Lenke til artikkelinnhald - Kommunepsykolog Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Helsefagarbeidar..
- Kinoassistent..
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Kommunepsykolog


OBS! Denne artikkelen er henta frå arkivet og er gått ut på dato. Innhaldet kan difor vera utdatert.


Utskriftsvenleg side Lagt ut 7. juni 2017 kl. 15:15 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Ynskjer du å vera med i satsinga på psykisk helse i kommunen? Kvam herad ligg i vakre Hardanger og har 8500 innbyggjarar. Me satsar på god psykisk helse gjennom førebygging, tidlig intervensjon og tverrfagleg samarbeid. Me søkjer no etter ein psykolog til avdeling Rus og psykisk helse. Målgruppa er vaksne over 18 år.

Sak. 17/831

Om stillinga:

Me har ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog frå snarast. Kommunen har fått tilskot frå Helsedirektoratet til rekruttering av psykolog til den kommunale helse- og omsorgstenesta. Psykologkompetansen skal bidra til å styrka det samla kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet. Dette skal skje ved å bidra til førebygging og tidlig intervensjon, samarbeid med relevante aktørar i kommunen og spesialisthelsetenesta, samt behandling av psykiske vanskar og-/eller rusmiddelvanskar.

Arbeidsoppgåver:
Arbeidsoppgåvene vert fordelt omtrent 50/50 mellom samfunnspsykologisk og allmennpsykologisk arbeid. Dette inneber følgjande oppgåver:

• Arbeida i team med tilsette i og utanfor avdelinga, med definerte og prioriterte oppgåver på individ-, gruppe- og befolkningsnivå
• Vurdering, kartlegging, behandling av vaksne med lette til moderate rus- og psykiske vanskar. Tilvising til spesialisthelsetenesta der dette vurderast som naudsynt
• Rettleiing, konsultasjon og tverrfagleg samarbeid internt i avdeling ROP og med andre aktuelle helse- og sosialfaglege aktørar
• Informasjon, opplæring og kompetansedeling innan feltet rus og psykisk helse internt i avdeling ROP og i kommunen som heile
• Delta i kommunen sitt samla arbeid innan folkehelse og førebygging, som gruppetilbod og befolkningsretta arbeid
Den som vert tilsett vil kunna medverka til å utvikla stillinga innan rammene nemnt over.

Utdanning og kvalifikasjonar:
• Norsk autorisasjon som psykologspesialist /psykolog
• Gjerne erfaring frå klinisk arbeid med vaksne, rettleiing og tverrfagleg praksis
• Nyutdanna med interesse for feltet vert også oppmoda til å søkja

Eigenskapar:
• Interesse og kompetanse innan folkehelse, førebygging og kommunalt psykisk helsearbeid
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• God formidlingsevne for rettleiing og undervisning/kurs
• Evne og interesse for utviklingarbeid og prosjektarbeid

Me ønskjer at medarbeidarar i Kvam herad skal:
• vera serviceinnstilt og imøtekomande
• ta ansvar og vera profesjonelle
• samarbeida med andre
• dela kompetanse og vera nytenkjande

Me tilbyr:
• Lønn etter avtale
• Støtte til spesialisering i samfunns- og allmennpsykologi, samt permisjon med lønn for å delta på kurs og rettleiing på denne vidareutdanninga
• Kommunepsykologen får høve til å delta i regionale og nasjonale nettverk
• Det vert lagt til rette for tett samarbeid med psykologspesialist som er kommunepsykolog for barn og unge, samt psykolog i PPT
• Tilsetjing frå snarast
• Gode pensjons- og forsikringsordningar

I avdeling rus og psykisk helse (ROP) er det 3,5 stilling som psykiatrisk sjukepleiar og 2 ruskonsulentar i 100 % stilling. I tillegg er det tilsett 2 miljøarbeidarar i 50 % stilling knytt opp mot dagtilbod.

Kontaktpersonar:
Leiar for avdeling rus og psykisk helse Anne Merete Flekstad Vik, tlf: 97603130, annevi@kvam.kommune.no
Kommunepsykolog Anna Mo-Bjørkelund, 95200535, anmb@kvam.kommune.no

Søknadsfrist: 25. juni 2017

Søk via vårt digitale søknadssenter

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.Generell informasjon:
Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.

Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.

Søknadssenter


Helsefagarbeidar – 70 % stilling

28. november 2017 kl. 10:28 - Anne Vestrheim
Me søkjer helsefagarbeidar til ledig stilling ved Mikkjelsflaten omsorgsbustadar.

Kinoassistent

28. november 2017 kl. 00:00 - Anne Vestrheim
Stilling som assistent ledig frå 1.1.18. Stillinga er for tida knytt til arbeid ved Kvam kino i Norheimsund.


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no