Lenke til artikkelinnhald - Tenester - helseLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / tenester / helse /

HELSE


Tenester og serviceerklæringar


Alarmtelefonar


04.07.2017 - Informasjon - Alarm - Frank Tangen
<h2>Legevakt:</h2> <ul><li>Ring 116 117 eller 56551910 – Kvam legevaktsentral, i tida kl 23:00 – 08:00 svarar legevaktsentralen på Voss. <li>I naudsituasjonar...

Avlastningsplass i institusjon


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon for serviceerklæringa (nr.:25300 Pleie og omsorg i Institusjon) For å hjelpa personar som har behov for omsorg i ein kortare periode ...

Barnevern


13.10.2016 - Oppvekst - Serviceerklæring - Torill Svendsen
1. Tenestedefinisjon for serviceerklæringa. Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernet si hovudoppgåve er å sikre at b...

Barnevern - tiltak i familien


28.02.2017 - Oppvekst - Serviceerklæring - Torill Svendsen
Organisering av barneverntenesta: Barneverntenesta i Kvam er organisert i eining for oppvekst, og er ei av tenestene i Kvam familie- og læringssenter (KFL). ...

Dagsenter eldre


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr 23411) For å hjelpa personar som ikkje greier seg sjølv i det daglege kan Pleie og omsorg i Kvam Herad tilby dagsenterplass...

Fysioterapi for born


08.02.2015 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Torild Kveberg
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr.24120) Ambulerande og stasjonær teneste for barn 0 - 18 år. Kontorplass i Helsebanken. 2. Kven får tenesta Barn i ...

Fysioterapi for vaksne/eldre


08.02.2015 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Torild Kveberg
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr. 24120) For å hjelpa personar med - nevrologiske lidingar og lidingar i muskel-, skjelett-og lungesystemet. - gje behan...

Fysioterapi på institutta


08.02.2015 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Torild Kveberg
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr. 24120) For å hjelpe personar med lidingar i muskel-, skjelett- og lungesystem. Den einskilde vil få undersøking, rettleiin...

Følgjekort/ledsagerbevis


08.06.2016 - Samfunn og utvikling - Helse - Lillian Kvamsøy
Innehavar av følgjekort har rett på å få med gratis følgjeperson på kulturaktivitetar til organisasjonar som har akseptert ordninga i Kvam herad. Søknadskjema f...

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 eller seinare


22.11.2017 - Helse og velferd - Vaksine - Torill Høyland
Frå november 2016 kan kvinner som er fødde i 1991 eller seinare få gratis HPV-vaksine. Tilbodet er mellombels og varer i ein toårsperiode frå hausten 2016. Vaks...

Heimetenester


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr.:25400) For å hjelpa personar som ikkje greier seg sjølv i det daglege kan pleie og omsorgstenesta i Kvam Herad gje tilbod...

Helse og omsorg


30.09.2016 - Helse og omsorg - Administrasjon - Åslaug Bøhn Botnen
Helse og omsorgssjef Åslaug Bøhn Botnen er leiar for eining helse- og omsorg i Kvam herad. Helse- og omsorgssjefen har kontor i rådhuset. epost: aabb@kvam.komm...

Helsestasjon


04.07.2017 - Oppvekst - Serviceerklæring - Torill B. Høyland
1. Tenestedefinisjon(teneste nr. 23200) Born frå 0-5 år og deira foreldre, får tilbod om helseteneste gjennom helsestasjonen, ved målretta helseundersøkingar...

Helsestasjon for ungdom i Kvam


04.07.2017 - Oppvekst - Helse - Torill B. Høyland
<img src="http://www.kvam.no/informasjon/filarkiv/27012015_093736.gif" alt="Plakat"> På helsestasjonen møter du helsesyster (tlf. 56553460) og lege som du ka...

Hjelp til rusmiddelavhengige


07.06.2016 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Anne Merete Flekstad Vik
1. Tenestedefinisjon (teneste nr 24300) Hjelp til å koma bort frå misbruk av rusmidlar. 2. Kven får tenesta Alle som oppheld seg i Kvam, som har beho...

Hjelpemiddellageret


30.09.2016 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon. Utlån av tekniske hjelpemidlar. 2. Kven får tenesta Tilbod til personar som bur i/ oppheld seg i Kvam, og som etter ei fagleg v...

Kommunal eigedomsdrift - interne brukarar


27.04.2017 - Teknisk - Serviceerklæring - Stein Rykkje
1. Tenestedefinisjon (teneste nr. 130*,213*, 221*, 222*, 232*, 233*, 241*, 261*, 262*, 263*, 310*, 333*, 335*, 339*, 370*, 373*, 375*, 380*. <li> Forvaltning, ...

Kommunelogoped-tenesta i Kvam herad


07.06.2016 - Oppvekst - PPT - Gunvor Ulltang
<h2>Brukarar:</h2> Born og vaksne innbyggjarar i Kvam 0-100 år med behov for språk/tale/stemme-oppfylgjing. <h2>Tilvising:</h2> Logopedtenesta treng ei s...

Korttidsplass i institusjon


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr.:25300) For å hjelpa personar som kan ha behov for ekstra pleie og omsorg i ein kortare periode kan omsorgstenesta i Kvam ...

Kreftkoordinator


18.07.2017 - Helse og omsorg - Helse - Margrete Berge
<h2>KVA ER EIN KREFTKOORDINATOR?</h2> - Skal vera synleg og tilgjengeleg for alle kreftramma i kommunen og gje rettleiing til pasientar, pårørande og helsepe...

Langtidsplass i institusjon


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr.:25300) For å hjelpa personar som ikkje klarer å ta omsorg for seg sjølv av fysiske eller psykiske årsaker, kan omsorgsten...

Mattilsynet avd. Hardanger og Sunnhordland


22.01.2015 - Helse og omsorg - Offentlege kontor - Arne Oftedal
Sandvenveien 48 5600 Norheimsund Telefon 22400000 Avdelingssjef: Arne Oftedal Felles postadresse til alle kontor i Mattilsynet: Felles Postmottak,...

Middagsutkøyring


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr 25400) For dei som treng det, kan Kvam herad tilby middagsombringing til heimebuande i alle soner. Kvam herad har avtale m...

Norheimsund vidaregåande skule


28.02.2017 - Oppvekst - Skule - Ingebjørg Bakke
POSTADRESSE: Dalatunvegen 40, 5600 Norheimsund REKTOR: Ingebjørg Bakke TELEFON: 56 55 65 00 FAKS: 56 55 65 01 Norheimsund vidaregåande skule ligg ...

Nye familiesenteret


28.02.2017 - Oppvekst - FAMILIE og UNGDOM - Anna Mo-Bjørklund
FAMILIETEAM gjev lågterskelhjelp til familiar, familieterapi, familierettleiing, COS-rettleiing mm. Tilsette: Anne Valland; familieterapeut.97636151(fagansvar)...

Oppvekst


21.03.2017 - Oppvekst - Administrasjon - Astrid-Anett Steine
<h2>TILSETTE</h2> Oppvekstsjef Astrid Anett Steine Barnevernsleiar Torill Svendsen Leiar for barnehage og skule - Beate Gauden Leiar for PPT Gunnvor Fran...

Pleie og omsorg i heimen


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: teneste nr.:25400 heimesjukepleie For å hjelpa personar som ikkje greier seg sjølv i det daglege, kan pleie- og omsorgstenesta i Kvam h...

PPT - Pedagogisk Psykologisk Teneste


28.02.2017 - Oppvekst - Serviceerklæring - Gunvor Ulltang
1. Tenestedefinisjon (tenestenr. 20210, 21110, 21320) PPT er sakkunnig instans i høve vurdering av barns behov for spesialundervisning i skule/bhg. PPT skal...

Psykiatrisk heimesjukepleie


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr.:25404 ) <li> Psykiatrisk heimesjukepleie er ei teneste som skal gje støtte til personar som har psykiske vanskar og som tr...

Radonmålingar i Kvam


16.11.2017 - Teknisk - Radon - Kommunegeologen
<b>Generelt</b> Radon er ein luktfri, usynleg og radioaktiv edelgass som fins i grunnen. I for høge konsentrasjonar over tid kan han vera helseskadeleg (over f...

Rehabilitering og habilitering


09.07.2014 - Helse og omsorg - Helse - Åslaug Bøhn Botnen
Alle kommunar og regionale helseføretak har oppretta Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering. Koordinerande eining i Kvam skal ha oversikt ov...

Rehabiliteringsopphald


30.09.2016 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr. 24123) Rehabilitering er eit samordna tilbod av dei tenester du treng dersom du er ramma av alvorleg sjukdom eller skade....

Ressurssjukepleiar


12.09.2017 - Helse og velferd - Helse - Margrete Berge
Ressurssjukepleiar For å samordna tenestetilbodet på ein god måte er det etablert eit nettverk av ressurssjukepleiarar på i Hordaland. Ressurssjukepleiarar...

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Kvam


22.01.2015 - Politisk - Helse - Kari Weltzien Vik
<ol><li>Rådet skal vera eit rådgjevande organ for kommune og statlege etatar på kommunalt nivå. </li><li>Etter § 1 i Lov om råd for menneske med nedsett funksj...

Sals- og skjenkekontrollen


07.08.2017 - Samfunn og utvikling - Serviceerklæring - Bjørnar Dagstad
1. Tenestedefinisjon (tenestenr. 23310) Sals- og skjenkekontrollen har som hovudoppgåve å drive kontroll med utøving av sals- og skjenkeløyve for alkoholhald...

Svangerskapsomsorg ved jordmor


28.02.2017 - Oppvekst - Serviceerklæring - Torill B. Høyland
1. Tenestedefinisjon(teneste nr. 23200) Svangerskapsomsorg er eit tilbod der lege og jordmor gjennomfører kontroll og tilsyn for å medverka til at svangerska...

Transportordning for funksjonshemma


11.07.2017 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Pernhild Flotve Brunborg
1. Tenestedefinisjon (tenestenr. 23420) <li> Transportordninga gir funksjonshemma høve til å nytta drosje til redusert pris, hovudsakleg til fritidsreiser, men...

Trygde- og omsorgsbustad


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (nr.:26200 drift og tilsyn av trygde og omsorgsbustader ) Helse og omsorgstenesta kan tilby leige av trygde- og omsorgsbustader for pe...

Utekontakten i Kvam


17.08.2017 - Oppvekst - Serviceerklæring - Solveig Lundblad-Sandbakk
1. Tenestedefinisjon (teneste nr. 23330) Utekontakten driv førebyggjande arbeid og tidleg innsats retta mot ungdom i Kvam. Utekontakten skal vera ein vaksen ...
Legevakt 116117


SERVICERKLÆRING
- Avlastningsplass i i..
- Barnevern..
- Dagsenter eldre..
- Fysioterapi for born..
- Fysioterapi for vaks..
- Fysioterapi på insti..
- Heimetenester..
- Helsestasjon..
- Hjelp til rusmiddela..
- Hjelpemiddellageret..
- Kommunal eigedomsdri..
- Korttidsplass i inst..
- Langtidsplass i inst..
- Middagsutkøyring..
- Pleie og omsorg i he..
- PPT - Pedagogisk Psy..
- Psykiatrisk heimesju..
- Rehabiliteringsoppha..
- Sals- og skjenkekont..
- Svangerskapsomsorg v..
- Transportordning for..
- Trygde- og omsorgsbu..
- Utekontakten i Kvam..

FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no