Lenke til artikkelinnhald - KunngjeringLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Offentleg etters..
- Opningstider i T..
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Longelia på Kvamskogen

Utskriftsvenleg side Lagt ut 13. april 2015 kl. 14:00 av Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 17.03.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan for gnr 21 bnr 1 m.fl. Longelia på Kvamskogen skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 021/15

Planen er fremja i privat regi av Olav Skeie Lid og utarbeidd av Egil Ulvund AS, vert ført vidare av Geoplan AS.

Planframlegget er i samsvar med kommunedelplan for Kvamskogen, vedteken 06.09.2011. Planområdet er på om lag 367 dekar, og føremålet med planen er å fortette området med 43 nye fritidsbustader. I planen vert det tilrettelagt for nye vegar og parkeringsplassar. Planen omfattar også areal til skiløype, grønstruktur og offentleg vassverk. Tilkomst til planområdet er via Mødalsvegen eller ny planlagd tilkomstveg frå Furedalen. Kommunedelplan for Kvamskogen sitt rekkefølgekrav om bygging av GS-veg og skibru gjer seg gjeldande for gjennomføring av denne reguleringsplanen.

Grunneigarar, festarar, tilgrensande naboar m.fl. er varsla om off.ettersy pr. brev.

Kart

Saksutgreiing NPB-021/15

Reguleringsplankart

Føresegner

Planomtale

ROS-analyse

Notat frå planavklaringsmøte med Kvam herad 24.04.06

Notat frå oppstartsmøte med Kvam herad 24.04.06


Informasjon om tilgang til dokument:
Alle registrerte dokument på reguleringssaka er å finna her via saksnummer 06/669

Via kommunen si kartløysing får du fram planområdet og planframlegget ved å søkja på plannummer 123820110016

Merknad/innspel:
Merknad og innspel til planframlegget må leverast skriftleg for Kvam herad innan 26.05.15

Sakshandsamar: Trond Inge Brakestad
Telefon: 56 55 30 00
E-post: postmottak@kvam.kommune.noOffentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Longelia på Kvamskogen

13. april 2015 kl. 14:00 - Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 17.03.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan for gnr 21 bnr 1 m.fl. Longelia på Kvamskogen skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 021/15
FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no