Om KBTS
KBTS
Vedtekter
Organisasjon
Kontakt
Strategi
Aktuelt
Innsyn

Tomt og hus
Til sals
Flytt til Hardanger

Lenker
Kvam herad

Logg inn
Admin
Strategi
Lagt ut 25. mars 2010 kl. 14:37 av Lars Endre Tholo
Med bakgrunn i føremålet med selskapet, vedtekter, kommuneplanen, bustadpolitisk handlingsplan og dei mange ulike behov som er melde, ser ein at det er naudsynt med fleire delstrategiar og fokusområde.
Delstrategiane og fokusområda skal vera med å underbyggje føremålet, for å nå dei mål som er sett og strekkja seg mot visjonen for selskapet og eigaren, Kvam herad, i eit lengre perspektiv.

FLEIRE ARTIKLAR
24.03 Pådrivar og tilretteleggjar...
24.03 Sal av tomter...
24.03 Økonomi...
24.03 Arkitektur...
24.03 Omdøme / kommunikasjon...
Kvam bustad- og tomteselskap AS, Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund - 56558692 / 97732512 - atle.kjosas@kbts.no