Om KBTS
KBTS
Vedtekter
Organisasjon
Kontakt
Strategi
Aktuelt
Innsyn

Tomt og hus
Til sals
Flytt til Hardanger

Lenker
Kvam herad

Logg inn
Admin
Kvam bustad- og tomteselskap AS
Utskriftsvenleg side Lagt ut 25. mars 2010 kl. 16:46 av Lars Endre Tholo
Kvam bustad- og tomteselskap AS er etablert som eit kommunalt aksjeselskap. Selskapet skal nyttast strategisk for å nå mål i kommuneplanen for utbygging av bustadområde og auka folketal i Kvam. I tillegg går det fram av kommuneplanen at det må leggjast tilrette for nye og attraktive areal til industri- og næringsutvikling, spesielt i sentrale næringsområde i Øystese og Norheimsund.

Kvam bustad- og tomteselskap AS (KBTS) skal på bakgrunn av kartlegging og analyser vera ein reiskap som kan nyttast til:

 
  • Kjøp og sal av tomter
  • Kjøp og sal av kommunale eigedomar
  • Utvikling av tomteområde og utbygging av attraktive bustader for vidare sal  
  • Leggje til rette for utvikling av næringstomter
  • Byggje sentrumsnære  gjennomgangsbustader til ulike formål ( hyblar for unge, for tilflyttarar som treng mellombels bustad, unge familiar og andre særskilde behov)

 15 SISTE ARTIKLAR
01.09 Kontaktinformasjon...
25.03 Strategi...
24.03 Pådrivar og tilretteleggjar...
24.03 Sal av tomter...
24.03 Økonomi...
24.03 Arkitektur...
24.03 Omdøme / kommunikasjon...
08.08 Innsyn i postjournalen...
07.08 Kart over sonar i Kvam...
07.08 Driftsfinansiering...
07.08 Styret for Kvam bustad- og tomteselskap AS...
07.08 Vedtekter for Kvam bustad og tomteselskap AS...
Kvam bustad- og tomteselskap AS, Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund - 56558692 / 97732512 - atle.kjosas@kbts.no