Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Juridisk rådgjev..
- Sjukepleiar – 80..
- Ledige barnehage..
- Kontrollørar sal..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Juridisk rådgjevar - Barneverntenesta

Utskriftsvenleg side Lagt ut 29. april 2016 kl. 10:02 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Spanande jobbtilbod med barn/unge og familiar i Hardanger:

Kvam familie- og læringssenter


Sak. 16/1266

Barnevernstenesta i Kvam Herad har ledig 100% fast stilling som juridisk rådgjevar f.o.m 01.08.15.
Barnevernet er organisert i eining for oppvekst, saman med skule, barnehage, PPT, helsesøstertenesta og kommunepsykolog. I barnevernstenesta er det for tida 5,6 årsverk knytt opp mot saksbehandling fordelt på 6 personar. Barnevernstenesta er del av Kvam familie- og læringssenter (KFL), som, saman med PPT og helsesøstertenesta, skal ivareta og betra det tverrfaglege arbeidet hjå dei kommunale hjelpetenestene for barn/unge i Kvam. Utekontakt, kommunepsykolog og familieveiledningssenter er tiltaksapparatet i KFL.

Hovudarbeidsoppgåver:
Barnevernstenesta skal ivareta mange som er i ein sårbar situasjon og det er derfor viktig at alle blir møtt med omsorg og respekt. Av den grunn søkjer me ein medarbeidar som kan ivareta dette og samtidig stå stødig i vanskelege saker med stort krysspress. Me ser mange fordelar med å rekruttera fleire menn inn i tenesta, spesielt med tanke på brukarane våre. Av den grunn oppfordrar me menn til å søkja.

Arbeidsområde og saksbehandling etter Lov om barneverntjenester:
• Undersøkingar og utgreiingar
• Planarbeid
• Juridisk konsultasjon
• Iverksetting og gjennomføring av hjelpetiltak
• Evaluering og rapportering
• Førebu saker til fylkesnemnda
• Oppfølging av plasserte barn
• Deltaking i tverrfagleg samarbeid

Stillinga innber også juridisk og fagleg oppfølging /veiledning av saksbehandlarane ved kontoret saman med barnevernsleiar.

Som juridisk rådgjevar skal du bidra til godt tverrfagleg samarbeid med andre avdelingar og einingar i kommunen og med andre eksterne samarbeidspartar både offentlege og private/frivillige.

Kvalifikasjonar:
- Juridisk embetseksamen
- Erfaring frå arbeid i kommunal barnevernsteneste er ein fordel
- Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar til stillinga vil søkjarar med sosialfagleg høgskule bli tatt i betraktning

Det vert det lagt vekt på om du:
• Har kompetanse og arbeidserfaring frå barnevernsarbeid
• Er tydeleg og engasjert og bidrar positivt i høve tverrfagleg utviklingsarbeid
• Har evne til å byggja relasjonar
• Har evne til å inspirera, veilede, tenkja nytt og jobba målretta med utfordringar
• Kommuniserer tydeleg både munnleg og skriftleg
• Har ei strukturert og ryddig arbeidsform

Me legg vekt på at medarbeidarar i Kvam herad:
Er serviceinnstilt og imøtekommande
Tek ansvar og er profesjonelle
Samarbeider godt med andre
Deler kompetanse og er nytenkjande

Me kan tilby:
• Spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver med vektlegging på utviklingsarbeid i ei framtidsretta barnevernsteneste
• Eit godt og inkluderande fagmiljø.
• Tid til fagleg refleksjon og veiledning
• Blide og engasjerte medarbeidarar
• Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår

Avlønning: Etter avtale

Søkjar må ha førarkort og høve til å disponera eigen bil. Ved tilsetjing vert det stilt krav om politiattest jf. Forskrift av 15.10.99 til lov om barnevernstjenester av 17 juli 1992 nr 100 § 6-10 siste ledd.

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

Nærmare opplysningar om stillinga, får ein ved å kontakta:
Barnevernsleiar Torill Svendsen: tlf.: 91602484 eller oppvekstsjef Astrid-Anett Steine 56 55 31 50/994 28 606.

Søknadsfrist: 18. mai 2016.

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.

Søknadssenter


Sjukepleiar – 80% vikariat

Lagt ut 27. april 2016 kl. 11:55 av Anne Vestrheim
Ledig sjukepleiarstilling i sone Strandebarm frå snarast.

Ledige barnehagelærarstillingar i Kvam herad frå 01.08.16

Lagt ut 27. april 2016 kl. 10:00 av Anne Vestrheim
Det er vedteken ny barnehagestruktur. I 2016 -2017 skal det byggjast 4 nye barnehagar. Tørvikbygd og Øystese barnehage er innflytningsklare hausten 2016 og Strandebarm og Norheimsund barnehage er ferdige våren 2017.

Me søkjer barnehagelærarar som kan vera med å utvikla barnehagane i Kvam. Me har eit godt fagmiljø og er oppteken av danning, læring og trivsel.Kontrollørar sal og skjenking

Lagt ut 15. april 2016 kl. 00:00 av Anne Vestrheim

Juridisk rådgjevar - Barneverntenesta

29. april 2016 kl. 10:02 - Anne Vestrheim
Spanande jobbtilbod med barn/unge og familiar i Hardanger:

Sjukepleiar – 80% vikariat

27. april 2016 kl. 11:55 - Anne Vestrheim
Ledig sjukepleiarstilling i sone Strandebarm frå snarast.

Ledige barnehagelærarstillingar i Kvam herad frå 01.08.16

27. april 2016 kl. 10:00 - Anne Vestrheim
Det er vedteken ny barnehagestruktur. I 2016 -2017 skal det byggjast 4 nye barnehagar. Tørvikbygd og Øystese barnehage er innflytningsklare hausten 2016 og Strandebarm og Norheimsund barnehage er ferdige våren 2017. Me søkjer barnehagelærarar som kan vera med å utvikla barnehagane i Kvam. Me har eit godt fagmiljø og er oppteken av danning, læring og trivsel.


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no