Om KBTS
KBTS
Vedtekter
Organisasjon
Kontakt
Strategi
Aktuelt
Innsyn

Tomt og hus
Til sals
Flytt til Hardanger

Lenker
Kvam herad

Logg inn
Admin
Økonomi
Utskriftsvenleg side Lagt ut 24. mars 2010 kl. 16:55 av Lars Endre Tholo

I vedtektene står det at selskapet skal drivast etter forretningsmessige prinsipp, men vera klår over den samfunnsfunksjon som selskapet har som reiskap for gjennomføring av kommunen sin nærings- og

bustadpolitikk.

 

         Aksjekapital på kr 1 million er tilført selskapet frå eigar.

         Fram til selskapet er sjølvfinansierande har eigar gjeve eit lån for drift av selskapet på kr 2 million pr år i 3 år. Dette skal betalast tilbake ved sal av kommunale tomter og eigedomar.

         Selskapet må styrkje eigenkapitalen for å kunne realisere større prosjekt. Eit framtidig kapital- og garantibehov vil verta lagt fram for eigar (politisk handsaming) etter at styret har definert kva dette behovet er, og med forslag til konkrete prosjekt. I desse prosjekta må kapitalbehov, risiko og inntektspotensiale kome klart fram.

         KBTS sine økonomiske føresetnadar medfører at prosjekt må svare seg. Dersom eigar ynskjer at KBTS skal ta på seg oppgåver som ikkje dekker kostnadane, må dette finansierast av eigar.FLEIRE ARTIKLAR
25.03 Strategi...
24.03 Pådrivar og tilretteleggjar...
24.03 Sal av tomter...
24.03 Arkitektur...
24.03 Omdøme / kommunikasjon...
Kvam bustad- og tomteselskap AS, Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund - 56558692 / 97732512 - atle.kjosas@kbts.no