Lenke til artikkelinnhald - KunngjeringLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Offentleg etters..
- Godkjend reguler..
- Innsamling av ar..
- Opningstider i T..
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Offentleg ettersyn – Nytt framlegg til reguleringsplan for Rv7 Ålvik, Torget - Tyrvefjøra

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. juli 2014 kl. 08:00 av Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 28.11.13 vedteke at nytt framlegg til reguleringsplan for Rv7 Ålvik, Torget - Tyrvefjøra skal leggjast ut til offentleg ettersyn. HST-sak 088/13

Reguleringa er utarbeidd i offentleg regi med Statens vegvesen og Kvam herad som tiltakshavar. Norconsult AS er konsulent for utarbeiding av reguleringsplanen.

Eit tidlegare framlegg til reguleringsplan var til off.ettersyn hausten 2010. Det kom då inn ei rekkje innspel og tiltakshavar valgde difor å endra planframlegget. Det har medført krav om ny runde med handsaming av saka, der revidert planframlegg no vert lagd til off. ettersyn. Grunneigarar, festarar, tilgrensande naboar m.fl. er varsla om off.ettersyn pr. brev.

Reguleringa legg til rette for utvikling av Ålvik sentrum med m.a. husvære, næring, torg, gangvegar, vegutbetring og trafikktryggleik.

Kart

Saksutgreiing HST-sak 088/13

Reguleringsplankart

Føresegner

Illustrasjonsplan

Hans Pulles skate-montasje

Dok frå Solvår Nyhavn

Illustrasjon av detalj frå Torget

Informasjon om tilgang til dokument:
Alle registrerte dokument på reguleringssaka er å finna her via saksnummer 08/1055

Via kommunen si kartløysing får du fram planområdet og planframlegget ved å søkja på plannummer 20100008

Merknad/innspel:
Merknad og innspel til planframlegget må leverast skriftleg for Kvam herad innan 22.08.14

Telefon: 56 55 30 00
E-post: postmottak@kvam.kommune.noOffentleg ettersyn – Nytt framlegg til reguleringsplan for Rv7 Ålvik, Torget - Tyrvefjøra

4. juli 2014 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 28.11.13 vedteke at nytt framlegg til reguleringsplan for Rv7 Ålvik, Torget - Tyrvefjøra skal leggjast ut til offentleg ettersyn. HST-sak 088/13

Godkjend reguleringsplan for tilkomstveg til gnr 33 bnr 67 m.fl., Valland

4. juli 2014 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
Reguleringsplan for tilkomstveg til gnr 33 bnr 67 m.fl. vart vedteken av Kvam Heradstyre den 17.06.14, HST-sak 059/14

Innsamling av arkivmateriale frå lag- og organisasjonar

28. januar 2014 kl. 10:00 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne arkivera dette materialet.
FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no