Lenke til artikkelinnhald - KunngjeringLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Melding om oppst..
- Offentleg etters..
- Opningstider i T..
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Melding om oppstart privat regulering – Skårane, Dalen, Leite og Vassværena på Kvamskogen

Utskriftsvenleg side Lagt ut 16. januar 2015 kl. 08:00 av Åsta Gjelland

Geoplan AS skal på vegne av hovudbrukseigarane i planområdet utarbeida framlegg til detaljregulering.


De vert med dette gjort kjent med at området Skårane, Dalen, Leite og Vassværena på Kvamskogen vert teke opp til regulering i privat regi. Området er på ca. 1260 daa.

Føremålet med reguleringsplanen er å sikra infrastruktur, sikra alle bygde eigedomar og leggja til rette for ein høg eins standard på fritidsbustadar i heile område. Kommunedelplanen på Kvamskogen opnar opp for ei forsiktig fortetting av eksisterande hytteområde. Ved fortetting må ein ta omsyn til skiløyper, samanhengande grøntstrukturar og toleevnena til landskapet. Reguleringsplanen må også ta omsyn til dei reglane som ligg i overordna plan; kommunedelplan for Kvamskogen, vedteken 06.09.2011

Informasjonsbrev oppstart
Planområde oppstart
Notat frå oppstartsmøte 02.09.13

Spørsmål til planarbeidet skal rettast til Geoplan AS: tlf. 56 55 62 33 e-post: post@geoplan.no

Innspel skal sendast til:
Geoplan AS
Pb 95
5601 Norheimsund

el: post@geoplan.no

Frist for innspel til planarbeidet er sett til den 13.02.15.

Mottekne innspel og dokument vil verta vurdert og lagt ved planframlegget når Geoplan AS leverer det til Kvam herad for handsaming.Melding om oppstart privat regulering – Skårane, Dalen, Leite og Vassværena på Kvamskogen

16. januar 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

Geoplan AS skal på vegne av hovudbrukseigarane i planområdet utarbeida framlegg til detaljregulering.

Offentleg ettersyn – Framlegg til kommunedelplan for næring og kompetanse 2015 - 2023 Kvam herad

5. januar 2015 kl. 13:30 - Jan Tjosås
Kvam heradstyre har i møte den 16.12.2014 vedteke at framlegg til kommunedelplan for næring og kompetanse 2015 - 2023 for Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. HST-sak 117/14.
FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no