Lenke til artikkelinnhald - KunngjeringLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Varsel om oppsta..
- Offentleg etters..
- Offentleg etters..
- Opningstider i T..
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Varsel om oppstart regulering – gang- og sykkelveg langs Fv.7 over Kvamskogen

Utskriftsvenleg side Lagt ut 25. november 2015 kl. 15:05 av Åsta Gjelland

Multiconsult skal på vegne av Kvam herad utarbeida framlegg til reguleringsplan for to strekningar langs fv.7 over Kvamskogen; Tokagjelet-Ungdomsheimen og NAF-Eikedalen.I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-9 vert det med dette varsla at reguleringsplanarbeidet vert sett i gang.

Innspel til planarbeidet skal innan 23.12.15 sendast skriftleg til:

Multiconsult ASA v/Toril Amundsen, Nesttunbrekka 99, 5221 NESTTUN
el. e-post: toril.amundsen@multiconsult

Informasjon om planarbeidet er også å finna på Multiconsult sine nettsider

Kart
Illustrasjonen ovanfor syner planområdet for strekninga Tokagjelet – Ungdomsheimen.
Planområdet startar ved avkøyrsla til turveg Tokagjelet-Byrkjesete-Dusjgele og fortset vidare ei strekning på om lag 1,5 km i retning Ungdomsheimen. Planområdet dekkjer eit område på 50 meter til kvar side av fylkesveg 7.
Føremålet er i hovudsak gang- og sykkelveg langs nordsida av fylkesvegen. Gang- og sykkelveg skal kople seg til gang- og sykkelveg i vedteken reguleringsplan Ungdomsheimen-NAF, planID 123820110018. Planen skal også leggja til rette for bygging av planfri kryssing av skiløype ved Klubben. I Planarbeidet vil det verta arbeidd med sanering av avkøyrsler.


Kart
Illustrasjonen ovanfor syner planområdet for strekninga NAF - Eikedalen.
Planområdet for NAF-Eikedalen ligg frå NAF-bygget og strekker seg langs fv.7 til krysset til Eikedalen i Samnanger kommune. Planområdet omfattar ein strekning på om lag 5,7 km og eit område på 50 meter til kvar side av fv.7. Eksisterande veg kring Teigaberget inngår i planområdet og kan verta planlagt som gang- og sykkelveg. Planavgrensinga inkluderer i tillegg parkeringsplass ved Jonshøgdi. Dette for å sikra nok areal til løysing for skibru.
Føremålet er i hovudsak gang- og sykkelveg langs sørsida av fylkesvegen. Gang- og sykkelveg skal kople seg til gang- og sykkelveg i vedteken reguleringsplan Ungdomsheimen-NAF, planID 123820110018. Planen skal også leggje til rette for bygging av planfri kryssing av skiløype ved Jonshøgdi og kryssing i plan til Eikedalen. I Planarbeidet vil det verta arbeidd med sanering av avkøyrsler, som samanslåing av avkøyrslepunkt.


Bakgrunn
Kvamskogen er det tredje største hytteområdet i Noreg, og kommunedelplan for Kvamskogen 2010-2020 legg opp til enda større utbygging i området. Kommunedelplanen for Kvamskogen legg til grunn ein del premiss for utviklinga i området. Det skal vera eit godt langsgåande system for syklande og gåande langs fv7. Det er vist 4 skibruer i kommunedelplanen for at tur/skiløyper skal krysse over fv.7. I tillegg står det i kommunedelplanen at fylkesvegen bør ha ein standard tilsvarande vegnormalen, og haldninga til avkøyrsler på Kvamskogen skal vera restriktiv. Til saman skal desse tiltaka vera med å betre trafikktryggleiken på fv.7 over Kvamskogen, i tillegg til å handtere den utviklinga som kommunedelplanen legg opp til.

Saksgang
Heimelshavarar, naboar og relevante offentlege og private instansar er varsla pr. brev datert 16.11.15
I tillegg vert planarbeidet kunngjort i avisa Hordaland folkeblad. Mottekne merknadar og innspel vil verta vurdert ved utarbeiding av forslag til reguleringsplan. Multiconsult ber om at merknadar og innspel til planarbeida har ei overskrift i forhold til kva planområde merknaden/innspelet gjeld, dette for å sikra at det vert teke med i vurderinga til rett reguleringsplan. Når det er utarbeidd forslag til to reguleringsplanar med plankart og føresegner, vil reguleringsplanane verta lagt ut til offentleg ettersyn.
Varsel om oppstart regulering – gang- og sykkelveg langs Fv.7 over Kvamskogen

25. november 2015 kl. 15:05 - Åsta Gjelland

Multiconsult skal på vegne av Kvam herad utarbeida framlegg til reguleringsplan for to strekningar langs fv.7 over Kvamskogen; Tokagjelet-Ungdomsheimen og NAF-Eikedalen.

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Strandebarm hotell

6. november 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 27.10.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Strandebarm hotell skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 072/15 Planområde

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Furedalen – Åreiane, Kvamskogen

6. november 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 27.10.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan Furedalen – Åreiane på Kvamskogen skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 074/15 Planområde


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no