Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Leiar i bufelles..
- Helsefagarbeidar..
- Sjukepleiar - 60..
- Driftsavtale - f..
- Sjukepleiar – 80..
- Brannkonstablar ..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Leiar i bufellesskap for ungdom

Utskriftsvenleg side Lagt ut 25. mai 2016 kl. 11:30 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Spanande jobbtilbod med barn/unge og familiar i Hardanger:

Kvam familie- og læringssenter

Saknr: 16/1427

Barnevernstenesta i Kvam Herad har ledig 100 % stilling som leiar i bufellesskap for ungdom. Stillinga er ledig frå 01.08.2016. Bufellesskapet er i ein oppbyggingsfase der det skal etablerast system, planar og tiltak. Planen er at bufellesskapet skal ta imot 5 einslege mindreårige flyktningar i alderen 15-18 år i 2016. Bufellesskapet blir ei eiga avdeling innan barnevernstenesta.

Barnevernstenesta er organisert i eining for oppvekst, saman med skule, barnehage, PPT, helsesøstertenesta og kommunepsykolog. Barnevernstenesta er del av Kvam familie- og læringssenter (KFL) saman med PPT og helsesøstertenesta. KFL skal ivareta og betra det tverrfaglege arbeidet hjå dei kommunale hjelpetenestene for barn/unge i Kvam. Utekontakt, kommunepsykolog og familieveiledningssenter er tiltaksapparatet i KFL.

Hovudarbeidsoppgåver:
Barnevernstenesta skal ivareta mange som er i ein sårbar situasjon og det er derfor viktig at alle blir møtt med omsorg og respekt. Av den grunn søkjer me ein leiar som kan ivareta dette og samtidig stå stødig i vanskelege saker med stort krysspress. Me ser mange fordelar med å rekruttera fleire menn inn i tenesta, spesielt med tanke på brukarane våre. Av den grunn oppfordrar me menn til å søkja.

Hovudarbeidsområde:
• Rekruttering av personell til bufellesskapet.
• Dagleg drift av bufellesskapet, med fag, personal og økonomiansvar
• Veiledning av dei tilsette
• Samordning av familiar og støttepersonar rundt ungdomane
• Samarbeid med fosterheimar for flyktningbarn
• Samarbeid med andre instansar rundt ungdomane

Kvalifikasjonar:
• Sosialfagleg høgskuleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom eventuelt anna relevant høgskule/universitetsutdanning
• Erfaring frå arbeid i barnevernsinstitusjon og med einslege mindreårige flyktningar er ein fordel
• Ynskjeleg med rettleiarkompetanse og relevant vidareutdanning

Det vert det lagt vekt på om du:
- har kompetanse og arbeidserfaring frå barnevernsarbeid, med særleg vekt på arbeid
med einslege mindreårige flyktningar
- er tydeleg og engasjert og bidrar positivt i høve tverrfagleg utviklingsarbeid
- har evne til å byggja relasjonar
- har evne til å inspirera, veileda, tenkja nytt og jobba målretta med utfordringar
- kommuniserer tydeleg både munnleg og skriftleg
- har ei strukturert og ryddig arbeidsform

Me legg vekt på at leiarar i Kvam herad :
- gjev tydeleg retning
- er konstruktive
- brukar tid på leiing
- har resultatfokus
- har endringsvilje

Me kan tilby:
• Spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver med vektlegging på utviklingsarbeid i ei framtidsretta barnevernsteneste
• Eit godt og inkluderande fagmiljø
• Tid til fagleg refleksjon og veiledning
• Blide og engasjerte medarbeidarar
• Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår

Avlønning: etter avtale

Søkjar må ha førarkort og høve til å disponera eigen bil. Ved tilsetjing vert det stilt krav om politiattest jf. Forskrift av 15.10.99 til lov om barnevernstjenester av 17 juli 1992 nr 100 § 6-10 siste ledd.

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

Nærmare opplysningar om stillinga får ein ved å kontakta:
Barnevernsleiar Torill Svendsen – 916 02 484, E-post: torsve@kvam.kommune.no
Oppvekstsjef Astrid-Anett Steine - 56 55 31 50/994 28 606, E-post: asso@kvam.kommune.no

Søknadsfrist: 12. juni 2016

Søknaden skal sendast via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.


Søknadssenter


Helsefagarbeidar – kvilande nattevakt i bufellesskap

Lagt ut 25. mai 2016 kl. 11:22 av Anne Vestrheim
Pleie og omsorg søkjer helsefagarbeidar til fast stilling som kvilande nattevakt i bufellesskap i Øystese.

Sjukepleiar - 60% fast stilling

Lagt ut 25. mai 2016 kl. 11:20 av Anne Vestrheim
Pleie og omsorg – sone Øystese søkjer sjukepleiar.

Driftsavtale - fysioterapi

Lagt ut 23. mai 2016 kl. 15:50 av Anne Vestrheim
Kvam herad har ei samla ergo- og fysioterapiteneste med 6,35 driftstilskot og 4,2 fastlønsstillingar og 1 ergoterapistilling.Frå 1. september 2016 er det ledig 1,0 driftsavtale.

Sjukepleiar – 80% vikariat

Lagt ut 10. mai 2016 kl. 15:05 av Anne Vestrheim
Ledig sjukepleiarstilling i sone Strandebarm frå snarast.

Brannkonstablar

Lagt ut 6. mai 2016 kl. 10:35 av Frank Tangen
Logoen til Kvam brann- og redningstenesteLedige deltidstillingar i Kvam brann- og redningsteneste

Leiar i bufellesskap for ungdom

25. mai 2016 kl. 11:30 - Anne Vestrheim
Spanande jobbtilbod med barn/unge og familiar i Hardanger:

Helsefagarbeidar – kvilande nattevakt i bufellesskap

25. mai 2016 kl. 11:22 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg søkjer helsefagarbeidar til fast stilling som kvilande nattevakt i bufellesskap i Øystese.

Sjukepleiar - 60% fast stilling

25. mai 2016 kl. 11:20 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg – sone Øystese søkjer sjukepleiar.

Driftsavtale - fysioterapi

23. mai 2016 kl. 15:50 - Anne Vestrheim
Kvam herad har ei samla ergo- og fysioterapiteneste med 6,35 driftstilskot og 4,2 fastlønsstillingar og 1 ergoterapistilling.Frå 1. september 2016 er det ledig 1,0 driftsavtale.

Sjukepleiar – 80% vikariat

10. mai 2016 kl. 15:05 - Anne Vestrheim
Ledig sjukepleiarstilling i sone Strandebarm frå snarast.


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no