Lenke til artikkelinnhald - KontaktLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / kontakt / oppvekst /

Oppvekst

Utskriftsvenleg side Lagt ut 22. mai 2016 kl. 12:57 av Astrid-Anett Steine
Administrasjon:
Kvam rådhus
5600 Norheimsund

TILSETTEOppvekstsjef Astrid Anett Steine
Leiar for barnehage og skule Nita Aamelfot
Barnevernsleiar Torill Svendsen
Leiar for PPT Beate Gauden Lid
Kommunepsykolog barn og unge Anna Mo-Bjørklund
Leiande helsesøster Torill Høyland
Rådgjevar oppvekst Heidi Milje
Utviklar Jorunn Øyen

Målet for oppvekst eininga er å gje barn og unge i Kvam eit godt tenestetilbod. Utgangspunktet for oppveksteininga er tanken om at betre koordinering og sterkare tverrfagleg arbeid skal styrka den samla innsatsen i kommunen. Styrkinga i kommunen sitt samla tilbod vil visas gjennom førebyggande tiltak, arbeid med spesielle utfordringar og kva for utviklingsmoglegheiter som finnest i ei tverrfagleg eining.

”Eit rikt oppvekstmiljø”


Omgrepet ”eit rikt oppvekstmiljø” skal vera styrande i denne eininga, og barn, unge og foreldre/ føresette skal kjenna at Kvam kommune legg grunnlaget for rikt oppvekstmiljø.
Lovverk for både barnehage og skule slår fast at foreldre/ føresette har ansvar for barna si omsorg og oppseding, og at barnehage og skule skal gje støtte til heimen i dette arbeidet.

Eit rikt oppvekstmiljø definerer vi slik:


1.barn og unge møter heilskapleg tenking
2.barn og unge møter eit miljø som er prega av inkludering og samhandling mellom alle fageiningar og andre aktørar på oppvekstarenaen
3.barn og unge blir møtt av synlege og tydelege vaksne
4.dei tilsette har høg formal-, og realkompetanse innanfor sitt arbeidsfelt
5.dei tilsette møter barn og unge med respekt tufta på tanken om likeverd
6.dei tilsette møter kvarandre med fagleg- og menneskeleg respekt og arbeider ut får ei tverrfagleg overtyding

Desse seks kriteria skal vera styrande for alle fageiningane som utgjer oppveksteininga. Det tyder at desse skal vera styrande for alle underliggande fageiningar i høve prioriteringar av tiltak, vekting av fagleg arbeid og den samla tilrettelegginga av ulike tenestetilbod.


Dei ulike fagavdelingane i oppvekstHelsesøstertenesta


Frå 1.august 2013 er helsesøstertenesta ein del av oppveksteininga.I heile kommunen er det helsestasjonstilbod og skulehelsetenestetilbod.
Helsesøstertenesta organiserer også svangerskapsomsorg v/jordmor, helsestasjon for flyktningar og helsestasjon for ungdom. For meir informasjon- sjå servicerklæringanePsykologtenesta


Psykologtenesta skal arbeida blant barn og unge for å avdekka adferds-, sosiale og emosjonelle problem. Denne tenesta skal arbeide tett saman med barnevern, PPT, helsesøster, barnehage, skule og heimen. Psykologen driv behandling og førebyggande arbeid og skal i stor grad ha eit sektorovergripande blikk for barn og unge si psykiske helse.
Det er eit mål at psykologtenesta skal vera meir synleg for barn, unge og deira foreldre/ føresette. Barn og unge si psykiske helse har ”alt å seia” for å kunna ta del i og vera ein del av eit oppvekstmiljø prega av tryggleik, læring og relasjonsutvikling saman med andre barn og unge.
Psykologtenesta skal samarbeida tett med andre einingar i kommunen t.d psykiatrisk sjukepleiar eller lege. (Lov om helsetenester)For meir informasjon- sjå serviceerklæringa

Barnevernstenesta


Barnevernstenesta er ei viktig teneste i det førebyggande arbeidet. Tenesta har eit spesielt ansvar for å avdekka omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problem så tidlig som råd. Målet er å kunna hindra problem, hindra at problem veks, og setja inn tiltak i høve til dei utfordringane som blir avdekka. (Lov om barnevernstenester §3-1).
Barnevernstenesta skal samarbeida med alle sektorar i kommunen når dette bidrar til at oppgåver blir løyste (Barnevernsloven §3-2).

Dei tilsette i barnevernet skal vera meir synlege i barnehage og skule. Eit barnevern som er tilstades i barn og unge sitt miljø, er også meir tilgjengelig for dei tilsette. Terskelen for å ta opp problem og setja i fokus ulike utfordringar blir mindre, og det vil gagne alle partar.For meir informasjon- sjå service erklæringa

Pedagogisk-psykologisk teneste


PPT skal hjelpa barnehage og skule i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legga opplæringa betre til rette for barn med særskilde behov. Tenesta har ei todelt rolle. På den eine sida skal dei hjelpa kvart einskild barn ved å utarbeida sakkunnig vurdering i høve til dei behov barnet måtte ha (Opplæringslova §5-1, og Spesialundervisning, en veilder…). På den andre sida skal PPT bidra med systemratta arbeid retta mot barnehage og skule og gje støtte til dei tilsette i deira arbeid med å legga til rette for spesialpedagogiske tiltak.
PPT har også ein viktig funksjon i det førebyggande arbeidet. Dess tidlegare innsats og hjelp, dess større er moglegheita for gode resultat der mestring av kvardagen er sett i fokus.For meir informasjon- sjå serviceerklæringa

Barnehage


Barnehagen blir styrt av lov om og rammeplan for barnehage. Barnehagane er ulik i storleik og har litt ulikt innhald, og det er viktig å behalda eit mangfald for barna.
Barn treng gode rollemodellar og det må leggast vekt på at dei tilsette ser sitt arbeid i denne konteksten. Assistentar, fagarbeidarar og pedagogar må i samarbeid syrgja for at barna møter synlege og tydlege vaksne som gode forbilde for barn og kollegaer.
Barnehagane skal arbeida godt saman med psykolog, barnevern, PPT og helsesøster for å sikra at barna sitt heilskaplege tilbod blir best mogleg. Det er viktig at overgangen mellom barnehage og skule blir arbeidd godt med, og at barnehagen legg vekt på at ”barn skal får vera barn”. Samarbeid med foreldre/ føresette gir moglegheit for å sjå og avdekka vanskar og utfordringar tidleg, og derifrå setta i gang tiltak for å gi barnet det tilbodet som er tilpassa og godt for barnet.For meir informasjon- sjå service erklæringa.

Skule


Skulane bygger si verksemd på Opplæringslova og på Kunnskapsløftet. Læringsplakaten, generell del av kunnskapsløftet, er eit grunnlag for skulen. Den seier at skulen skal fremja tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåtar slik at barn kan tilegna seg kunnskap på ulike vis. Opplæringslova og Kunnskapsløftet er grunnlaget for skulen sitt arbeid med opplæring, og eit grunnlag for kvalitetsutvikling for både skuleeigar, skuleleiar og lærarar.
Barn og unge i barne- og ungdomsskule har rett på ein plan for læring der mål i faga, kriterier for måloppnåing og vurdering tydeleg kjem fram. Lærarar må stå fram som tydlege klasseleiarar og gi kvart einskild barn best mogleg oppfylging slik at faglege og sosiale mål i læreplanen blir nådd. I kommunen må skulane no få arbeida med innhaldet i opplæringa.

Skulane må, gjennom eit godt læringsmiljø, legga til rette for læring ut frå kvart einskild barn sine føresetnader. Dei tilsette i skulen må samarbeida tett saman med PPT, barnevern, helsesøster, psykolog og andre partar for å skapa godt oppvekst- og læringsmiljø på skulane. For meir informasjon -sjå serviceerklæringa

Kulturskulen


Kultuskulen har som mål å gje alle innbyggjarane i Kvam fullverdig undervisning innan ymse kulturelle uttrykk slik at kvar einskild elev får utvikla sine kunstneriske evner og anlegg og til å oppleve og verdsetje kunst og kultur.
For meir informasjon- sjå serviceerklæringa

Vaksenopplæringa


Skulen gje opplæring til alle vaksen som treng spesielt tilrettelagt opplæring samt norsk/samfunnsfag for språklege minoritetar.
Gjennom opplæring og samarbeid vil me setja einskildmenneske istand til å klara seg betre i samfunnet. "Små steg i same lei fører framover".
For meir informasjon - sjå serviceerklæringane


Felles for tenestene


Det må vera eit mål å skapa inkluderande miljø i barnehage og skule. Ein skule for alle er rådande tankegang i Noreg. Kvart barn har rett, og kommunen har plikt, til å gi kvart einskild barn eit tilpassa opplegg i sitt eige nærmiljø. Barn og unge i Kvam skal oppleva å bli sett, høyrt og forstått. Dei skal få lagt til rette for leik, læring og livsutfalding i eit godt oppvekstmiljø der alle einingar saman skapar gode vilkår. I eit godt oppvekstmiljø vil også kulturskule, bibliotek og frivillige organisasjonar vera svært sentrale aktørar.


Epost: asso@kvam.kommune.no

KONTAKTINFORMASJON
Aksnes, Arne, Kommuneoverlege - 56553088 / 90591024
Almenning, Helga, Psykiatrisk sjukepleiar - / 90092669
Andersen, Ronny, Byggesakshandsamar - 56553026 /
Bang, Turid, Leiar v/Øystese barnehage - 56555775 / 957 68 946
Befring, Liv Berit Kvernes, Sakshandsamar - 56553091 / 99524612
Bell, Arngunn Timenes, Kulturskulelærar - Fleire fargar / Bornas verdsdag - 56553152 / 97515156
Berstad, Hans Christian, Leiar IT - 56553046 / 97063525
Botnen, Åslaug Bøhn, Helse- og omsorgssjef - 56553093 / 90598579
Brakestad, Oddvar, Dagleg leiar Kvam bompengeselskap - 53 66 59 00 / 91167511
Brakestad, Trond Inge, Planleggjar - 56553081 /
Brunborg ,Pernhild Flotve, Konsulent - 56553017 /
Bråten, Ann-Kristin Strømme, Styrar Bjørketeigen og Fykse barnehage - 56553470 / 93097710
Buene, Trude Birknes, Juridisk rådgjevar - 56556815 /
Buttingsrud, Marit, Koordinator - 56553152 /
Dagstad, Bjørnar, Leiar i eining for alkohol og servering - 56553089 /
Dalatun, Magnar, Oppmåling - 56553196 / 99244450
Danielsen, Benjamin, Geodata - 56558557 /
Dolvik, Tore, Kommunegeolog - 56553076 / 48058500
Drage, Nils J., Heradsgartnar - medlem HST 2015-2019 - 56553402 / 91676322
Draugsvoll, Thea Helena, Sakshandsamar landbruk - 56558699 /
Dyrøy, Eivind, Prosjektkonsulent - 56553025 /
Eid, Erling, Driftsleiar VA - 56553400 / 90699317
Eikrem, Solveig, Controller - 56553183 /
Ekman, Benedicte, Kommunepsykolog - / 91249877
Flatebø, Asbjørn, Byggjesakshandsamar - 56558576 / 91705307
Fonneland, Magni, Konsulent - 56553189 /
Froestad, Johnny, Driftsleiar - tekniske anlegg - 56553031 / 45674122
Froestad, Kari Hauso, Systemforvalter GAT / Innkjøpskonsulent - 56558550 / 90158905
Fykse, Marta Telstø, Sekretær stab og forvaltarkontor - 56558600 /
Gauden, Beate, Leiar PPT Kvam og Kvam familie- og læringssenter - 56553058 / 90591182
Gjelland, Åsta, Sakshandsamar - 56553178 /
Gjøn, Kjell Arne, Rektor Vaksenopplæringa - 56556890 / 91815847
Gluppe, Marianne, Psykiatrisk sjukepleiar - / 48128821
Hanssen, Kjersti, - / 97780349
Hauger, Ester Aalvik, Rektor v/Ålvik skule - 56556831 / 90641401
Helle, Rolf, Feiar - / 41338085
Helvik, Kjell, Seniorrådgjevar - 56553041 / 97730622
Henriksen, Elisabeth Skar, Sekretær stab og forvaltarkontor - 8600 / 99108959
Heradstveit, Nils, Leiar sals- og skjenkekontroll - 56553089 /
Hesthamar, Anita, Stabs- og økonomisjef - 56553035 / 91617909
Hushagen, Helene, Lønn- og personalkonsulent - 56558640 /
Høyland, Torill, Leiande helsesøster
Reisevaksinasjon - ring mobil for avtale - 56553859 / 91711245
Iversen, Grete Ragnhild, Rektor ved Øystese barneskule - 56556821 / 41630150
Jervell, Mari, Sosialkurator - 53044865 /
Johansen, Bjørn, Leiar brann og redning - 56553155 / 97771110
Jørgensen, Hanne, Styrar Ålvik barnehage - 56556800 /
Kaldestad, Kari, Lønn- og personalkonsulent - 56553032 /
Karlsøen, Helge, Medlem HST 2015-2019 - / 91394516
Kjosås, Reidun Braut, folkehelsekoordinator - 56556868 /
Klyve, Sara Marie, Sakshandsamar forvaltningskontoret - 56558649 /
Knut Markhus, Leiar for kultur - 56553167 / 93225243
Kvale, Svein Egil, IKT-konsulent - / 95052512
Kvamsøy, Lillian, Kulturmedarbeidar - Hovudverneombod - 56553417 / 8691 / 48895252
Kveberg, Torild, Sjefsfysioterapeut - 56553862 / 90176166
Kaale, Leiv Ingmar, Rådgjevar - 56553188 /
Laupsa, Magne, Sakshandsamar - 56553195 / 91562217
Laupsa, Sigrid, Leiar informasjon - 56553013 / 917 80 593
Lid, Ingegjerd Pedersen, Leiar lokalmedisinsk senter - 56558606 / 97423286
Linga, Marit, Styrar Strandebarm og Oma barnehage - 56556860 / 6809 /
Ljones, Jostein, Ordførar - 56553011 / 90515901
Loe, Rolf Erling, Viltkonsulent - / 97615835
Lunestad, Gaute Vestrheim, Student + servicemedarbeider - 56553000 /
Lysen, May Stenberg, Kontorfullmektig PPT - 56553050 / 95111596
Milje, Heidi, Rådgjevar - 56553079 / 90852667
Mo, Bente, Stabsleiar helse og omsorg - 56557712 / 99548856
Moen, Oddmund, IKT - konsulent - / 90556702
Mæland, Gunnvor U., Leiar fellessekretariat - 56553015 / 91774806
Mæland, Jorunn Drægni, Politisk sekretær - 56553119 /
Måge, Grethe Lill Bråten, Styrar Tørvikbygd barnehage - 56556803 /
Namdal, Malin Sofie, Fagansvarlig flyktning - 56553333 / 90478444
Nedkvitne, Jon, Samfunns- og utviklingssjef - 56553021 / 97953274
Neteland, Anne Lise, IT- konsulent ved Helse og omsorg - 56553096 / 41563102
Neteland, Jostein, FDV-leiar Norheimsund - 56556909 / 97717037
Neteland, Kristi, Leiar økonomi og personal - 56553191 /
Olsen, Linda Neteland, Rådgjevar - 56553030 /
Olsen, Magreth Børve, Konsulent - 56553158 /
Oma, Elfrid, Leiar pleie og omsorg - 56558602 / 90681038
Rabbe, Gunnvor, Støttekontaktkoordinator - 56553118 / 46878369
Rasch-Halvorsen, Egil, Styrar v/Norheimsund barnehage - 56556846 / 98630242
Rykken, Olaug, Servicemedarbeidar - 56558584 /
Rykkje, Sigrun Fosså, Styrar Tolomarka barnehage - 56558595 /
Rykkje, Stein, Leiar FDV Bygg - 56553055 / 41440285
Røberg, Per, Rektor Tørvikbygd skule - 56556853 / 95034133
Sagen, Kari, HR-sjef - 56553097 / 90954046
Sandven, Frode, Rektor v/Kvam u.skule - 56556921 / 47816900
Sandven, Olav E., Saksbehandlar - 56553179 / 90228549
Sekse, Svein, Rektor v/Norheimsund skule - 56557701 / 99600880
Seldal, Rolf Kristoffer, Rektor v/Kvam kulturskule - 56553064 / 92483273
Sivertsen, Jan Aril, Innkjøpsansvarleg / controller - 56553085 /
Sjursen, Grethe Steine, Lønn- og personalkonsulent - 56553028 /
Skeie, Eldbjørg Lofthus, Den kulturelle skulesekken - 56553176 /
Skeie, Maria, Økonomikonsulent - 56553037 /
Skeie, Tore, Prosjektleiar Teknisk - 56553065 / 90077001
Skår, Leif, Driftsleiar veg og anlegg - Hamnesjef - 56553400 / 91105616
Skår, Tone Ødegård, Økonomikonsulent - 56553044 /
Skåre, Marita, Økonomikonsulent - 56553098 /
Steine, Arild McClellan, Rådmann - 56553154 / 98880485
Steine, Astrid-Anett, Oppvekstsjef - 56553150 / 99428606
Stordal, Tommy Rene, Rektor Strandebarm skule - 56556871 /
Stranden, Nils Eivind, Leiar kommunalteknikk - 56553187 / 95942881
Straumstein, Ingunn, Økonomikonsulent - 56553175 /
Strømme, Arthur, Varabrannsjef - 56553193 / 95721206
Svendsen, Torill, Barnevernsleiar - 56553192 / 916 02 484
Sætrenes, Åslaug Bjelland, Sakshandsamar på forvaltarkontoret - 56556807 / 90406621
Sørheim, Mary Ann, Kulturkonsulent - 56556906 / 95407710
Sørhus, Helga, Sosialleiar - 53044873 / 99103656
Tangen, Espen, IKT-lærling - 56553045 /
Tangen, Frank, IT- og informasjonsmedarbeider - 56553023 / 41573625
Tangerås, Bjørg, Økonomikonsulent - 56553038 /
Tellevik, Tore, IKT-konsulent - 56553063 / 94 81 83 81
Tjosås, Jan, Leiar næring - 56553027 / 92018912
Toft, Aase Hovland, Servicemedarbeidar - 56558584 /
Tyssen, Kjell Inge Tufte, IKT- konsulent - / 95066789
Ur, Lars Ese, Teknisk sjef - 56553153 / 97955054
Valland, Unni, Reinhaldsleiar sone Norheimsund - / 95721102
Vestrheim, Anne, Lønn- og personalkonsulent - 56553034 /
Vestrheim, Ragna Helene, Leiar bibliotek - 56551799 / 92081202
Vik, Anne Merete Flekstad, Leiar avdeling rus og psykiatri - / 97 60 31 30
Vik, Bjørn, Leiar byggesak og geodata - 56553186 / 97525515
Vik, Kari Weltzien, Administrativ rådgjevar - 56553022 / 99543057
Vik, Merethe Fosse, - 56558584 /
Vik, Rune, byggesakshandsamar - 56553163 /
Vik, Steinar, Skatteoppkrevjar - 56553043 /
Ystebø, Jarle, VA-ingeniør - 56553194 / 40472562
Øyen, Jorunn, Utviklar - 56553453 /
Aamelfot, Nita, Leiar for barnehage og skule - 56553161 / 99243720


Legevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no