Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Vil du bli vår n..
- Helsesøster..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Vil du bli vår nye driftsoperatør?

Utskriftsvenleg side Lagt ut 20. juni 2016 kl. 16:00 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
VA avdelinga i Kvam herad har 6 tilsette (4 driftsoperatørar, driftsleiar VA og VA-ingeniør) og har ansvaret for drift og vedlikehald av VA anlegga i heradet, samt prosjektering og byggeleiing. Kvam herad vil i tida framover stå overfor fleire store utbyggings, vedlikehalds og saneringsoppgåver innan VA sektoren og søkjer:

Sak. 16/1691

100 % stilling som driftsoperatør VA ledig frå snarast.

Hovudarbeidsoppgåvene vil vera knytt til drift og vedlikehald av våre vatn- og avlaupsanlegg, blant anna:

• Vassproduksjon (vassbehandlingsanlegg)
• Vassdistribusjon (pumpestasjonar og leidningsnett)
• Nytt avlaupsreinseanlegg
• Avlaupsnett (pumpestasjonar og leidningsnett)
• Arbeid med innmåling og dokumentasjon av leidningskart (Gemini VA)
• Delta i vaktordning

Kvalifikasjonar:
• Fagbrev som røyrleggjar, mekanikar evt anna relevant erfaring og utdanning
• Interesse for data, automasjon og elektro.
• Førarkort, minimum klasse B
• Gode ferdigheiter i norsk
• Gode dataferdigheiter
• Naudsynt opplæring vil bli gjeve

Personlege eigenskapar:
• Interesse for fagfeltet
• Evne til å arbeida sjølvstendig
• Evne til å vera initiativtakar
• Effektiv og pliktoppfyllande
• Fleksibel, serviceinnstilt og samarbeisvillig på tvers av fag.

I Kvam herad ønskjer me at tilsette er:
• Serviceinnstilt og imøtekomande
• Tek ansvar og er profesjonelle
• Samarbeider med andre
• Deler kompetanse og er nytenkjande

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA).

Me kan tilby:
• Varierte, spanande og utfordrande oppgåver på ein triveleg arbeidsplass
• Løns-/og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande regulativ og lokalt lønnssystem
• Gode pensjons-/og forsikringsordningar
Nærare opplysningar om stillinga kan rettast til:
Erling Eid (driftsleiar VA), tlf.56 55 34 14/ 906 99 317
Nils Eivind Stranden (leiar kommunalteknikk), tlf. 56 55 31 87 /959 42 881

Søknadsfrist: 28. august 2016

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.Søknadssenter


Helsesøster

Lagt ut 15. juni 2016 kl. 08:35 av Anne Vestrheim
Helsestasjonar og skulehelseteneste i Kvam er organisert i Kvam familie- og læringssenter under Oppveksteininga. Me har helsestasjonar i Ålvik, Øystese, Norheimsund og Strandebarm. Me har ansvar for skulehelsetenesta på 6 barneskular, to ungdomskular og tre vidaregåande skular, samt helsestasjon for flyktningar, ungdom og reisevaksine.

Me søkjer helsesøster til ledig vikariat:

Vil du bli vår nye driftsoperatør?

20. juni 2016 kl. 16:00 - Anne Vestrheim
VA avdelinga i Kvam herad har 6 tilsette (4 driftsoperatørar, driftsleiar VA og VA-ingeniør) og har ansvaret for drift og vedlikehald av VA anlegga i heradet, samt prosjektering og byggeleiing. Kvam herad vil i tida framover stå overfor fleire store utbyggings, vedlikehalds og saneringsoppgåver innan VA sektoren og søkjer:


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no