at Kvam herad legg nye VA-røyr, vert det også lagt nye kablar for straum og fiber.
  • Ny fotgjengarovergang skal etablerast og krysset skal oppgraderast

Vegarbeid Gjermundshamn - Mundheim (Bjånes)

24. november 2016 kl. 10:17 - Frank Tangen
Statens vegvesen skal sikre ein mur ved Bjånes på strekninga mellom Gjermundshamn og Mundheim. Det vert manuell dirigering forbi arbeidsområdet, men ikkje noko ventetid. Arbeidet vert utført måndag til torsdag frå kl 0700 til 1730 i perioden frå 28. november til 22. desember.

Ny søknadsrunde for kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

18. november 2016 kl. 08:34 - Jon Nedkvitne
Frå og med 15. november 2016 er det opna for innlevering av søknadar om kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for handsaming i 2017. Søknadsfristen i 2017 er 1. mars. Søknadar som vert motteken etter søknadsfristen, vert handsama i 2018. Søknadar skal leverast elektronisk på eige søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no.

Godkjend reguleringsplan for gnr. 33, bnr. 195. bustader på Valland

18. november 2016 kl. 07:30 - Trond Inge Brakestad

Reguleringsplan for for gnr. 33, bnr. 195. bustader på Valland vart vedteken av Kvam heradstyre 01.11.2016, HST-sak 098/16

Planområde

Politisk møtebolk nr. 9, 2016

16. november 2016 kl. 10:25 - Jorunn K. Drægni Mæland
Her ser du tid og stad for dei ulike utvala. Sakspapir vert å finne på Kvam herad sine innsynssider.

Vegstenging - Kjerringkleiv Øystese

15. november 2016 kl. 10:23 - Nils Eivind Strandnen
Kvam herad/Kvam kraftverk utfører noko arbeid i Kjerringkleiv i Øystese. Dette betyr at vegen vert stengt frå 17. november til 9. desember. Det vil normalt ikkje vere mogeleg med gjennomkøyring i denne perioden, men det vil fortsatt være tilkomst frå kvar side frå Torpevegen og Gartveit. Plassering av stengsel i veg vil flytte seg etter kvart som arbeidet går framover.

Offentleg ettersyn - Framlegg til reguleringsplan for gnr. 19, bnr. 111 Kleiva på Kvamskogen

4. november 2016 kl. 07:00 - Trond Inge Brakestad

NPB-utvalet har i møte den 20.09.2016 vedteke at framlegg til reguleringsplan for gnr. 19, bnr. 111 mfl Kleiva på Kvamskogen skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 053/16

Planområde

Offentleg ettersyn - Framlegg til reguleringsplan for Tokagjelet fjellstove

4. november 2016 kl. 07:00 - Trond Inge Brakestad

NPB-utvalet har i møte den 20.09.2016 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Tokagjelet fjellstove i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 054/16

Planområde

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

1. november 2016 kl. 16:45 - Anita Hesthamar
Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Rådmann Arild M. Steine presenterte framlegg til budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 i heradsstyremøtet tysdag 1. november 2016. Budsjettframlegget skal handsamast i formannskapet onsdag 23. november og i heradsstyre tysdag 13. desember.

Planstrategi for Kvam herad 2016 - 2019

1. november 2016 kl. 15:25 - Jon Nedkvitne
Heradsstyret skal minst ein gong i kvar valperiode, og seinast eitt år etter konstituering, utarbeida og vedta ein kommunal planstrategi, jf. plan- og bygningslova § 10 -1. Føremålet er å klargjera kva planoppgåver kommunen bør starta opp eller vidareføra, for å leggja til rette for ei ynskt utvikling.

11 nye fagarbeidarar

28. oktober 2016 kl. 16:25 - Kari Sagen
Kvam herad satsar på lærlingar i samarbeid med Handalag opplæringskontor

Radonmålingar - tilbod til innbyggjarane i Kvam herad

17. oktober 2016 kl. 13:00 - Kommunegeologen
Målesesongen for radon er frå ca. 15. okt. til 15. apr. Kvam herad har ein avtale med Radonlab som gjer innbyggjarar i Kvam rimelelege sporfilmmålarar. Innbyggjarar må sjølv tinga sporfilm via Radonlab sine nettsider eller på telefon 21 96 03 50 (passord "Kvam").

Spanande plan for aktivitetspark i Norheimsund

9. september 2016 kl. 14:30 - Trond Inge Brakestad
Målsettinga er å utvikla ein aktivitetspark for både organisert og uorganisert aktivitet. Aktivitetsparken skal vera eit tilbod for alle aldersgrupper (barn, unge, vaksne og eldre.) Planområde

Samferdsel på agendaen i Kvam formannskap

30. august 2016 kl. 15:19 - Arild McClellan Steine
Formannskapet hadde temamøte om samferdsel i dag. Fylgjande presentasjonar vart lagt fram: - Utgreiing tunnelløysingar fv. 7 Tokagjelet v/Statens vegvesen - Status Kvammapakken ved Hordaland fylkeskommune - Alternative finansieringsløysingar ved revisjon av Kvammapakken v/Helge Hopen

Kvam kino - ny nettside

5. juli 2016 kl. 13:29 - Mary Ann Sørheim
Ny nettside Kvam kino har fått ny nettside.

Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura

12. juni 2016 kl. 06:58 - Kristi Neteland
AvtaleGiro og eFaktura Du kan velje mellom eFaktura, Avtalegiro eller ein kombinasjon av begge. Avtalen kan du enkelt opprette her ved hjelp av BankID. Eventuelt kan du opprette avtalen i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken din. Dersom du ikkje har nettbank kan du inngå avtale om AvtaleGiro ved å fylle ut og sende inn vår Svarkupong.


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no